UBND huyện Dầu Tiếng: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn huyện

11/09/2019    Lượt xem: 322    In bài viết   Độ tương phản  

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện kế hoạch số 1758/KH-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh đáp ứng nhu cầu sáng tạo và thụ hưởng văn hóa nghệ thuật; rèn luyện thể dục thể thao cho thanh niên. Qua đó, giáo dục cho thanh niên biết trân trọng, bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa, chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc, phát triển thể lực, nâng cao thể trạng, tầm vóc người Việt Nam. Phát triển đa dạng các loại hình hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao phục vụ cho thanh niên nhằm thú hút ngày càng đông lực lượng thanh niên tham gia, nhất là học sinh, thanh niên nông thôn và thanh niên công nhân trên địa bàn huyện.

​Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là phấn đấu đến năm 2020 có 80% thanh niên ở đô thị, 70% thanh niên nông thôn và thanh niên ở các cụm công nghiệp được tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao. Đến năm 2030, củng cố và duy trì phong trào văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao trong thanh niên; nâng tỷ lệ thanh niên ở đô thị, thanh niên ở nông thôn và thanh niên ở các cụm công nghiệp được tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú so với thời kỳ trước; đa dạng hóa các loại hình hoạt động, nâng cao chất lượng và tính hiệu quả của hoạt động và mô hình tổ chức văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội về tầm quan trọng của việc tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên; xây dựng thói quen, trách nhiệm xã hội của thanh niên trong việc tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú; huy động sự tham gia, phối hợp triển khai có hiệu quả các mô hình, tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tăng cường vai trò của gia đình, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội khác; hướng dẫn kỹ năng và phương pháp tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật thể thao phù hợp với từng nhóm đối tượng; định hướng và thúc đẩy xu hướng, thị hiếu lành mạnh trong sáng tạo và hưởng ứng vắn hóa nghệ thuật; định hướng phong trào luyện tập thể dục thể thao trong thanh niên.

Thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chuyên ngành về tăng cường vận động, khuyến khích, tạo điều kiện sống của mỗi người; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể của huyện trong tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên; có hình thức tôn vinh tổ chức và các nhân hoạt động hiệu quả tron lĩnh vực này; khuyến khích và tăng cường tổ chức các hội diễn, hội thao, cuộc thi về văn hóa, nghệ thuật, thể thao trong lực lượng công nhân và học sinh,…

Minh Tùng 

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1542
Tuần này: 7999
Tháng này: 5186
Tổng truy cập: 702474