LỊCH LÀM VIỆC TUẦN Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng

Độ tương phản

Từ ngày 29/05/2023 đến ngày 05/06/2023

Thứ hai ngày 29/5/2023

Sáng

1. Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh đi công tác tại Thành phố Hà Nội làm việc với Bộ Quốc phòng từ ngày 29/5/2023 đến ngày 30/5/2023.

2. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp Tổ biên tập Báo cáo Sơ kết về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025[1].

MD: Thành viên Tổ biên tập Báo cáo Sơ kết về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Xem chi tiết); Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trà Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự giám sát công tác xây dựng huyện Dầu Tiếng đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao đối với Phòng Kinh tế, UBND huyện[2].

MD: Thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 09/QĐ-HĐND ngày 21/7/2022 của HĐND huyện (Xem chi tiết), Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung báo cáo của Phòng Kinh tế và tham mưu chuẩn bị nội dung báo cáo của UBND huyện; mời các thành phần khác có liên quan đến nội dung giám sát); UBND 11 xã, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Lê Văn Quý, Nguyễn Trọng Đức.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua dự thảo Báo cáo kết quả điều tra, thống kê đất lâm nghiệp tại Rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng được giao khoán cho các tổ chức, cá nhân.

ĐĐ: Hội trường Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng.

Thứ ba ngày 30/5/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình: (1) Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.744 (Đoạn từ Km24+460 đến ngã tư Cầu Cát); (2) Cải tạo điểm đen đường Cách mạng tháng Tám; (3) Đầu tư tuyến đường vào trạm thông tin núi Ông.

MD: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Thanh Tuyền, Thanh An, Định Thành và thị trấn Dầu Tiếng; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp rà soát nhu cầu sử dụng đất để đăng ký điều chỉnh, bổ sung danh mục, công trình trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 theo Công văn số 1733/STNMT-CCQLĐĐ ngày 12/5/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 10 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe báo cáo tình hình đo đạc đất công trên địa bàn các xã, thị trấn theo chỉ đạo tại Công văn 649/UBND-KTN ngày 20/4/2023 của UBND huyện và kết quả rà soát diện tích đất lúa còn thể hiện trên GCN trên địa bàn các xã, thị trấn.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND các xã, thị trấn (Chuẩn bị nội dung); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trà Văn Dân dự họp thống nhất Chương trình giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2024.

MD: Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

2. 15 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trà Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ Bảy (thường lệ giữa năm 2023) - HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026[3].

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; Đại diện: Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án huyện, Công an huyện, Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, 02 Phó Trưởng các Ban HĐND huyện, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe báo cáo đất chồng lấn với Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, tiến độ thu hồi đường ven lô.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 13 giờ 30: Ủy nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện nghe báo cáo kết quả đăng ký, quản lý tuổi 17 năm 2023, thông qua Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, Kế hoạch phân công thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện phụ trách địa bàn năm 2023.

MD: Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện (Xem chi tiết), Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Chuẩn bị nội dung).

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Thứ tư ngày 31/5/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp thông qua nhiệm vụ và phương án sơ bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị Long Hòa và thị trấn Dầu Tiếng đến năm 2040[4].

MD: Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Thành viên Hội đồng thẩm định (Xem chi tiết), Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hòa, thị trấn Dầu Tiếng; Chủ tịch UBND 10 xã còn lại của huyện, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Lê Huy Bằng.

ĐĐ: Hội trường huyện.

3. 08 giờ 00: Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy dự tập huấn công tác Dân vận năm 2023.

MD: Chuyên viên Tạ Thành Phú, Võ Thị Trâm Anh.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị Tổng kết phong trào GTNT-CTĐT năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023[5].

MD: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương, Thường trực HĐND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, UB.MTTQVN huyện, Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung), Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Cựu Chiến binh huyện, Huyện đoàn, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các cá nhân được khen thưởng (Phòng Quản lý đô thị phối hợp với UBND các xã, thị trấn mời); Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự phiên họp UBND tỉnh[6].

