UBND huyện ban hành Kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát công vụ giai đoạn 2020 - 2022

19/11/2020    Lượt xem: 101    In bài viết   Độ tương phản  

Kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát công vụ giai đoạn 2020 - 2022 nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc kiểm tra trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện để nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; đẩy mạnh việc tuyên truyền ý thức chấp hành quy định của pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ; phát hiện, kiến nghị các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện vi phạm các quy định trong thực thi công vụ; gây khó khăn, chậm trễ đối với tổ chức, doanh nghiệp và công dân trong quá trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính.

Để Kế hoạch mang lại hiệu quả cao và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực thi nhiệm vụ công vụ và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn huyện, yêu cầu hoạt động kiểm tra, giám sát công vụ phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực và đúng pháp luật. Không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng kiểm tra. Trong đó đối tượng kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch bao gồm toàn bộ Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện, các cơ quan, phòng ban trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp Giáo dục) thuộc UBND huyện.

Theo Kế hoạch đã đề ra, thời gian kiểm tra, giám sát thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2022 và được tiến hành thường xuyên, đột xuất hoặc từng đợt với các nội dung kiểm tra bao gồm: Việc thực hiện Quy chế Văn hóa công sở; chấp hành giờ giấc làm việc; các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; Quy tắc đạo đức công vụ tại cơ quan, đơn vị; Quy định về nghĩa vụ, những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; Quy chế dân chủ, công khai, minh bạch; công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và cá nhân; thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND huyện trong quá trình thực hiện công vụ của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; kiểm tra, giám sát đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực, có trách nhiệm tham mưu UBND huyện ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công vụ, tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đoàn, phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy và các cơ quan thành viên Đoàn tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát công vụ theo kế hoạch, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức việc triển khai thực hiện, thực thi công vụ, báo cáo UBND huyện tình hình, kết quả kiểm tra công vụ định kỳ tháng, quý, năm, tham mưu UBND huyện hình thức xử lý các hành vi vi phạm của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chấp hành các quy định hiện hành liên quan đến kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, đồng thời tham mưu UBND huyện đề ra các biện pháp nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm hoạt động công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Huy Bằng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 380
Tuần này: 3878
Tháng này: 19786
Tổng truy cập: 855875