Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

Độ tương phản

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 15/05/2020

  Thứ hai - 11/5
14g00:
 Đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Huyện dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Ban quản lý Dự án - Đầu tư xây dựng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: - Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;
        - Đ/c Hoàng Văn Tấn, HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Ban quản lý Dự án - Đầu tư xây dựng Huyện.
  Thứ ba - 12/5
7g30:
 Đ/c Thái Văn Nghĩa, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Trường THPT Long Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy. 
Địa điểm: Trường THPT Long Hòa, xã Long Hòa. 
 
7g30:
 
 Đ/c Trần Quang Tuyên, UVTV - Phó Chủ tịch UBND Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Thanh Tuyền, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phiên trù bị).
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Nhà Văn hóa - xã Thanh Tuyền.
 
7g30:
 
 Ban Thường vụ Huyện ủy ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Ánh Tuyết, HUV - Phó Chủ tịch UBND Huyện dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Trường THCS - THPT Minh Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Trường THCS - THPT Minh Hòa, xã Minh Hòa.
 
13g00:
 
 Đ/c Nguyễn Văn Bình, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Trường THPT Thanh Tuyền, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Trường THPT Thanh Tuyền, xã Thanh Tuyền.
 
13g30:
 
 Đ/c Nguyễn Công Danh, UVTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Trường THPT Dầu Tiếng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: - Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;
        - Đ/c Hoàng Văn Tấn, HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Trường THPT Dầu Tiếng, thị trấn Dầu Tiếng.
  Thứ tư - 13/5
7g30:
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Đảng ủy Quân sự, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: - Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;
        - Đ/c Hoàng Văn Tấn, HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Ban Chỉ huy Quân sự Huyện.
 
7g30:
 
 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị đánh giá kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án 711-QĐ/TU, ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (trực tuyến).
Cùng dự: - Đ/c Nguyễn Minh Châu, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy;
- Đ/c Thái Văn Nghĩa, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Huyện;
- Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội;
- Đại diện Lãnh đạo UBND; Trưởng Phòng Nội vụ Huyện;
- Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
 
8g00:
 
 Đ/c Trà Văn Dân, UVTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Tư pháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Khối Nội chính Huyện.
 
7g30:
 
 Đ/c Nguyễn Công Danh, UVTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Phòng Kinh tế, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Phòng Kinh tế Huyện.
 
7g15:
 
 Đ/c Trần Quang Tuyên, UVTV - Phó Chủ tịch UBND Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Thanh Tuyền, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Nhà Văn hóa - xã Thanh Tuyền.
 
8g00:
 
 Ban Thường vụ Huyện ủy ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Ánh Tuyết, HUV - Phó Chủ tịch UBND Huyện dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Trung tâm Y tế Huyện.
 
14g00:
 
 Đ/c Thái Văn Nghĩa, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Định Thành, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phiên trù bị).
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Ban Chỉ huy Quân sự Huyện.
  Thứ năm - 14/5
8g00:
 Giao ban Thường trực Huyện ủy.
Cùng dự: - Lãnh đạo: Công an, Quân sự Huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND Huyện;
- Đ/c Nguyễn Văn Cường, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 2 - Huyện ủy.
 
7g30:
 
 Đ/c Thái Văn Nghĩa, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Định Thành, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Ban Chỉ huy Quân sự Huyện.
 
7g30:
 
 Đ/c Trà Văn Dân, UVTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Định An, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phiên trù bị).
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Nhà Văn hóa - xã Định An.
 
14g00:
 
 Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:
Nội dung 1: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.
(Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.

 

 
Nội dung 2: Thông qua Văn kiện và Nhân sự Chi bộ Khối Đảng, Khối Đoàn thể.

 

 
Nội dung 3: Thông qua hồ sơ phát triển đảng viên.
(Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 2,3)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
  Thứ sáu15/5
7g30:
 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Định An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Đảng ủy xã Định An.
 
7g30:
 
 Đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Huyện dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Long Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Trung tâm VHTT và HTCĐ - xã Long Hòa.
 
7g30:
 
 Đ/c Trần Quang Tuyên, UVTV - Phó Chủ tịch UBND Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Tài chính và Kế hoạch, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: - Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;
        - Đ/c Nguyễn Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp - Phòng Tài chính và Kế hoạch Huyện.
Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1154
Tuần này: 3472
Tháng này: 3472
Tổng truy cập: 1174463