Lĩnh vực Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 2 Lĩnh vực Văn hóa cơ sở: 3 Lĩnh vực Quản lý Nhà nước về Thi đua – Khen thưởng.: 1 Lĩnh vực Bảo vệ thực vật.: 1 Lĩnh vực Quản lý chất lượng: 4 Lĩnh vực Lao động tiền lương, quan hệ lao động: 2 Lĩnh vực Thủ tục phòng chống tham nhũng.: 4 Lĩnh vực bồi thường nhà nước.: 4 Lĩnh vực Bảo vệ thực vật.: 1 Lĩnh vực Thủ tục giải quyết khiếu nại: 2 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Hội: 7 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Thi đua – Khen thưởng: 1 Lĩnh vực đấu thầu.: 2 Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng: 4 Lĩnh Vực Phát Triển Nông Thôn: 4 Lĩnh vực Thủ tục tiếp công dân: 1 Lĩnh vực Môi trường: 1 Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp: 1 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo: 22 Lĩnh vực Lãnh sự.: 1 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh: 5 Lĩnh vực đất đai: 24 Lĩnh Vực Kiểm Lâm: 1 Lĩnh vực Quản lý giao thông: 10 Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật: 1 Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo: 8 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo.: 5 Lĩnh vực Quy hoạch – kiến trúc: 2 Lĩnh vực Thủ tục giải quyết tố cáo.: 1 Lĩnh vực Thủ tục giải quyết tố cáo: 1 Lĩnh vực Thủ tục giải quyết khiếu nại.: 1 Lĩnh vực Hòa giải cơ sở.: 2 Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo.: 9 Lĩnh vực Quản lý công sản : 2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã: 7 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Thi đua – Khen thưởng: 5 Lĩnh vực Quy hoạch – kiến trúc: 1 Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm: 9 Lĩnh vực dân tộc.: 2 Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật.: 2 Lĩnh vực Quản lý Nhà nước về Thi đua – Khen thưởng.: 4 Lĩnh vực Hộ tịch: 16 Lĩnh vực Bổi thường nhà nước: 9 Lĩnh vực Thư viện: 1 Lĩnh vực Hoạt động xây dựng: 13 Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội.: 2 Lĩnh vực Giảm nghèo.: 2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã: 12 Lĩnh vực Xuất bản: 2 Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng.: 2 Lĩnh vực môi trường.: 1 Lĩnh vực khoáng sản.: 1 Lĩnh vực Chứng thực: 11 Lĩnh vực Thủ tục phòng chống tham nhũng: 5 Lĩnh vực Chứng thực.: 1 Lĩnh Vực Kiểm Lâm: 17 Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội.: 2 Lĩnh vực Hành chính tư pháp.: 2 Lĩnh vực Kiểm lâm.: 3 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 14 Lĩnh vực Văn hóa cơ sở.: 1 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội.: 8 Lĩnh vực Thủ tục tiếp công dân.: 1 Lĩnh vực Viễn thông và internet: 4 Lĩnh vực Văn hóa cơ sở: 3 Lĩnh vực An toàn lao động: 1 Lĩnh vực đất đai.: 1 Lĩnh vực Người có công: 3 Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: 1 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Quỹ xã hội, quỹ từ thiện: 8 Lĩnh vực Nuôi con nuôi: 1 Lĩnh vực quản lý giao thông.: 11 Lĩnh vực Đấu thầu: 4 Lĩnh vực Thư viện.: 1 Lĩnh vực Nuôi con nuôi.: 2 Lĩnh vực Gia đình: 6 Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật: 2 Lĩnh vực Thủ tục xử lý đơn thư.: 1 Lĩnh vực Hòa giải cơ sở: 1 Lĩnh vực Thủ tục xử lý đơn thư: 1 Lĩnh vực Hòa giải cơ sở.: 2 Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng: 4 Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội: 3 Lĩnh vực Tài nguyên nước: 10 Lĩnh vực Chứng thực.: 10 Lĩnh vực Nhà ở.: 2 Lĩnh vực Thể dục thể thao.: 1 Lĩnh vực Hộ tịch.: 16 Lĩnh vực Trẻ em.: 6 Lĩnh vực Tài nguyên nước.: 1 Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước: 12 Lĩnh vực Môi trường: 1 Lĩnh vực Dân số và kế hoạch hóa gia đình.: 1 Lĩnh vực Người có công.: 2 Lĩnh vực môi trường.: 3
Danh sách Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 Thủ tục Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
2 Thủ tục Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
3 Thủ tục Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
4 Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
5 Thủ tục Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường).. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
6 Thủ tục Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
7 Thủ tục Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
8 Thủ tục Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
9 Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
10 Thủ tục Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
11 Thủ tục Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
12 Thủ tục Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
13 Thủ tục Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
14 Thủ tục Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
15 Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
16 Thủ tục Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
17 Thủ tục Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
18 Thủ tục Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
19 Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở.. Mức 3 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
20 Thủ tục Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
21 Thủ tục Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
22 Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh tiểu học.. Mức 3 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem