Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019

Thứ hai ngày 07/10/2019

Sáng

1. 07 giờ 25: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự chào cờ tháng 10/2019.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên đi thực tế lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy và lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020 và kỷ niệm 45 năm giải phòng Dầu Tiếng (13/3/1975 – 13/3/2020).

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Thành viên Ban Tổ chức các ngày lễ lớn huyện (Xem chi tiết), Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn; Đại diên Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HDND Nguyễn Hữu Bằng, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Văn hóa – Xã hội.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 08/10/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự xét duyệt chất lượng Chính trị, chính sách trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đối với xã Long Hòa (07h30-9h00), Long Tân (9h00-10h30).

MD: Thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện (Xem chi tiết), Phòng Thanh tra bảo vệ Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng; Thành phần cấp xã: Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Chủ tịch UB.MTTQVN, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự, Trưởng Công an, Trưởng Trạm Y tế, Hiệu trưởng Trường THCS, THPT, Công chức phụ trách công tác TBXH; Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự giám sát tình hình đầu tư, quản lý và khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa – thể thao tại Chi bộ Phòng Văn hóa Thông tin – Thể thao và Đài Truyền thanh huyện.

MD: Thành viên Đoàn giám sát tình hình đầu tư, quản lý và khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa – thể thao theo Quyết định số 2188-QĐ/HU ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng (Xem chi tiết); Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội thảo khoa học về “Định hướng công nghiệp hóa – đô thị hóa huyện Bàu Bàng giai đoạn 2020 – 2025”[1].

ĐĐ: Hội trường A – Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bàu Bàng.

4. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch dự họp thống nhất phương án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (K) để áp dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

ĐĐ: Hội trường Sở Tài chính.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Ban Chỉ đạo Thi hành án huyện.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án huyện (Xem chi tiết), Chi cục Thi hành án dân sự huyện (Chuẩn bị nội dung), Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, UBND xã Minh Tân, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 13 giờ 30: Ủy nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự xét duyệt chất lượng Chính trị, chính sách trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đối với xã Minh Hòa (13h30-15h00), Định Thành (15h-17h30).

MD: Thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện (Xem chi tiết), Phòng Thanh tra bảo vệ Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng; Thành phần cấp xã: Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Chủ tịch UB.MTTQVN, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự, Trưởng Công an, Trưởng Trạm Y tế, Hiệu trưởng Trường THCS, THPT, Công chức phụ trách công tác TBXH.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Thứ tư ngày 09/10/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Dầu Tiếng.

MD: Thường trực HĐND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Điện lực Dầu Tiếng; UBND các xã, thị trấn (Lãnh đạo UBND và Công chức địa chính); Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự xét duyệt chất lượng Chính trị, chính sách trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đối với thị trấn Dầu Tiếng (07h30-9h00), xã Định An (9h00-10h30), Minh Thạnh (13h30-15h00), Thanh An (15h-17h30).

MD: Thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện (Xem chi tiết), Phòng Thanh tra bảo vệ Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng; Thành phần cấp xã: Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Chủ tịch UB.MTTQVN, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự, Trưởng Công an, Trưởng Trạm Y tế, Hiệu trưởng Trường THCS, THPT, Công chức phụ trách công tác TBXH.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

3. 08 giờ 00: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười dự tiếp Đoàn khảo sát tình hình hoạt động đấu tranh phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

MD: Chuyên viên Lê Huy Bằng.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua Báo cáo kết quả rà soát thực hiện đầu tư xây dựng tại các địa phương theo các quy hoạch được phê duyệt; triển khai lập quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 và đề xuất các nội dung của huyện tích hợp vào Quy hoạch tỉnh theo Công văn số 100/CV-BCĐ ngày 27/9/2019 của Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Bình Dương.

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Trung tâm Y tế huyện, Chi cục Thuế huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HDND Nguyễn Hữu Bằng, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự buổi làm việc giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với lãnh đạo HĐND – UBND – UB.MTTQVN tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019 và một số kiến nghị liên quan đến kỳ họp thứ 8 – Quốc hội khóa XIV.

ĐĐ: Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh (Tầng 20, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ năm ngày 10/10/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự xét duyệt chất lượng Chính trị, chính sách trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đối với xã Định Hiệp (07h30-9h00), Thanh Tuyền (9h00-10h30), Minh Tân (13h30-15h00), An Lập (15h-17h30).

MD: Thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện (Xem chi tiết), Phòng Thanh tra bảo vệ Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng; Thành phần cấp xã: Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Chủ tịch UB.MTTQVN, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự, Trưởng Công an, Trưởng Trạm Y tế, Hiệu trưởng Trường THCS, THPT, Công chức phụ trách công tác TBXH; Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh tham gia Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát về tình hình cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất trên địa bàn huyện.

MD: Thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Tiểu ban Tổ chức và Tổ giúp việc - Tiểu ban Tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

4. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Long Tân.

5. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Chánh Thanh tra huyện trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện dự họp cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 10/2019.

MD: Công chức và nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ sáu ngày 11/10/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp triển khai thực hiện Tiểu Đề án 2 của Chính phủ trên địa bàn huyện.

MD: Phòng Tư pháp (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan), Công an huyện, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của Công an huyện; UBND xã Minh Hòa, Minh Tân, Định Thành, An Lập (Lãnh đạo UBND, Trưởng Công an, Công chức Tư pháp – Hộ tịch); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019)[2].

MD: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Khu Di tích lịch sử Rừng Kiến An - xã An Lập.

3. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Y tế dự Hội nghị sơ kết công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 - 2020.

MD: Bảo hiểm Xã hội huyện.

ĐĐ: Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp thông qua mẫu thiết kế trang trí Tết năm 2020 (lần 2).

MD: Thường trực Huyện ủy, Thành viên Ban Tổ chức các ngày lễ lớn huyện (Xem chi tiết), Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Văn hóa – Xã hội.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 12/10/2019

1. 07 giờ 30: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Kế toán trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 13/10/2019

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền trực cơ quan.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi tài liệu cho các thành phần mời dự họp ít nhất 01 ngày trước khi diễn ra cuộc họp)./.

[1] Trang phục: Nam: Thắt caravat, Nữ: Bộ áo dài truyền thống.

[2] Trang phục: Nam: Âu phục, Nữ: Bộ áo dài truyền thống.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1158
Tuần này: 4890
Tháng này: 22576
Tổng truy cập: 648633