Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (Từ ngày 02/12/2019 đến 06/12/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019

  Thứ hai 02/12

7g25:

 Thường trực Huyện ủy dự chào cờ.

Thành phần: Tất cả cán bộ, công chức khối Đảng.

Địa điểm: Sân trụ sở Huyện ủy.

7g30:

 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến nghe quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

7g30:

 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến nghe quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị  và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thành phần: Theo Công văn số 997-CV/HU, ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Địa điểm: Hội trường Huyện.

14g00:

 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11/2019; phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2019 và thời gian tiếp theo do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.

Địa điểm: Hội trường - Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

13g30:

 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền và Ban Tuyên giáo cơ sở năm 2019 tại Đảng ủy xã Minh Thạnh.

Thành phần: Theo Quyết định số 2226-QĐ/HU, ngày 17/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Địa điểm: Đảng ủy xã Minh Thạnh.

  Thứ ba 03/12

7g30:

 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 33, khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Mở rộng) (Cả ngày).

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

Cả ngày:

 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền và Ban Tuyên giáo cơ sở năm 2019 tại Đảng bộ Khối Đoàn thể, Khối Đảng (7g30); Chi bộ Giáo dục, Trạm Thú y Huyện (13g30).

Thành phần: Theo Quyết định số 2226-QĐ/HU, ngày 17/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Địa điểm: - Hội trường - Khối Đoàn thể Huyện (7g30);

- Hội trường - Khối Văn hóa Huyện (13g30).

Cả ngày: 

 Đ/c Thái Văn Nghĩa, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền và Ban Tuyên giáo cơ sở năm 2019 tại Đảng bộ Công an, Quân sự Huyện, Chi bộ Ngân hàng (7g30); Đảng bộ xã An Lập (13g30)

Thành phần: Theo Quyết định số 2226-QĐ/HU, ngày 17/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Địa điểm: - Phòng họp 1 - UBND Huyện (7g30);

- Đảng ủy xã An Lập (13g30).

Cả ngày:

 Đ/c Nguyễn Minh Châu, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền và Ban Tuyên giáo cơ sở năm 2019 tại Đảng bộ Trung tâm Y tế, Chi bộ Thanh tra Huyện (7g30); Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ Huyện (13g30).

Thành phần: Theo Quyết định số 2226-QĐ/HU, ngày 17/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 2 - Huyện ủy.

  Thứ tư 04/12

8g00:

 Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:

Nội dung 1: Dự thảo Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Huyện.

(Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.

 

Nội dung 2: Lấy ý kiến rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (A4).

(Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND Huyện.

7g30:

Đ/c Nguyễn Minh Châu, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền và Ban Tuyên giáo cơ sở năm 2019 tại Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân, Phòng Kinh tế, Chi cục Thuế Huyện.

Thành phần: Theo Quyết định số 2226-QĐ/HU, ngày 17/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 2 - Huyện ủy.

13g30:

 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại Đảng ủy Quân sự Huyện năm 2019.

Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy.

Địa điểm: Hội trường - Ban Chỉ huy Quân sự Huyện.

13g30:

 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Đảng ủy xã Long Tân.

Mời dự: Đ/c Nguyễn Thị Ánh Tuyết, HUV - Phó Chủ tịch UBND Huyện.

Địa điểm: Đảng ủy xã Long Tân.

13g30:

 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 1 ủy quyền Đ/c Nguyễn Văn Bình, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền và Ban Tuyên giáo cơ sở năm 2019 tại Đảng ủy xã Định An.

Thành phần: Theo Quyết định số 2226-QĐ/HU, ngày 17/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Địa điểm: Đảng ủy xã Định An.

13g30:

 Đ/c Thái Văn Nghĩa, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền và Ban Tuyên giáo cơ sở năm 2019 tại Chi bộ THPT Dầu Tiếng, THPT Long Hòa, Trung tâm GDNN- GDTX Huyện.

Thành phần: Theo Quyết định số 2226-QĐ/HU, ngày 17/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND Huyện.

  Thứ năm 05/12

8g00:

 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 30 - khóa IV (Mở rộng).

Thành phần: Theo Công văn số 998-CV/HU, ngày 29/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Địa điểm: Hội trường Huyện.

13g30:

 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền và Ban Tuyên giáo cơ sở năm 2019 tại Đảng ủy xã Định Thành.

Thành phần: Theo Quyết định số 2226-QĐ/HU, ngày 17/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Địa điểm: Đảng ủy xã Định Thành.

13g30:

 Đ/c Thái Văn Nghĩa, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền và Ban Tuyên giáo cơ sở năm 2019 tại Chi bộ Bưu điện, THPT Phan Bội Châu, THPT Thanh Tuyền.

Thành phần: Theo Quyết định số 2226-QĐ/HU, ngày 17/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND Huyện.

Cả ngày:

 Đ/c Nguyễn Minh Châu, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền và Ban Tuyên giáo cơ sở năm 2019 tại Chi bộ Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Kho bạc (7g30); Văn hóa thông tin - thể thao và Đài Truyền thanh, Xí nghiệp CTCC (13g30).

Thành phần: Theo Quyết định số 2226-QĐ/HU, ngày 17/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 2 - Huyện ủy.

  Thứ sáu 06/12

8g00:

Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Hội Cựu Chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2019); Tổng kết hoạt động Hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Huyện.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1492
Tuần này: 7949
Tháng này: 5136
Tổng truy cập: 702424