Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 14/12/2019 đến ngày 22/12/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 14/12/2019 đến ngày 22/12/2019

Thứ bảy ngày 14/12/2019

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2019 tại Chi bộ Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện.

MD: Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện.

Chủ nhật ngày 15/12/2019

1. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2019 tại Chi bộ Trường THPT Long Hòa.

MD: Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Trường THPT Long Hòa.

Thứ hai ngày 16/12/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua các nội dung: Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi nhà nước thu hồi đất; Quy định về thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất; Kế hoạch điều hòa đầu tư công năm 2019; Sửa đổi các Quy định về tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở và UBND cấp huyện; Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; Đề án Nâng cao tỷ trọng nội địa hóa và hàm lượng công nghệ, tri thức trong các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng năm 2030; Đề án định hướng ngành nghề, dự án kêu gọi thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Chương trình của Tỉnh ủy triển khai Kết luận số 63-KL/TW tại Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự họp nghe báo cáo kết quả của các đoàn phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền và Ban Tuyên giáo cơ sở năm 2019.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2019 tại Chi bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện.

MD: Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện.

4. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020 – 2022 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

MD: UB.MTTQVN huyện, Phòng Nội vụ.

ĐĐ: Có chương trình riêng (Theo Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 12/12/2019 của UBND huyện).

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá phân loại chất lượng đảng viên năm 2019 trong UBND huyện.

MD: Các Ủy viên UBND huyên, Phòng Nội vụ, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình đảng viên năm 2019 tại Chi bộ Phòng Quản lý đô thị huyện.

MD: Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng Quản lý đô thị.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá phân loại chất lượng đảng viên năm 2019 trong Thường trực HĐND huyện.

MD: Trưởng và Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 17/12/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự trao Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

MD: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung và mời thành phần được bổ nhiệm), Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp thông qua Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Dầu Tiếng.

MD: Thường trực Huyện ủy, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch; Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện; Lãnh đạo Đài Truyền thanh huyện; Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Hội đồng xét duyệt tinh giản biên chế đơt 1 năm 2020.

MD: Thành viên Hội đồng xét duyệt tinh giản biên chế huyện (Xem chi tiết), Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

4. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Hội trường huyện.

5. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự Hội nghị tuyên truyền Chương trình mỗi xã một sản phẩm – OCOP tỉnh Bình Dương năm 2019.

ĐĐ: Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ).

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2019 tại Đảng ủy Công an huyện.

MD: Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Công an huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá phân loại chất lượng đảng viên năm 2019 trong Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 16 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2019 tại Chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện.

MD: Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Kho bạc Nhà nước huyện.

Thứ tư ngày 18/12/2019

Sáng

1. 06 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019).

MD: Có thư mời và kế hoạch riêng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị chương trình viếng), Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Nghĩa trang liệt sỹ huyện.

2. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự họp mặt nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019).

MD: Có thư mời riêng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Chuẩn bị nội dung và thư mời), Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2019 tại Đảng bộ xã Thanh Tuyền.

MD: Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy, đ/c Huyện ủy viên phụ trách địa bàn.

ĐĐ: Phòng họp - Đảng ủy xã Thanh Tuyền.

4. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết tham gia với Đoàn của tỉnh tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

MD: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về chương trình đi. Thông báo cho các Mẹ và các xã, thị trấn biết thời gian đoàn đến thăm); UBND xã Thanh An, Định Hiệp, Định An, Long Hòa và thị trấn Dầu Tiếng.

ĐĐ: Có chương trình riêng.

5. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo dự tiếp Đoàn kiểm tra kết quả công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục của tỉnh Bình Dương năm 2019.

MD: Ban Chỉ đạo Xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập huyện (Xem chi tiết), Phòng Giáo dục và Đào tạo (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan); Trưởng Ban Chỉ đạo Xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập các xã, thị trấn; Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên; Trường THPT Dầu Tiếng, Thanh Tuyền, Phan Bội Châu, Long Hòa; Hiệu trường các trường THCS, tiểu học (Phòng Giáo dục và Đào tạo mời); Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường khối Văn hóa – Xã hội (Khối Phòng Giáo dục và Đào tạo).

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020 – 2022 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

MD: UB.MTTQVN huyện, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung); Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2019 tại Chi bộ Phòng Nội vụ.

MD: Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng Nội vụ.

3. 15 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự kiểm tra việc chuẩn bị kỳ họp thứ Mười (thường lệ cuối năm 2019) - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Hội trường huyện.

4. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2019 tại Chi bộ Xí nghiệp Công trình công cộng.

MD: Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Xí nghiệp Công trình công cộng.

5. 17 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2019 tại Chi bộ Chi cục Thuế huyện.

MD: Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Bộ phận Một cửa huyện Dầu Tiếng của Chi cục Thuế khu vực Bến Cát.

Thứ năm ngày 19/12/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự kỳ họp thứ Mười (thường lệ cuối năm 2019)– HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Cả ngày).

MD: Có Thông báo triệu tập và Thư mời riêng; Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Hội trường huyện.

2. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Lãnh đạo Thanh tra huyện trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

Thứ sáu ngày 20/12/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự tiếp tục kỳ họp thứ Mười (thường lệ cuối năm 2019)– HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MD: Có Thông báo triệu tập và Thư mời riêng; Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Hội trường huyện.

2. 09 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự Họp mặt Kỷ niệm 30 năm ngày quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2019 tại Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường.

MD: Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Hội trường khối Phòng Tài nguyên và Môi trường.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2019 tại Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện.

MD: Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Hạt Kiểm lâm huyện.

3. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết tham gia đoàn thăm và chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2019.

MD: Theo Công văn số 1513/UBND-NC ngày 29/11/2019 của UBND huyện.

ĐĐ: Có chương trình riêng.

Thứ bảy ngày 21/12/2019

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2019 tại Chi bộ Bưu điện huyện.

MD: Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Bưu điện huyện.

2. 07 giờ 30: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 22/12/2019

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Lê Huy Bằng trực cơ quan.

 (Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi tài liệu cho các thành phần mời dự họp ít nhất 01 ngày trước khi diễn ra cuộc họp)./.

 

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1614
Tuần này: 8071
Tháng này: 5258
Tổng truy cập: 702546