Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thứ năm, 26/04/2018 | 08:09:30 GMT+7
UBND huyện: Ban hành kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018
Tập tin đính kèm:

UBND huyện vừa ban hành kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018.

Kế hoạch nhằm tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số: 120-Kl/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số: 21-KH/HU, ngày 24/10/2016 của Huyện ủy Dầu Tiếng về thực hiện Kết luận số: 120-Kl/TW của Bộ Chính trị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với việc xây dựng quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng dân, lắng nghe ý kiến của dân và có trách nhiệm với dân; từng bước đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ, tổ chức tốt hội nghị các bộ công chức, viên chức; thực hiện tốt việc chống tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho dân; xây dựng chính quyền, công sở thân thiện, trong sạch, vững mạnh, thực sự là chính quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Nội dung kế hoạch tập trung thực hiện các nội dung như: Tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về quy chế dân chủ, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tiếp nhận thông tin, nhất là các chính sách liên quan trực tiếp để người dân tự giác thi hành pháp luật và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong phạm vi được phân công phụ trách và xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài; thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm,dân kiểm tra”, đặc biệt là quan tâm đến công tác cải cách hành chính, công tác tổ chức bộ máy; việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian; nâng cao trách nhiệm về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao cho cán bộ công chức, viên chức. Phát huy vai trò giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ của Ban thanh tra nhân dân và tổ chức Công đoàn; gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn với công tác cải cách hành chính; thủ trường các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt việc công khai, hình thức và thời gian công khai nội dung theo quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn và Điều 7, Điều 8 của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ vể thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện cần thực hiện công khai theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc.

Phan Vũ


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Tổng truy cập 403452