Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở” trên địa bàn huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2019-2022

29/07/2019    Lượt xem: 341    In bài viết   Độ tương phản  

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là thực hiện nghiêm Đề án 428; nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới; giảm số vụ việc phải đưa ra Tòa án và các cơ quan nhà nước giải quyết; tiết kiệm thời gian, chi phí của người dân, xã hội và nhà nước. Cụ thể:

- Giai đoạn 1 (từ năm 2019 đến hết năm 2020): Ít nhất 95% tổ hòa giải cơ sở được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, thành phần cơ cấu hòa giải viên theo quy định của Luật Hòa giải cơ sở; từ 60% -75% hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành; kết thúc năm 2020, 100% đội ngũ tập huấn viên cấp huyện được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ hòa giải viên ở cơ sở.

- Giai đoạn 2 (từ năm 2021 đến hết năm 2022): 100% hòa giải viên ở cơ sở được bầu, bổ sung, kiện toàn, hàng năm được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành; ít nhất 90% hòa giải viên ở cơ sở được tiếp cận và sử dụng Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cơ sở bằng các hình thức phù hợp để tự nâng cao năng lực, nghiệp vụ hòa giải; từ 80% - 90% hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành. Hoàn thành việc thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng đề án.

Kế hoạch đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: Triển khai, chỉ đạo thực hiện đề án; xây dựng đội ngũ tập huấn viên từ nguồn cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở của Phòng Tư pháp và các ban ngành, đoàn thể liên quan; xây dựng đội ngũ hòa giải viên có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải cơ sở; tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi, hội thảo chuyên đề về công tác hòa giải cơ sở. Kiểm tra, tổng kết việc thực hiện đề án.

Phan Vũ

 

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 312
Tuần này: 4197
Tháng này: 5874
Tổng truy cập: 537047