Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 23/3/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 23/03/2020

Thứ hai ngày 16/3/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự trao Quyết định bổ nhiệm công chức.

MD: Thường trực Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Lãnh đạo Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 09 giờ 00: Lãnh đạo UBND huyện dự hội ý công tác.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 14 giờ 00: 02 Trưởng Ban HĐND huyện đi giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện Dầu Tiếng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm (2016 – 2020) đối với UBND xã Thanh Tuyền.

MD: Thành viên Đoàn giám sát HĐND huyện về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện Dầu Tiếng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm (2016 – 2020) (Xem chi tiết); các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

MD: Nhà Văn hóa xã Thanh Tuyền (Thành viên Đoàn giám sát HĐND huyện tập trung tại trụ sở HĐND - UBND huyện lúc 13h30’ để cùng đi. Có xe chở đi).

Thứ ba ngày 17/3/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp thông qua phương án thiết kế: Công trình chợ An Lập (giai đoạn 2); Xây dựng, cải tạo chợ Bến Súc.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung), Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Chủ tịch UBND xã Thanh Tuyền, An Lập; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: 02 Trưởng Ban HĐND huyện đi giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện Dầu Tiếng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm (2016 – 2020) đối với UBND xã Minh Hòa.

MD: Thành viên Đoàn giám sát HĐND huyện về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện Dầu Tiếng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm (2016 – 2020) (Xem chi tiết); các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

MD: Hội trường xã Minh Hòa (Thành viên Đoàn giám sát HĐND huyện tập trung tại trụ sở HĐND - UBND huyện lúc 07h00’ để cùng đi. Có xe chở đi).

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị Tổng kết Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện năm 2019.

MD: Hội Nông dân huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan), Phòng Kinh tế; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các nội dung: (1) Tình hình nạo vét, khai thông sông Thị Tính; (2) Khôi phục đập Thị Tính theo hướng đa mục tiêu; (3) Việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu Bình Dương thực hiện dự án.

MD: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế (Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung 2), Phòng Tài nguyên và Môi trường (Phối hợp với đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung 1, 3), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an huyện, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý Rừng phòng hộ núi Cậu; Chủ tịch UBND xã Long Tân, An Lập, Định Thành, Định Hiệp; UBND xã Long Hòa; Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu Bình Dương, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo; Chuyên viên Hồ Văn Luyến, Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 18/3/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp thông qua: (1) Quy hoạch tổng thể Ban Chỉ huy Quân sự huyện; (2) Quy hoạch thao trường huấn luyện, diễn tập; (3) Quy hoạch xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự 10 xã, thị trấn.

MD: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Ban Chỉ huy Quân sự huyện mời), Thường trực Huyện ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (Trừ xã Long Tân và xã Minh Thạnh); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Hồ Văn Luyến, Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị Tổng kết công tác dân vận, Quy chế dân chủ, tôn giáo, dân tộc, phối hợp các lực lượng làm công tác dân vận năm 2019.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe báo cáo tiến độ xử lý các vụ việc tồn đọng, kéo dài trên địa bàn huyện theo Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND xã Long Hòa, An Lập và thị trấn Dầu Tiếng; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ năm ngày 19/3/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp rút kinh nghiệm đại hội ở các chi, đảng bộ cơ sở.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

4. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Trương Thị Trang trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã An Lập.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện thông qua: (1) Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2020; (2) Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm (2016 – 2020) để phục vụ đợt giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2020; (3) Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện; (4) Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện[1].

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, 02 Ban HĐND huyện, các Ủy viên UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Liên đoàn Lao động, Văn phòng HĐND – UBND huyện (Chuẩn bị nội dung 1, 2), Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung 3), Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung 4), Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Nội vụ, Chi cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Xí nghiệp Công trình công cộng, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Đội Quản lý thị trường số 3, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Điện lực Dầu Tiếng, Bảo hiểm Xã hội huyện, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Đài Truyền thanh huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Thứ sáu ngày 20/3/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp: (1) Nghe báo cáo kế hoạch quản lý, sử dụng các khu đất của Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng bàn giao về cho huyện; (2) Tình hình tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện; (3) Tình hình, kế hoạch thực hiện các công trình sử dụng đất bàn giao từ Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chuẩn bị nội dung 1. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn chuẩn bị nội dung 2. Phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện chuẩn bị nội dung 3), Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị tổng kết hoạt động Khuyến học – Khuyến tài – Xây dựng xã hội học tập năm 2019.

MD: Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh (Hội Khuyến học huyện mời), Hội Khuyến học huyện (Chuẩn bị nội dung), các Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện (Hội Khuyến học huyện mời); Chủ tịch Hội Khuyến học các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường khối Văn hóa – Xã hội.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua chứng thư giá đất bồi thường công trình Khu di tích lịch sử địa điểm Sở chỉ huy tiền phương Chiến dịch Hồ Chí Minh.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Chủ tịch UBND xã Minh Tân, Minh Thạnh; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự làm việc với Đoàn Giám sát kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo các huyện, thị, thành ủy năm 2020 của tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Thứ bảy ngày 21/3/2020

1. 07 giờ 30: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Hồ Văn Luyến trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 22/3/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Lê Văn Quý trực cơ quan.

Thứ hai ngày 23/3/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện thông qua: (1) Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Thanh Tuyền đến năm 2040; (2) Đề án công nhận đô thị Thanh Tuyền đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, các Ủy viên UBND huyện, Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Nội vụ, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Tuyền; Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo; Chuyên viên Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện, thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp nghiên cứu trước nội dung và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu, tài liệu họp sẽ không đọc thông qua và không phát bằng văn bản giấy. Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung phát biểu, đặc biệt là tiến độ thực hiện các Thông báo kết luận tại các cuộc họp UBND huyện những tháng trước đã chỉ đạo.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1679
Tuần này: 8136
Tháng này: 5323
Tổng truy cập: 702611