Ban Tuyên giáo Huyện ủy Dầu Tiếng thực hiện tốt Công tác tuyên truyền năm 2018

09/11/2018    Lượt xem: 278    In bài viết   Độ tương phản  

Trong năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Dầu Tiếng đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương của Tỉnh ủy, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của địa phương được thực hiện nghiêm túc. Sau khi được học tập, quán triệt cấp Tỉnh, cấp Huyện, các chi đảng, bộ trực thuộc đã chủ động tổ chức triển khai tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân để góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Qua đó đã triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4,5,6,7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho 12.544 lượt đảng viên (đạt tỉ lệ 99.27%); quán triệt triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênnin trong tình hình mới; quán triệt triển khai thực hiện Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 11/6/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư “Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” . Ban Tuyên giáo phối hợp cùng Văn Phòng Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện tổ chức các đợt triển khai thông tin thời sự, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, tổ chức các lớp tập huấn dành cho tất cả các cán bộ, hội viên, đoàn viên,…(Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Chữ Thập đỏ, Hội Cựu Chiến Binh, Đoàn Thanh Niên, Công tác Mặt trận Tổ quốc,…..) được 27 lớp với hơn  6.483 lượt người tham dự; tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Thành phố thông minh, cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0; tình hình biển đảo, tình hình phát triển kinh tế - xã hội – an ninh – chính trị trên thế giới, trong nước và trong tỉnh. Đài truyền thanh đã tổ chức phát trực tiếp trên loa đài với 144 giờ.

Ngoài ra trong một số hội nghị, hội họp, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị, chi bộ, cấp ủy lãnh đạo địa phương đơn vị đã lồng ghép tuyên truyền các Luật, bộ luật mới, truyền thống, lịch sử địa phương, tình hình biến đổi khí hậu, các văn bản mới triển khai của Trung ương, Tỉnh, Huyện với hơn 20 cuộc và có hơn 2.100  lượt cán bộ tham dự. Ngoài ra còn phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp và lớp bồi dưỡng kết nạp đảng các buổi triển khai Thông tin Thời sự, …. Hàng năm với hơn 1.000 lượt người tham dự. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau như: khẩu hiệu, pano, tuyên truyền lưu động, chiếu phim, văn hóa, văn nghệ nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước của Tỉnh, Huyện trong năm được hơn 30 cuộc tuyên truyền và thu hút hàng ngàn lượt người dân và cán bộ, công chức, nhân viên trong toàn Huyện tham gia.

          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng xây dựng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, xác định sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đao, quản lý các cấp là cơ sở để nâng cao tính thuyết phục của công tác tuyên truyền theo phương châm “trong trước, ngoài sau”, “trên trước, dưới sau”, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau ”, “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Từng cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong việc chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có trách nhiệm cùng với cấp ủy làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phê duyệt đăng tải hơn 100 tin, bài trên cổng thông tin điện tử của huyện Dầu Tiếng, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, nhân dân. Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với  việc thực hiện mô hình “Gần dân, sát dân”

Toàn huyện đã triển khai được 20 cuộc với hơn 4.160 lượt người tham dự (đạt tỉ lệ 99.8%). Công tác tuyên truyền đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ đã trở thành thường xuyên, quan trọng và nề nếp của các chi, đảng bộ và lan rộng đến tầng lớp nhân dân… Qua đó thể hiện kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm có trên 95% chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác tuyên truyền và thực hiện mô hình “Gần dân, sát dân” đã được quan tâm thể hiện qua việc điều chỉnh thường xuyên Kế hoạch sao cho phù hợp với tình hình thực tế và hàng quý đều có tổng hợp ý kiến của người dân qua báo cáo của các đồng chí thực hiện công tác “gần dân, sát dân” theo Kế hoạch. Hàng tháng các chi, đảng bộ; chi hội, đoàn thể sinh hoạt các mẫu chuyện kể về tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cách làm hay, sáng tạo. Các tổ chức chính trị - xã hội từ Huyện đến cơ sở và các chi bộ lồng ghép nội dung học tập và làm theo Bác vào các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ,… các chi đảng bộ cơ sở, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trường học đã xây dựng bản cam kết và xây dựng quy chuẩn đạo đức để đảng viên và cán bộ công chức thực hiện.

