Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019

Thứ hai ngày 20/5/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp triển khai Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính huyện giai đoạn 2019 - 2020.

MD: Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Thanh tra huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Hoàng Văn Nơi, Trần Văn Khiêm.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp nghe thông qua Báo cáo kết quả thanh tra đối với UBND xã Minh Tân và UBND thị trấn Dầu Tiếng.

MD: Thanh tra huyện (Chuẩn bị nội dung), Thành viên Đoàn thanh tra đất công huyện (Thanh tra huyện mời), Chủ tịch UBND xã Minh Tân và thị trấn Dầu Tiếng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên đi khảo sát thực tế công trình Mở rộng đường từ trước Huyện ủy – UBND huyện đến đường Cách mạng tháng Tám.

MD: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Thông báo đến các hộ dân được biết), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Chi cục Thuế huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND thị trấn Dầu Tiếng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Công trình Mở rộng đường từ trước Huyện ủy – UBND huyện đến đường Cách mạng tháng Tám.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình đường Ngô Quyền, thị trấn Dầu Tiếng (Thông qua báo cáo thuyết minh chứng thư thẩm định giá đất bồi thường).

MD: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Chi cục Thuế huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Dầu Tiếng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 21/5/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các công trình: (1) Xây dựng nhà tập đa năng Trường THPT Dầu Tiếng; (2) Mở rộng Trường Mầm non Định Hiệp (Xây dựng mới 05 phòng học); (3) Mở rộng Hội trường huyện.

MD: Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Trường THPT Dầu Tiếng; UBND xã Định Hiệp và thị trấn Dầu Tiếng; Trường Mầm non Định Hiệp (Phòng Giáo dục và Đào tạo mời), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị sơ kết việc thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/HU ngày 27/10/2016 và Chương trình số 34-CTr/HU ngày 09/5/2017 của Huyện ủy Dầu Tiếng.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Lễ Tổng kết năm học 2018 – 2019.

ĐĐ: Trường THPT Long Hòa.

4. 06 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019.

ĐĐ: Công viên Lái Thiêu, đường Gia Long, phướng Lái Thiêu, thị xã Thuận An.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5; phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2019[1].

MD: Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, 02 Ban HĐND huyện, Ủy viên UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Công an huyện, Chi cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Đài Truyền thanh huyện; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Thứ tư ngày 22/5/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp UBND tỉnh nghe Sở Nội vụ báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018; Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố năm 2018; phương hướng nâng cao các chỉ số trong thời gian tới.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2. 08 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”[2].

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt.

ĐĐ: Hội trường huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra Sở Nội vụ nghe công bố Quyết định thanh tra và thực hiện thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tuyển dụng công chức cấp xã; nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện; tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý; tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; số lượng cấp phó; thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ của UBND huyện Dầu Tiếng.

MD: Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện Bảo hiểm y tế huyện Sơ kết công tác triển khai thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân quý I/2019.

MD: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Bảo hiểm y tế huyện (Xem chi tiết), Phòng Y tế (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn (Lãnh đạo và Công chức, nhân viên phụ trách công tác BHYT); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

5. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự Hội thảo khoa học giáo dục STEM/STEAM: đi từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo.

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

6. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo dự Lễ Tổng kết năm học 2018 – 2019.

ĐĐ: Trường THPT Phan Bội Châu.

7. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin dự Lễ Khai mạc Trưng bày chuyên đề “Gốm sứ Bình Dương, truyền thống và hiện đại”.

ĐĐ: Bảo tàng tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1044-QĐ/TU ngày 09/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Thứ năm ngày 23/5/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy trực tiếp công dân.

MD: Lãnh đạo các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2019.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh – Trưởng Đoàn giám sát HĐND huyện đi giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 đối với xã Thanh Tuyền.

MD: Thành viên Đoàn giám sát của HĐND huyện về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, giai đoạn 2016 – 2020 (Xem chi tiết); Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: UBND xã Thanh Tuyền (Thành viên Đoàn giám sát HĐND huyện tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 07 giờ 15 phút để cùng đi).

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp triển khai công tác phục vụ Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

MD: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Công an huyện, Huyện đoàn, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện; Trường THPT Dầu Tiếng, Thanh Tuyền, Phan Bội Châu, Long Hòa; Điện lực Dầu Tiếng, UBND thị trấn Dầu Tiếng, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Phòng Giáo dục và Đào tạo mời), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

5. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Công Nhân trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Minh Tân.

Chiều

1. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm dự Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong lực lượng vũ trang.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 và Công văn số 1354/UBND-KTN ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

3. 14 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Khai mạc giải bóng đá giao hữu giữa huyện Dầu Tiếng và huyện Đức Linh - tỉnh Bình Thuận.

MD: Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Nhà thi đấu đa năng huyện Dầu Tiếng.

4. 19 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Khai mạc giao lưu Đờn ca tài tử - cải lương giữa huyện Dầu Tiếng, thị xã Thuận An - tỉnh Bình Dương, huyện Đức Linh - tỉnh Bình Thuận và huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện.

Thứ sáu ngày 24/5/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết làm việc với UBND xã Minh Hòa về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 tháng đầu năm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020[3].

MD: Thường trực Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Công an huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: UBND xã Minh Hòa.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự Lễ Tổng kết năm học 2018 – 2019.

ĐĐ: Trường Tiểu học Định An.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện làm việc với UBND xã Long Hòa về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 tháng đầu năm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020[4].

MD: Thường trực Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Công an huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: UBND xã Long Hòa.

Thứ bảy ngày 25/5/2019

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Văn thư Dương Thị Trúc Phượng trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 26/5/2019

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Khai mạc Hội thi “Nét cọ tuổi thơ” huyện Dầu Tiếng năm 2019.

ĐĐ: Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.

2. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Tạ Thành Phú trực cơ quan.

 (Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi tài liệu cho các thành phần mời dự họp ít nhất 01 ngày trước khi diễn ra

cuộc họp)./.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Thanh Bình

*Chú thích:

[1] Dự thảo Báo cáo sẽ được gửi qua email công vụ cho các thành phần mời dự họp chậm nhất là sáng ngày 21/5/2019. Đề nghị các thành phần được mời dự họp nghiên cứu trước và chuẩn bị mang theo, không phát tại buổi họp.

[2] Nam: Quần tây, áo sơ mi trắng, thắt caravat; Nữ: Bộ áo dài truyền thống.

[3] Thành phần cấp xã: Mời Ban Chấp hành Đảng bộ xã dự.

[4] Thành phần cấp xã: Mời Ban Chấp hành Đảng bộ xã dự.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 559
Tuần này: 4444
Tháng này: 6121
Tổng truy cập: 537294