Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 09/09/2019 đến ngày 15/09/2019

Thứ hai ngày 09/9/2019

Sáng

1. 07 giờ 25: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự chào cờ tháng 9/2019.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp nghe báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp năm 2019.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung), Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện, Kho bạc Nhà nước huyện, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 10/9/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp thông qua dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

MD: Phòng Giáo dục và Đào tạo (Chuẩn bị nội dung), Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính – Kế hoạch; UBND các xã, thị trấn; Chuyên viên Văn hóa – Xã hội.

ĐĐ: Hội trường khối Kinh tế, Văn hóa – Xã hội (Khối Phòng Giáo dục và Đào tạo).

3. 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình huyện.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác Gia đình huyện (Xem chi tiết), Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung); Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác Gia đình các xã, thị trấn; Chuyên viên Văn hóa – Xã hội.

ĐĐ: Hội trường khối Kinh tế, Văn hóa – Xã hội (Khối Phòng Văn hóa và Thông tin).

4. 09 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường dự bàn giao mốc, ranh quy hoạch, tim đường, mốc lộ giới phục vụ công tác đến bù giải tỏa dự án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu di tích Sở Chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh tại xã Minh Tân và xã Minh Thạnh.

MD: Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Minh Tân, Minh Thạnh.

ĐĐ: Sở Chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Hội đồng kỷ luật công chức cấp xã.

MD: Các thành viên Hội đồng kỷ luật công chức cấp xã theo Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND huyện (Xem chi tiết), Phòng Nôi vụ (Chuẩn bị nội dung và mời thành phần khác có liên quan), Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp xem xét giải quyết chế độ theo Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 30/11/2018 của HĐND tỉnh Bình Dương về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương cho một số đối tượng đã được tinh giản biên chế.

MD: Thành viên Hội đồng xét duyệt tinh giản biên chế cấp huyện theo Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND huyện (Xem chi tiết), Phòng Nôi vụ (Chuẩn bị nội dung), Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 18 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Ngày hội Trung thu cấp huyện năm 2019.

MD: Có thư mời riêng, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Phối hợp với UBND xã An Lập chuẩn bị nội dung), Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Văn hóa – Xã hội.

ĐĐ: Trường Tiểu học An Lập.

Thứ tư ngày 11/9/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác bàn giao hồ sơ, tài sản về UBND huyện để thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

MD: Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, Trạm Khuyến nông huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự Hội nghị góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

MD: Phòng Nội vụ.

ĐĐ: Hội trường Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (Tầng 20, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất tỉnh thông qua đề cương, dự toán kinh phí và kế hoạch tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tỉnh năm 2019.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện.

MD: Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Tịnh xá Ngọc Thọ.

Chiều

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 9/2019.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 15 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự họp Công đoàn Văn phòng HĐND – UBND huyện quý III/2019.

MD: Đoàn viên Công đoàn Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 15 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội dự Chương trình truyền hình trực tiếp "Ngày hội Trung thu và Trao học bổng" học sinh, sinh viên vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lần XVIII tỉnh Bình Dương năm 2019.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Thứ năm ngày 12/9/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị triển khai Luật Quy hoạch, các văn bản cụ thể hóa và việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh.

MD: Phòng Quản lý đô thị (Ông Nguyễn Quốc Việt – Phó Trưởng Phòng).

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.    

3. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Thị Ngọc Linh trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Định Thành.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, giai đoạn 2016 – 2020 (Giám sát chuyên đề năm 2019 của HĐND huyện).

MD: Thành viên Đoàn giám sát của HĐND huyện về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, giai đoạn 2016 – 2020 (Xem chi tiết); UBND các xã, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên giai đoạn 2016 - 2018.

MD: Phòng Nội vụ (Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách công tác Thanh niên).

ĐĐ: Phòng họp A –UBND tỉnh.

Thứ sáu ngày 13/9/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp chuẩn bị tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy với nhân dân trên địa bàn huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Lãnh đạo Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng: (1) Thống nhất Quy hoạch sử dụng đất của Công ty trên địa bàn huyện Dầu Tiếng; (2) Báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng và huyện Dầu Tiếng.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Phòng họp A - Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng.

Thứ bảy ngày 14/9/2019

1. 07 giờ 30: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Văn thư Dương Thị Trúc Phượng trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 15/9/2019

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Lê Thị Phương Đây trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi tài liệu cho các thành phần mời dự họp ít nhất 01 ngày trước khi diễn ra cuộc họp)./.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 143
Tuần này: 733
Tháng này: 17264
Tổng truy cập: 279577