Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020

Thứ hai ngày 29/6/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Thường trực HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự giám sát và nghe thông qua Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện[1].

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng và Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Xí nghiệp Công trình công cộng, Điện lực Dầu Tiếng, Trung tâm Viễn thông Dầu Tiếng, Viettel Dầu Tiếng; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Yến Nhi, Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự hội ý công tác.

MD: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 30/6/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 38, khóa IV.

MD: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Hội trường Công an huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2020 mở rộng (hình thức trực tuyến) thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020; Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện lời hứa và kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 12-HĐND tỉnh; Tổng kết Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 13/7/2012 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”; Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh[2].

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Phòng Nội vụ, Công an huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục Thống kê huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Điện lực Dầu Tiếng; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Yến Nhi, Tạ Thành Phú, Lê Xuân Phú; Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Thường trực HĐND huyện ủy nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng dự kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2020) - HĐND xã Định Thành khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Hội trường UBND xã Định Thành.

4. 07 giờ 30: Thường trực HĐND huyện ủy nhiệm Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh dự kỳ họp thứ 12 (thường lệ giữa năm 2020) – HĐND xã Thanh An khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh An.

5. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị dự kiểm tra hiện trường, bàn giao đoạn tuyến đường ĐT.744 qua nội ô huyện Dầu Tiếng.

ĐĐ: Tại trụ Km44 trên đường ĐT.744.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh Bình Dương.

ĐĐ: Hội trường A – HĐND tỉnh.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thống nhất đề xuất mức độ đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục cơ sở hạ tầng đáp ứng điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

ĐĐ: Hội trường A – Chi cục Quản lý đất đai (Tầng 7, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự trả lời phỏng vấn của Báo Bình Dương về công tác cải cách hành chính.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

4. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện thông qua Kế hoạch phúc tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020[3].

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện (Xem chi tiết), Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 01/7/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Hội đồng thi đua – khen thưởng huyện[4].

MD: Thường trực HĐND huyện, Thành viên Hội đồng thi đua – khen thưởng huyện (Xem chi tiết), Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 09 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự tổng duyệt phim tư liệu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường dự rà soát và chuẩn bị tài liệu để thực hiện việc nhận bàn giao mốc ranh đất bán ngập trong lòng hồ Dầu Tiếng từ CT+24,40 trở xuống trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

ĐĐ: Hội trường B – Chi cục Quản lý đất đai (Tầng 7, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thông qua phương án đầu tư công trình: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải trên địa bàn thị trấn Dầu Tiếng.

MD: Thường trực HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Chủ tịch UBND thị trấn Dầu Tiếng, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 15 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thông qua phương án đầu tư công trình: Sở Chỉ huy tình trạng khẩn cấp.

MD: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thường trực HĐND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ năm ngày 02/7/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Lê Xuân Phú, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 – HĐND xã Định An, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Hội trường xã Định An.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự phiên họp Chính phủ tháng 6/2020 trực tuyến với các địa phương (Cả ngày).

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

4. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Lễ ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp gắn với hỗ trợ vốn Quỹ hỗ trợ nông dân và Hội thảo chuyên đề năm 2020.

ĐĐ: Hội trường UBND xã Định Hiệp.

5. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Trà Văn Dân trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Long Tân.

6. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường dự thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật Đầu tư Xây dựng công trình Mỏ Lộ Thiên: Mỏ cát xây dựng khu vực suối nhánh 3, lòng hồ Dầu Tiếng.

MD: Phòng Quản lý đô thị, UBND xã Minh Hòa.

ĐĐ: Văn phòng Sở Xây dựng (Tầng 7, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị mới Thanh Tuyền đến năm 2040 (lần 4)[5].

MD: Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UBND huyện Củ Chi, UB.MTTQVN huyện, Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế, Đảng ủy - UBND xã Thanh Tuyền, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ sáu ngày 03/7/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng; Hội nghị “Điển hình tiên tiến” giai đoạn 2015 - 2019.

ĐĐ: Hội trường - Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 – HĐND xã Long Tân, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Hội trường xã Long Tân.

3. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Tiểu ban Tổ chức Đại hội V Đảng bộ Huyện rà soát tất cả công tác chuẩn bị và đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị Đại hội.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

4. 07 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Lễ Khai mạc Chợ Nhân đạo huyện Dầu Tiếng năm 2020.

ĐĐ: Sân trụ sở khối Đoàn thể huyện.

5. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Công an huyện dự Chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông do Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương tổ chức.

ĐĐ: Trường THCS Định An, huyện Dầu Tiếng.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài: (1) Vụ ông Huỳnh Phương; (2) Vụ ông Nguyễn Ngọc Năm; (3) Vụ bà Trang Thị Út; (4) Vụ bà Trần Thị Thủy.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung 1), Phòng Tài nguyên và Môi trường (Phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện chuẩn bị nội dung 2. Chuẩn bị nội dung 4), Phòng Quản lý đô thị, Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung 3), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Dầu Tiếng, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tổng duyệt chương trình văn nghệ phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐĐ: Hội trường huyện.

Thứ bảy ngày 04/7/2020

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Xuân Phú trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 05/7/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Văn Quý trực cơ quan.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[2] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[3] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[4] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[5] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1028
Tuần này: 9265
Tháng này: 33695
Tổng truy cập: 776409