UBND huyện ban hành Kế hoạch về thực hiện công tác chính sách người có công với cách mạng giai đoạn 2021- 2025

13/11/2020    Lượt xem: 136    In bài viết   Độ tương phản  

Để tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động công tác chính sách người có công với cách mạng, UBND huyện hành Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 19/10/2020 về thực hiện công tác chính sách người có công với cách mạng giai đoạn 2021- 2025.

Mục tiêu của Kế hoạch là tiếp tục vận động mọi nguồn lực hỗ trợ để tiếp tục nâng cao mức sống cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Phấn đấu nâng tỷ lệ mức sống đối tượng chính sách giàu lên 6%, khá 26%, trung bình 68%. Đến năm 2025, phấn đấu đạt 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; Giữ vững chỉ tiêu 100% xã, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sỹ và người có công; Đảm bảo 100% người có công với cách mạng được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản; 100% người có công với cách mạng được lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử, 90% con, cháu người bị ảnh hưởng chất độc hóa học được tư vấn để phát hiện sớm, can thiệp sớm, phục hồi chức năng các dị tật bẩm sinh và các dạng khuyết tật. Tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách.

Đẩy mạnh phong trào chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Quản lý, sửa chữa kịp thời Nghĩa trang liệt sĩ và các nhà bia ghi tên liệt sĩ.

Đổi mới công tác quản lý, thực hiện cải cách hành chính trong giải quyết hồ sơ, thủ tục trong lĩnh vực người có công. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi chính sách người có công với cách mạng.

Nội dung trọng tâm của kế hoạch là tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Quản lý mộ, nghĩa trang, nhà bia ghi danh liệt sĩ theo quy định; thực hiện đúng việc lập thủ tục, giải quyết hỗ trợ, hướng dẫn cho thân nhân đi tìm kiếm mộ liệt sĩ, thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê. Tăng cường công tác quản lý, tu sửa, tổ chức làm vệ sinh, dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ huyện và nhà bia ghi danh liệt sĩ các xã để phục vụ tốt cho nhu cầu thăm viếng của thân nhân liệt sĩ và lễ viếng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Tổ chức tốt công tác vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” theo Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ và sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ thu được.

Tổ chức thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, giải quyết các chế độ chính sách theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh Bình Dương về chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về chính sách hỗ trợ việc tang đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tăng cường việc phổ biến, kiểm tra, rà soát đối với những hồ sơ đủ điều kiện hưởng chế độ theo qui định, đồng thời giải thích rõ những trường hợp không đúng theo qui định cho các đối tượng.

  Giải pháp để thực hiện Kế hoạch là tổ chức triển khai kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng tới các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc người có công, trong đó trọng tâm là giải quyết dứt điểm hồ sơ chính sách người có công còn tồn đọng; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; bố trí nguồn lực đảm bảo thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chính sách đối với người có công với cách mạng; giáo dục, động viên, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm đối với công tác người có công với cách mạng của toàn xã hội. Xác định việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tổ chức thực hiện công tác người có công với cách mạng; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác người có công với cách mạng; huy động các nguồn lực xã hội thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng, đảm bảo không để người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; các tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân trong công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người có công với cách mạng.

Kế hoạch phân công Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với các ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt Kế hoạch, phát động phong trào phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách. Tham mưu UBND huyện huy động, quản lý, sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đúng quy định, bảo đảm công khai. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng ở cơ sở, qua đó có những biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời những thiếu sót (nếu có).

                                                                                                        Tạ Phú

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 427
Tuần này: 3925
Tháng này: 19833
Tổng truy cập: 855922