Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

27/11/2020    Lượt xem: 66    In bài viết   Độ tương phản  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật năm 2020) được thông qua tại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XIV ngày 18/6/2020 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Luật năm 2020 sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Trong đó tiếp tục khẳng định và quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung và làm rõ quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung một số hình thức văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, xã; quy định cụ thể trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết…

Mục tiêu của kế hoạch là cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện của UBND huyện theo nội dung Kế hoạch triển khai thi hành Luật của UBND tỉnh Bình Dương, bảo đảm kịp thời, đồng bộ và hiệu quả; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật; tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng các nội dung cơ bản của Luật đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức; kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Để bảo đảm sau ngày 01/01/2021, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên địa bàn huyện, yêu cầu của công tác triển khai phải đảm bảo: Việc triển khai thi hành Luật phải bám sát Kế hoạch của tỉnh, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, hiệu quả và tiết kiệm; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc triển khai thi hành Luật; xác định các nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đến công tác xây dựng và thi hành pháp luật ở địa phương; đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc; có lộ trình cụ thể bảo đảm từ ngày 01/01/2021, Luật được triển khai, thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

Phòng Tư pháp là cơ quan chủ trì việc kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch, đồng thời phối hợp với các cơ quan, phòng ban trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung của Luật đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình, tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật, rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, tổ chức kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật.

Huy Bằng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 336
Tuần này: 3834
Tháng này: 19742
Tổng truy cập: 855831