UBND huyện Dầu Tiếng: Ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019

19/04/2019    Lượt xem: 473    In bài viết   Độ tương phản  

Kế hoạch cải cách hành chính huyện Dầu Tiếng, giai đoạn 2016-2020; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, gắn với thực hiện tinh giản biên chế và cải cách tiền lương; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, hướng đến xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước; ứng dụng một cách hiệu quả phần mềm một cửa điện tử; đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; tiếp tục triển khai thực hiện “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” một cách hiệu quả; duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện, xã, thị trấn trực thuộc trong năm 2019; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin của huyện và các hội nghị,… Trong đó tập trung tuyên truyền về các tiện ích, quy trình, cách thức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích để người dân biết thực hiện.

Nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2019:

Đối với công tác chỉ đạo, điều hành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, trong đó cần cụ thể hóa các nhiệm vụ cải cách hành chính  của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành, phân công trách nhiệm cụ thể; tổ chức thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, đảm bảo các nhiệm vụ cải cách hành chính được thực hiện toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau,…

Đối với công tác cải cách thể chế, thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các vấn đề phát hiện sau kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,…

Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tổ chức rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực; kiến nghị loại bỏ những thủ tục hành chính phức tạp, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; công bố thủ tục hành chính kịp thời, đầy đủ; triển khai Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông  trong giải quyết thủ tục hành chính; kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt của bộ phận một cửa hiện đại cấp huyện; đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa cấp xã đạt chuẩn hiện đại; mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan chuyên môn cấp huyện với nhau; giữa UBND cấp huyện với UBND cấp xã và giữa các cơ quan chuyên môn cấp huyện với UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm túc quy định về văn bản xin lỗi của đơn vị thực hiện thủ tục hành chính trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân đến ngày hẹn trả kết quả mà chưa có kết quả giải quyết; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích…

Đối với công tác cải cách tổ chức bộ máy, tiếp tục tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp tinh gọn đầu mối các tổ chức của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gắn với tinh giản biên chế; rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị của huyện…

Đối với công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 30/11/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương,…

Đối với công tác cải cách tài chính công, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đối với các lĩnh vực mà các thành phần kinh tế có thể tham gia,…

Đối với công tác hiện đại hóa hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành nội bộ của huyện, duy trì và nâng cấp các ứng dụng cơ bản: Thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp thống nhất liên thông 3 cấp (tỉnh - huyện - xã), tích hợp ứng dụng chữ ký số; tiếp tục duy trì các ứng dụng dùng chung; đảm bảo việc lập, lưu trữ thông tin thủ tục hành chính đầy đủ, kịp thời theo quy định. Triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua địch vụ Bưu chính công ích,…

Đối với công tác tuyên truyền cải cách hành chính, tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND huyện về ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - ­2020 và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2016 -­ 2020; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong việc chung tay thực hiện cải cách hành chính,…​

Để triển khai, thực nhiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành huyện, các cơ quan ngành dọc trú đóng trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị, địa phương; tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những nhiệm vụ được giao của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách hành chính theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 28/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 634
Tuần này: 3476
Tháng này: 8981
Tổng truy cập: 486824