Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

Thứ hai ngày 11/11/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp công bố việc kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt đối với ông Hồ Văn Thông.

MD: Thành viên Tổ cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Hồ Văn Thông (Xem chi tiết), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện (Lãnh đạo và nhân viên đo đạc), UBND xã Định Thành (Chủ tịch UBND và công chức địa chính), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: UBND xã Định Thành.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2019 (hình thức trực tuyến, theo Giấy mời số 138/GM-UBND ngày 07/11/2019 của UBND tỉnh).

MD: Đại diện Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Thanh tra huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2. 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2019.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Thứ ba ngày 12/11/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện dự họp thống nhất phương án sử dụng các khu đất công nhỏ, lẻ trên địa bàn của UBND các xã, thị trấn.

MD: Phòng Tài nguyên Môi trường (chuẩn bị nội dung), Thanh tra huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, UBND các xã, thị trấn (Chủ tịch và công chức địa chính), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện .

2. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự họp thống nhất Kế hoạch Bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

ĐĐ: Phòng họp A - Sở Công thương.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp công bố Quyết định về công tác bổ nhiệm công chức.

MD: Phòng Nội vụ (chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan), Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát công tác quản lý nhà nước về hoạt động của bến thủy nội địa và các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng (cát) trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

MD: Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Công an huyện, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát, Đội Quản lý thị trường số 3; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị triển khai chương trình Sữa học đường năm học 2019 - 2020.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em huyện (Xem chi tiết); Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em các xã, thị trấn; Trung tâm Y tế huyện (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan), Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Y tế huyện.

Thứ tư ngày 13/11/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (chuẩn bị và dự nội dung 2), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

MD: Có thư mời riêng (Xem chi tiết), Thường trực Huyện ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện (Xem chi tiết), Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung), Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Hội trường huyện.

Thứ năm ngày 14/11/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Thường trực Huyện ủy giải quyết việc xây dựng phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Trưởng các cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý Đô thị, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng cơ bản huyện; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Phòng họp 2 - Huyện ủy.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp định giá tài sản theo sự thỏa thuận giá trị tài sản bị kê biên giữa Chủ tịch UBND huyện với cá nhân bị cưỡng chế là ông Hồ Văn Thông.

MD: Thành viên Tổ cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Hồ Văn Thông (Xem chi tiết), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện (Lãnh đạo và nhân viên đo đạc), UBND xã Định Thành (Chủ tịch UBND và công chức địa chính), Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: UBND xã Định Thành.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

5. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Hữu Thành trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Minh Hòa.

Chiều

 1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2019.

ĐĐ: Ấp Suối Sâu, xã Định Thành.

2. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2019.

ĐĐ: Ấp Hóc Măng, xã Long Tân.

Thứ sáu ngày 15/11/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số và Hội nghị điển hình sản xuất - kinh doanh giỏi đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Dương lần thứ III năm 2019.

MD: Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Phú Giáo.

Chiều

1. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2019.

ĐĐ: Ấp Tân Định, xã Minh Tân.

2. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2019.

ĐĐ: Ấp Lê Danh Cát, xã Thanh Tuyền.

3. 14 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện dự họp cơ quan Văn phòng HĐND - UBND huyện tháng 11/2019.

MD: Công chức và nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

Thứ bảy ngày 16/11/2019

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 17/11/2019

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Huy Bằng trực cơ quan.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi tài liệu cho các thành phần mời dự họp ít nhất 01 ngày trước khi diễn ra cuộc họp)./.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1608
Tuần này: 5235
Tháng này: 21156
Tổng truy cập: 552329