Huyện Dầu Tiếng: Những kết quả đáng ghi nhận từ Công tác Dân vận chính quyền, xây dựng “Chính quyền thân thiện của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân” và “Công sở thân tiện vì nhân dân phục vụ”

29/12/2020    Lượt xem: 36    In bài viết   Độ tương phản  

Công tác Dân vận chính quyền, xây dựng “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” theo kế hoạch năm 2020 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác Dân vận chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự là người công bộc của nhân dân theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính trên các lĩnh vực trọng tâm; tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, phản ánh của nhân dân, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường quản lý, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm làm công tác dân vận của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới lề lối làm việc, xây dựng đạo đức công vụ, tác phong phục vụ nhân dân; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân”; tích cực đấu trang phòng, chống tệ nạn quan liêu, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là các cơ quan, đơn vị có quan hệ trực tiếp với nhân dân.

Bộ phận tiếp nhận Hồ sơ và Trả kết quả thị trấn Dầu Tiếng

Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân vận, chú trọng nâng cao công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V; cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về công tác Dân vận thành quy định phù hợp với thực tiễn địa phương, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ gắn với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, đảm bảo mọi chính sách được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội. Xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân trong đội ngũ công chức, viên chức, trong đó người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện. Triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận Hồ sơ và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, triển khai của Trung ương, Tỉnh và của Huyện; công khai minh bạch và tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Nâng cao tin thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thực phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, tăng cường đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo quy định. Tiếp tục thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” trên địa bàn huyện.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác Dân vận năm 2020, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Dân vận. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác Dân vận.

Chỉ đạo các cơ quan tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đồng thời triển khai đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân và doanh nghiệp, cải cách thể chế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật gắn với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả các cấp. Thường xuyên tuyên truyền và tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh,...

Tiếp tục rà soát, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước theo quy định, đổi mới phương thức hoạt động, phong cách làm việc. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; siết chặt kỷ luật hành chính, thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ; quan tâm bồi dưỡng kỹ năng công tác Dân vận, Văn hoá công sở, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gần dân, sát cơ sở.

Kết quả đạt được trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, huyện tổ chức thẩm tra, hoàn tất hồ sơ và trình tỉnh thẩm định xét công nhận 04 xã (Định Hiệp, Long Hòa, Thanh Tuyền, Định Thành) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Đôn đốc, hướng dẫn 06 xã Long Tân, Minh Hòa, Định An, Minh Thạnh, Minh Tân, An Lập thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt để xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Triển khai thực hiện dự án “Mô hình mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Năm 2020, nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới là gần 383,2 tỉ đồng; trong đó, vốn ngân sách là 210,15 tỉ đồng, vốn tín dụng 155 tỉ đồng, vốn doanh nghiệp: 42,25 tỉ đồng (vốn sản xuất kinh doanh), huy động cộng đồng dân cư đóng góp (hiến đất, công lao động, hoa màu,...): 15,35 tỉ đồng.

Trình tỉnh phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Thanh Tuyền đến năm 2040; đề nghị Sở Xây dựng thẩm định nhiệm vụ đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Dầu Tiếng đến năm 2040; tổ chức lựa chọn nhà thầu các đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Khu dân cư thị trấn Dầu Tiếng và Khu đô thị phía Đông thị trấn Dầu Tiếng; lập dự toán điều chỉnh đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm Thương mại - Dịch vụ dân cư phía Bắc thị trấn Dầu Tiếng; Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu cầu Tàu, thị trấn Dầu Tiếng; lập dự toán điều chỉnh Quy hoạch điểm dân cư nông thôn ấp Chót Đồng, xã An Lập.

Đảm bảo cấp phát kịp thời chế độ và nhanh chóng giải quyết các thủ tục về hồ sơ chính sách cho các đối tượng chính sách, xã hội. Phối hợp với Ban liên lạc đồng đội giải phóng Dầu Tiếng tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Dầu Tiếng và trao Huân chương độc lập cho gia đình có nhiều Liệt sĩ trên địa bàn huyện. Thăm, tặng quà cho 09 Mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng số tiền 13,5 triệu đồng. Quy tập 03 bộ hài cốt liệt sĩ (02 bộ hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại xã Minh Hòa, 01 bộ hài cốt đang xác minh thông tin tại thị trấn Dầu Tiếng). Bàn giao 03 căn nhà Tình nghĩa với tổng trị giá 370 triệu đồng.

Trong năm đã giải quyết được 542 hồ sơ và chi trả các chế độ chính sách, xã hội, các chế độ trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với tổng số tiền trên 88,14 tỉ đồng. Ngoài ra, huyện còn vận động xã hội hóa hơn 3.122 phần quà, trị giá gần 1,23 tỉ đồng chăm lo cho các đối tượng chính sách, xã hội. Thăm, tặng quà cho 250 công nhân xa quê không có điều kiện về quê ăn Tết; tổ chức cho 140 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dự chương trình “Xuân với trẻ khó khăn” lần thứ XIII tỉnh Bình Dương; phối hợp với các tổ chức thăm tặng quà cho 148 nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 114,5 triệu đồng. Tổ chức khai giảng 07 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn có 206 học viên tham gia.

