Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 20/04/2020 đến ngày 26/04/2020

Thứ hai ngày 20/4/2020

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự họp nghe Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thông qua Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội trình kỳ họp thứ 11 (bất thường) – HĐND huyện khóa IV.

MD: Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo; Chuyên viên Lê Văn Quý, Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 21/4/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thông qua dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương về khu vực phát triển đô thị - Khu đô thị mới phía Tây Bắc thị trấn Dầu Tiếng.

MD: Thường trực HĐND huyện, Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Điện lực Dầu Tiếng, Lãnh đạo Đảng ủy - UBND thị trấn Dầu Tiếng, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe báo cáo việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất quý I/2020; giải quyết khó khăn trong quản lý đất đai.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Thường trực HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 4/2020 thông qua: (1) Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 4, phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2020; (2) Đề cương làm phim tổng kết hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng và 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện (Chuẩn bị nội dung 1); Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện (Chuẩn bị nội dung 2); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 22/4/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện (hình thức trực tuyến) thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2020[1].

MD: Mời dự họp tại phòng họp 1 – UBND huyện: Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Ủy viên UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, Chuyên viên Lê Văn Quý, Chuyên viên Công nghệ thông tin. Mời dự họp trực tuyến tại nơi làm việc bằng phần mềm Webex meetings: 02 Ban HĐND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế, Chi cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Trung tâm Y tế huyện, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Xí nghiệp Công trình công cộng, Hạt Kiểm lâm, Đội Quản lý thị trường số 3, Điện lực Dầu Tiếng, Bảo hiểm Xã hội huyện, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Yến Nhi, Tạ Thành Phú, Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Thường trực HĐND huyện; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thông qua Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện Dầu Tiếng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm (2016 – 2020)[2].

MD: Mời dự họp tại phòng họp 1 – UBND huyện: Thành viên Đoàn giám sát HĐND huyện về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện Dầu Tiếng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm (2016 – 2020) là đại biểu HĐND huyện (Xem chi tiết); Trưởng và các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, Chuyên viên Lê Văn Quý, Chuyên viên Công nghệ thông tin. Mời dự họp trực tuyến tại nơi làm việc bằng phần mềm Webex meetings: Thành viên Đoàn giám sát HĐND huyện về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện Dầu Tiếng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm (2016 – 2020) là các phòng, ban, ngành huyện (Xem chi tiết); Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp; Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Yến Nhi, Tạ Thành Phú, Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ năm ngày 23/4/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Hội đồng tư vấn xem xét giải quyết những trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa trên địa bàn huyện.

MD: Thành viên Hội đồng tư vấn xem xét giải quyết những trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa trên địa bàn huyện (Xem chi tiết), Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung); UBND xã Định Hiệp, Thanh Tuyền, Minh Hòa, Long Hòa, Minh Tân, Long Tân, Thanh An và thị trấn Dầu Tiếng (Lãnh đạo UBND phụ trách và công chức địa chính)[3]; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Hội trường khối Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp thông qua phương án trồng cây xanh khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện.

MD: Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Dầu tư Xây dựng huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Huyện đoàn, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 thỏa thuận hướng tuyến công trình Đường dây 500kV Krông Buk – Tây Ninh 1, đoạn qua địa bàn huyện Dầu Tiếng.

MD: Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Điện lực Dầu Tiếng; UBND xã Minh Hòa, Định An, Định Thành, Định Hiệp; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ sáu ngày 24/4/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Lãnh đạo Phòng Kinh tế (Dự nội dung 4 . Chuẩn bị tóm tắt nội dung: Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển đô thị, phát triển nông nghiệp – nông thôn giai đoạn 2021 – 2025).

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; nội dung tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

ĐĐ: Phòng họp tầng 1, tháp B – Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh.

3. 09 giờ 00: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười dự họp Chi ủy Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện chuẩn bị nội dung tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Lê Văn Quý, Lê Huy Bằng, Tạ Thành Phú; Kế toán Hà Thị Hạnh Liên, Văn thư Dương Thị Trúc Phượng.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự họp làm việc với Lãnh đạo Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng về việc thống nhất văn kiện Đại hội của 02 Đảng bộ.

MD: Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị; Lãnh đạo Phòng Kinh tế, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Thứ bảy ngày 25/4/2020

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Xuân Phú trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 26/4/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Văn Quý trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet, các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet. Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung phát biểu, đặc biệt là tiến độ thực hiện các Thông báo kết luận tại các cuộc họp UBND huyện những tháng trước đã chỉ đạo. Các thành phần mời dự họp trực tuyến tại nơi làm việc bằng phần mềm Webex meetings liên hệ với Chuyên viên Công nghệ thông tin trước 01 ngày để được hướng dẫn cách cài đặt, sử dụng phần mềm, số điện thoại liên hệ: 0915875639 (đ/c Nơi).

[2] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet, các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet. Các thành phần mời dự họp trực tuyến tại nơi làm việc bằng phần mềm Webex meetings liên hệ với Chuyên viên Công nghệ thông tin trước 01 ngày để được hướng dẫn cách cài đặt, sử dụng phần mềm, số điện thoại liên hệ: 0915875639 (đ/c Nơi).

[3] Ngồi chờ dưới phòng họp, sẽ có người gọi lần lượt từng xã, thị trấn lên họp, không lên cùng lúc.

 

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1196
Tuần này: 3514
Tháng này: 3514
Tổng truy cập: 1174505