UBND huyện ban hành Công văn chỉ đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

04/12/2020    Lượt xem: 85    In bài viết   Độ tương phản  

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 88-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy gắn với thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hóa, con người; Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các nội dung:

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trong việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; tiếp tục tham mưu UBND huyện quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 88-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy “Về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; rà soát tiêu chí, quy trình bình xét đảm bảo tính hợp lý, chặt chẽ, khách quan để phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đi vào thực chất, có ý nghĩa thiết thực; nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, nông thôn mới,....

Ảnh minh hoạ

Tăng cường hiệu quả hoạt động các

 Trung tâm Văn hoá, Thể thao - Học tập cộng đồng trên địa bàn huyện

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa và phát triển con người. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, đổi mới hoạt động các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao phục vụ cho công nhân lao động các cụm công nghiệp, khu nhà trọ theo hướng tích hợp, đa chức năng, cung cấp các dịch vụ hữu ích phục vụ đời sống, sinh hoạt, vui chơi, giải trí cho người dân; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; quản lý và khai thác, phát huy có hiệu quả các di tích văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh, góp phần phát huy các giá trị truyền thống, xây dựng con người cũng như đáp ứng yêu cầu sinh hoạt và nâng cao đời sống văn hóa của người dân.

Chủ động đề ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí và học tập của nhân dân; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển văn hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện, đồng thời tăng cường phối hợp với các ngành chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động văn hóa; tích cực đấu tranh ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm độc hại.

Thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI); chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, giáo dục đạo đức trong đối tượng học sinh; tổ chức các cuộc liên hoan, hội diễn văn nghệ trong trường học, thi kiến thức về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam; quan tâm công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch, trong đó tập trung thực hiện trong giai đoạn 2021-2025; phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ cho cán bộ, công chức văn hóa - xã hội các xã, thị trấn hằng năm theo khung chương trình bộ tài liệu của Bội Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc; tổ chức tập huấn, hướng dẫn về phương pháp tổ chức hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đối với hệ thống các Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã và Nhà Văn hóa ấp, khu phố.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham mưu, bố trí quỹ đất công để xây dựng thiết chế văn hóa xã, thị trấn. Cân đối ngân sách hằng năm, hỗ trợ đầu tư ngân sách thực hiện các mục tiêu phát triển văn hóa; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa nhằm huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng, khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp với nhu cầu của người dân. Đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hoá, trong đó khuyến khích và tạo điều kiện cho các đơn vị nghệ thuật quần chúng, các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập tham gia sáng tác, biểu diễn nhằm tạo sự phong phú, đa dạng cho các loại hình văn hóa nghệ thuật, phục vụ nhân dân. 

                                                                                                 Tạ Phú

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 351
Tuần này: 3849
Tháng này: 19757
Tổng truy cập: 855846