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Thứ năm ngày 01/6/2023

Sáng

1. 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Đội số 4 - Thanh tra Sở Xây dựng, Chuyên viên Trần Khánh Nguyên Thông.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

2. 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự làm việc với Đoàn kiểm tra Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra thực hiện Kết luận thanh số 01/KL-CAT-PX05 ngày 29/6/2022 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng năm 2022.

MD: Công an huyện (Chuẩn bị nội dung), Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Võ Thị Trâm Anh.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em, Lễ khai mạc hè và “Ngày hội thiếu nhi 1/6” lần VII tỉnh Bình Dương năm 2023.

MD: Có Thư mời riêng, Thường trực Huyện ủy, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Trường Tiểu học Dầu Tiếng.

4. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp thông qua Báo cáo kết quả giám sát về tình hình và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

MD: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 37/QĐ-HĐND ngày 11/4/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện (Xem chi tiết), Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Lê Văn Quý, Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

5. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2023 cho xã Long Tân, Long Hòa, Thanh Tuyền, Minh Tân, Minh Thạnh, Minh Hòa.

MD: Phòng Tư pháp (Chuẩn bị nội dung và Thư mời).

ĐĐ: Hội trường huyện.

6. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện[7] dự Hội nghị trực tuyến với Văn phòng Chính phủ về công tác Kiểm soát TTHC và bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành[8].

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

7. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Thị Ngọc Linh trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Thanh Tuyền.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.,

MD: Dự nội dung 2: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Thứ sáu ngày 02/6/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Có Thư mời riêng (Xem chi tiết), Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Võ Thị Trâm Anh.

ĐĐ: Hội trường huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị giao ban quý II/2023 giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.

MD: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Liên đoàn Lao động huyện, Huyện đoàn, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên tham gia cùng Đoàn của đồng chí Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đi khảo sát thực tế và làm việc với UBND huyện Dầu Tiếng về tình hình quản lý hồ Cần Nôm và rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng.

MD: Dự nội dung về tình hình quản lý hồ Cần Nôm: Phòng Kinh tế[9], Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND xã Thanh An, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ. Dự nội dung tình hình quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng: Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu, Chủ tịch UBND xã Định Thành, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Hồ Cần Nôm, xã Thanh An và Rừng phòng hộ Núi Cậu, xã Định Thành.

2. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Khai mạc Hội thi thời trang bảo vệ môi trường với chủ đề “Môi trường xanh – hạnh phúc của chúng ta” năm 2023.

ĐĐ: Hội trường huyện.

Thứ bảy ngày 03/6/2023

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Võ Thị Trâm Anh trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 04/6/2023

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Văn thư Lê Thị Trinh trực cơ quan.

Thứ hai ngày 05/6/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua Kế hoạch khắc phục các kiến nghị, kết luận thanh tra của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và địa phương[10].

MD: Thanh tra huyện (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát; Chủ tịch UBND xã Thanh An, Thanh Tuyền, Định Thành và thị trấn Dầu Tiếng; Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Võ Thị Trâm Anh.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện nghe báo cáo tình hình hoạt động 5 tháng đầu năm 2023.

MD: Trưởng và các Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung); các Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện (Chuẩn bị nội dung); Giám đốc và các Phó Giám đốc Ban Quản lý di tích huyện, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

 

 (Lịch này thay thư mời họp. Tài liệu các cuộc họp, hội nghị được đăng tải trên phần mềm Ecabinet hoặc đăng tải sử dụng quét mã QR, không sử dụng văn bản giấy. Các thành phần dự họp phải có mặt trước 05 phút trước khi các hội nghị, cuộc họp diễn ra. Các ngành, địa phương nghiên cứu trước nội dung dự họp để cử người dự họp đảm bảo đúng thành phần, đúng lĩnh vực được phân công phụ trách để có báo cáo, giải trình khi được Chủ trì yêu cầu)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[2] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[3] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[4] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[5] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[6] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[7] Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy.

[8] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[9] Liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nắm nội dung và chương trình khảo sát, làm việc để thông tin cho các thành viên huyện biết.

[10] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 403
Tuần này: 8648
Tháng này: 56402
Tổng truy cập: 3936318