Phát động đăng ký các danh hiệu văn hóa, xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2020; tổ chức Lễ phát động toàn dân luyện tập môn bơi năm 2020; Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao và tổng kết Quy hoạch phát triển thể dục thể thao huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020; tổng kết Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử” huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2016- 2020. Ban hành Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch thực hiện xã hội hóa văn hóa, thể thao, giai đoạn 2021 - 2025; Đề án phát huy giá trị di tích lịch sử giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), mừng Đảng, mừng Xuân năm 2021 và kỷ niệm 46 năm giải phóng Dầu Tiếng (13/3/1975 - 13/3/2021).

Bộ phận tiếp nhận Hồ sơ và Trả kết quả huyện

Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19; thành lập Ban Chỉ đạo đáp ứng với dịch COVID-19 nhằm điều hành các hoạt động trong phòng, chống dịch trên địa bàn. Kịp thời mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia. Huyện cũng đã mua 26.000 khẩu trang kháng khuẩn trang bị cho học sinh các cấp học trên địa bàn. Chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn xét, trình UBND tỉnh hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo quy định. Thực hiện tốt các chương trình chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Vận động quyên góp, hỗ trợ người dân bị lũ lụt ở các tỉnh miền Trung năm 2020, gồm: tiền mặt gần 1,063 tỉ đồng và hàng hóa nhu yếu phẩm trị giá gần 244 triệu đồng. Tiếp nhận và giải quyết trả kết quả 14.046/14.295 hồ sơ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế các loại, thu gần 204,3 tỉ đồng, đạt 92,3% so với kế hoạch của 236 đơn vị với 85.513 người tham gia

Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Bảo hiểm Y tế toàn dân trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, giai đoạn 2016 - 2020. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện; không xảy ra ngộ độc thực phẩm; thực hiện kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và hành nghề y dược tư nhân đối với 161 cơ sở. Tổng kết công tác hiến máu tình nguyện năm 2019; tổ chức vận động hiến máu tình nguyện 06 đợt, được 2.044 đơn vị máu vượt 7,5% so với chỉ tiêu. Tham gia “Lễ hội Xuân hồng” năm 2020 của tỉnh vận động hiến được 143 đơn vị máu.

Trong công tác cải cách hành chính, đôn đốc nhắc nhở UBND các xã, thị trấn tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân để lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị, đề xuất, cũng như tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Qua đó kịp thời giải quyết những vấn đề dư luận và Nhân dân quan tâm, đồng thời tạo sự gắn kết và đồng thuận giữa chính quyền với người dân, cùng nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chỉ đạo thực hiện tốt nhất cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hiện đại tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn, công khai đầy đủ Bộ thủ tục hành chính, các quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết và các loại phí, lệ phí theo đúng quy định. Đơn giản hoá thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho tổ chưc và công dân khi đến giao dịch công việc. Thông qua Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả, huyện đã tiếp nhận 1.692 hồ sơ và trả 1.239 hồ sơ đúng hẹn, còn 453 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết; công tác tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình, tiêu chuẩn ISO và đúng thời gian quy định, thái độ phục vụ tận tình, vui vẻ, hoà nhã, thận thiện đối với các tổ chức, cá nhân đến liện hệ thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn. Đối với các xã, thị trấn, thông qua Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả đã tiếp nhận 10.861 hồ sơ, trả đúng hạn 105.859 hồ sơ, 02 hồ sơ đang giải quyết, không có hồ sơ trễ hạn.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện “Chính quyền thân thiện của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân” và “Công sở thân thiện vì Nhân dân phục vụ” tại các cơ quan hành chính huyện và UBND các xã, thị trấn đã tạo được những chuyển biến tích cực trong lề lối. Thái độ làm việc, thái độ giao tiếp với Nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức trong toàn huyện, tạo sự hài lòng của Nhân dân, tổ chức khi đến giao dịch hành chính với cơ quan Nhà nước. Kết quả thực hiện phong Trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn đã xây dựng được nhiều mô hình hay, hiệu quả gắn với Cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; trao tặng Nhà tình nghĩa, nhà Mái ấm tình thương; tư vấn, hỗ trợ cho hộ nghèo phát triển kinh tế.

Triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020. Rà soát, cập nhật hoàn chỉnh các biểu mẫu theo dõi hộ nghèo; cập nhật phần mềm hộ nghèo. Thực hiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tình hình các hộ nghèo trong dịp Tết và sau Tết. Kiểm tra các hộ đã được cấp Tivi đợt 1 (55 hộ) và lập danh sách trình tỉnh cấp Tivi đợt 2 (113 hộ nghèo). Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ cho hộ nghèo phát triển kinh tế và xây dựng kế hoạch rà soát hộ nghèo năm 2020. Trao tặng 19 nhà Chữ thập đỏ, nhà Nghĩa tình đồng đội, nhà Mái ấm tình thương, nhà Nhân ái cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (với tổng số tiền 1 tỷ 968,5 triệu đồng). Tổ chức các Hội nghị tiếp xúc và đối thoại với hộ nghèo năm 2020 tại các xã, thị trấn. Phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ giảm nghèo cơ sở và hướng dẫn việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020. Hiện trên địa bàn huyện còn 304 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,89%, trong đó: số hộ nghèo thuộc chỉ tiêu giảm nghèo là 129 hộ, chiếm tỷ lệ 0,38%; số hộ nghèo bảo trợ xã hội 175 hộ, chiếm tỷ lệ 0,51% và 417 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,22%.

Để nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn huyện và Đề án Văn hoá công vụ, nhằm tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Đến nay, nhiều cơ quan, đơn vi, địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp thiết thực, tạo sự chuyển biến rõ nót trong nhận thức, hành động, tác phong làm việc của cán bộ công chức, viên chức góp phần nâng cao năng suất làm việc, hiệu quả quản lý, hoạt động và phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Từ đó, đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tạo được sự tin tưởng, hài lòng của đa số người dân khi thực hiện các giao dịch hành chính tại địa phương.

Cùng với việc tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác hoà giải ở cơ sở cũng được cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn coi trọng, kịp thời củng cố Tổ hoà giải. Từ đó hạn chế những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh vụ việc từ nhỏ thành lớn, vụ việc khiếu kiện đông người trên địa bàn thời gian qua. Trong năm, đã tiếp 241 lượt công dân đến liên hệ kiến nghị, phản ánh. Lãnh đạo và Ban tiếp công dân huyện đã giải thích và trả lời những thắc mắc kiến nghị, phản ánh của người dân; đồng thời hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết. Tiếp nhận 120 đơn, trong đó có 80 đơn thuộc thẩm quyền của huyện; đã thực hiện chuyển đến các phòng, ban chuyên môn để tham mưu trả lời theo quy định đã trả lời 78/80 đơn, đạt 97,5%. Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai các xã, thị trấn và các Tổ hòa giải các ấp, khu phố tiếp nhận 168 đơn; đưa ra hòa giải 166/168 đơn, đạt 98,8%; hòa giải thành 138/168 đơn, đạt tỷ lệ 82,1%; chuyển cơ quan chức năng 25 đơn, còn 02 đơn đang xác minh hòa giải.

Công tác phối hợp giữa chính quyền, các ban ngành, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân được thực hiện thường xuyên. Phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng từng bước được đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Việc tổ chức sơ kết, tổng kết, cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận được kịp thời.

 UB.MTTQ Việt Nam huyện và các ngành có liên quan tổ chức các cuộc tiếp xúc trực tiếp với nhân dân để lắng nghe ý kiến đóng góp và những phản ánh, kiến nghị của nhân dân về công tác quản lý, điều hành của chính quyền địa phương các cấp về thái động và phong cách làm việc của cán bộ, công chức; công tác Dân vận chính quyền ở cơ sở đi vào nền nếp, nhiều nội dung hoạt động đã có chiều sâu, đảm bảo cho chính quyền, Mặt trận và đoàn thể thực hiện đầy đủ hơn chức năng, nhiệm vụ theo pháp luật và điều lệ các đoàn thể quy định, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo pháp luật và điều lệ các đoàn thể quy định, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Công tác phản biện xã hội được UB.MTTQVN huyện tổ chức bằng văn bản đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; góp ý 02 dự thảo nghị quyết với 09 ý kiến; phát biểu 09 ý kiến về quy hoạch chung đô thị Thanh Tuyền. UB.MTTQVN các xã, thị trấn tổ chức và phối hợp giám sát việc thực hiện lập danh sách và chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại các ấp, khu phố triên địa bàn các xã, thị trấn.

Qua đánh giá, việc thực hiện công tác Dân vận chính quyền trên địa bàn huyện được tăng cường và đạt kết quả tốt. Qua đó, từng bước nâng cao vai trò và tầm quan trọng của công tác Dân vận chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thực sự là người công bộc của nhân dân theo lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh; từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính trên các lĩnh vực trọng tâm; tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, phản ánh của nhân dân, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đạt được những kết quả tốt về công tác Dân vận chính quyền trong các lĩnh vực chăm lo lợi ích chính đáng của Nhân dân; thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách hành chính góp phần nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nâng cao ý thức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn công tác Dân vận với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, với công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân.

Thông qua công tác Dân vận chính quyền đã hạn chế, khắc phục dần tệ quan liêu, hách dịch, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với công việc được giao ngày càng phát huy tốt; mức độ hài lòng của người dân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính tại địa phương luôn đạt ở mức cao.

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2833
Tuần này: 9170
Tháng này: 40091
Tổng truy cập: 830848