Chủ tịch UBND huyện: Chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

31/08/2020    Lượt xem: 61    In bài viết   Độ tương phản  

Để tăng cường công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn huyện, trong đó đã xác định một số vấn đề cấp bách về cải cách hành chính cần tập trung giải quyết nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chỉ số cải cách hành chính thời gian tới. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm những nôi dung:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, hoàn thành cách mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, chú trọng xây dựng lề lối làm việc, thái độ phục vụ và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức.

Tập huấn kỹ năng đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng

theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (năm 2020)

Nghiêm túc thực hiện việc ban hành các kế hoạch, báo cáo theo đúng thời gian quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương. Giao trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức trực phụ trách cải cách hành chính; cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, chịu trách nhiệm tham mưu lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành toàn diện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch đề ra; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo theo đúng thẩm quyền

Nghiêm túc rúc kinh nghiệm và xây dựng phương án khắc phục những hạn chế, thiếu xót dẫn đến việc không đạt điểm trong các chỉ tiêu thành phần chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của cả cấp huyện. Nghiêm cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các sáng kiến hay, các mô hình hiệu quả về nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính. Tăng cường công tác tuyên truyền về các nội dung cải cách hành chính mà cơ quan, đơn vị đang chịu trách nhiệm tham mưu hoặc đang triển khai thực hiện. Thường xuyên động viên, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân làm tốt công tác cải cách hành chính.

UBND các xã, thị trấn: Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, môt của liên thông, trong đó Chủ tịch UBND làm trưởng Bộ phận, các thành viên là cán bộ, công chức có liên quan. Tập trung đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện hoạt động của bộ phận một cửa; nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần thái độ phục vụ nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả và thuận lợi cho người dân. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh ban hành quy chế làm việc, nội quy cơ quan, nội quy, quy chế tiếp công dân. Thực hiện tự đánh giá kết quả chỉ số cải các hành chính theo quy định và nâng cao tinh thần trách nhiệm; gửi báo cáo tự đánh giá đúng quy định, tài liệu kiểm chứng phải đảm bảo đầy đủ nội dung theo yêu cầu.

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 464
Tuần này: 464
Tháng này: 30636
Tổng truy cập: 612112