UBND huyện ban hành văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ

27/11/2020    Lượt xem: 244    In bài viết   Độ tương phản  

Nghị định 108/2020/NĐ-CP gồm 04 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2020, sửa đổi, bổ sung một số nội dung cơ bản sau:

1. Quy định số lượng Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện như sau:

- Bình quân mỗi phòng có 02 Phó Trưởng phòng.

- Căn cứ số lượng phòng chuyên môn được thành lập và tổng số lượng Phó Trưởng phòng, UBND cấp huyện quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng chuyên môn cho phù hợp (hiện hành, Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định số lượng Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện không quá 03 người).

2. Điều chỉnh chức năng của một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm: Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, Thanh tra huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân,  Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Dân tộc.

3. Quy định đối với trường hợp không tổ chức riêng Phòng Dân tộc và Phòng Y tế, cụ thể như sau:

- Trường hợp không tổ chức riêng Phòng Dân tộc thì chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực dân tộc do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thực hiện.

- Trường hợp không tổ chức riêng Phòng Y tế thì chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thực hiện.

Cũng theo Nghị định 108/2020/NĐ-CP, các địa phương đã thực hiện thí điểm hợp nhất, sáp nhập các cơ quan chuyên môn theo Kết luận 34-KL/TW ngày 07/8/2018 tổng kết việc thực hiện thí điểm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, tại khoản 1 Điều 7 thuộc Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ, quy định: “Phòng Nội vụ: Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên, thi đua-khen thưởng được sửa lại là: “Phòng Nội vụ: Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; công tác thanh niên, thi đua-khen thưởng”.

Để triển khai kịp thời, có hiệu quả và phổ biến sâu rộng các nội dung của Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện nghiên cứu, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các nội dung tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình và báo cáo về cơ quan thường trực (Phòng Nội vụ) trước ngày 01/12/2020. Đồng thời Phòng Nội vụ phối hợp Phòng Tư pháp rà soát các nội dung tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ kịp thời tham mưu UBND huyện bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện cho phù hợp với Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ theo thời gian đề ra.

Huy Bằng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 343
Tuần này: 3841
Tháng này: 19749
Tổng truy cập: 855838