          Qua đó, cấp ủy chính quyền các cấp tuyên truyền, tuyên dương khen thưởng, nêu gương người tốt việc tốt, các điển hình, nhân tố mới thông qua phát động các phong trào thi đua bằng nhiều hình thức như: Nêu gương tại đơn vị qua hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử, các hội nghị sơ, tổng kết. Đài phát thanh có 156 giờ với 40 tin, 114 bài viết, phóng sự, ghi nhanh về gương người tốt việc tốt Qua đó đã khen thưởng được 09 cá nhân và 04 gương tập thể. Khen thưởng 23 gương tập thể và 50 gương cá nhân trong việc học tập và làm theo Bác.

    Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng và hướng dẫn tuyên truyền nội dung, ý nghĩa các ngày lễ lớn sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của địa phương, thông qua tuyên truyền và các hoạt động kỷ niệm đã góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, tăng thêm lòng tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc, nêu cao ý thức tự cường, tự tôn dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong kháng chiến và công cuộc đổi mới đất nước cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đã tuyên truyền được 150 cuộc với hơn 10.000 lượt người tham dự, treo cờ Đảng, cờ nước, treo 280 (2.800m) băng ron, 862m2 pa nô, trang trí 143 bảng pa nô khẩu hiệu dọc cột đèn. Trang trí 3.490 lá cờ đuôi cá; 2.500 cờ dây; 1.700 lá cờ màu. Phát thanh lưu động được 19 ngày, 129 giờ 985 điểm.

Được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng về việc định hướng công tác tuyên truyền, từ đó công tác tuyên truyền đã được tập trung chỉ đạo góp phần tạo sự thống nhất chung trong quá trình triển khai thực hiện. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền từ Huyện đến cơ sở đã phối hợp tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa các quan điểm chỉ đạo, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ và nhân dân, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của chính quyền. Việc phát hành tài liệu tuyên truyền đến cho các cơ quan, ban, ngành, các chi bộ trực thuộc, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Huyện kịp thời đúng lúc, đúng thời điểm đã góp phần rất lớn vào việc chuyển tải những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào đời sống và việc làm của người dân.

          Từ những kết quả đạt được, để hoạt động của công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao trong thời gian tới Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng về công tác tuyên truyền, cấp ủy các cấp, từng cán bộ, đảng viên có trách nhiệm làm công tác tuyên truyền; kịp thời thông tin và định hướng tư tưởng cho nhân dân xem đây là một tiêu chuẩn để đánh giá phẩm chất chính trị cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình số 60-Ctr/TU, ngày 26 tháng 10 năm 2017 về tiếp tục nâng cao tính chiến đấu của công tác tư tưởng trong tình hình mới và kế hoạch 49-KH/HU ngày 18/12/2017 của Huyện ủy Dầu Tiếng về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền  nhằm nâng cao tính chiến đấu của công tác tư tưởng trong tình hình mới. Thường xuyên theo dõi và giám sát việc triển khai thực hiện chương trình tại địa phương, đơn vị.

- Tiếp tục tổ chức và mở các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền về chuyên môn nghiệp vụ, giúp cho đội ngũ cán bộ nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền; Quan tâm xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn tuyên truyền. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Tổ chức các Hội nghị và thành lập tổ, nhóm và đấu tranh tư tưởng, chống âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch,….

- Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong Huyện để đưa ra dự báo tình hình. Đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền từ Huyện đến cơ sở theo hướng vừa đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, vừa giải đáp kịp thời những vấn đề nảy sinh tại địa phương, đơn vị.

- Đầu tư cơ sở, vật chất, các thiết chế phù hợp, phục vụ đắc lực cho công tác tuyên truyền.

Minh Thư (BTG)

Hồ Dầu Tiếng - Hút hồn dân phượt
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 251
Tuần này: 1963
Tháng này: 8102
Tổng truy cập: 54224