Thông tin tuyên truyền
Thứ sáu, 16/03/2018 | 09:26:51 GMT+7
Bản tin Văn bản pháp luật tuần 07 năm 2018
Tập tin đính kèm:

Hội đồng Phối hợp Phổ biến, Giáo dục pháp luật huyện Dầu Tiếng giới thiệu Bản tin văn bản pháp luật tuần 07 năm 2018 (từ ngày 12/02 – 18/02/2018) như sau:

I. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

1. Quyết định số: 199/QĐ-TTg, ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính (TTHC), quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ công chứng, chứng thực (có hiệu lực từ ngày ký)

Theo đó, không quy định hình thức bản sao có công chứng, mở rộng các hình thức bản sao phù hợp với cách thức thực hiện TTHC, cụ thể:

Người yêu cầu có thể lựa chọn nộp bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao và đối chiếu bản chính hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện).

Áp dụng đối với một số thủ tục thuộc nhóm TTHC sau:

- Nhóm TTHC thuộc lĩnh vực GD&ĐT:

+ Thủ tục thành lập, cho phép thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

+ Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục…

- Nhóm TTHC thuộc lĩnh vực tuyển sinh:

+ Thủ tục triệu tập thí sinh trúng tuyến ĐH, CĐ đến trường

+ Thủ tục đăng ký dự thi đối với thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT.

- Nhóm TTHC thuộc lĩnh vực Khoa học và công nghệ…

2. Thông tư: 02/2018/TT-NHNN, ngày 12/02/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi Thông tư 32/2016/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (có hiệu lực kể từ ngày ký)

Theo đó, lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản thanh toán như sau:

- Trước ngày 01/03/2019, các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải phối hợp với khách hàng là hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoàn thành việc thực hiện ký lại hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán để chuyển đổi sang hình thức tài khoản thanh toán của cá nhân hoặc tài khoản thanh toán của pháp nhân hoặc tài khoản thanh toán chung hoặc đóng tài khoản nếu khách có yêu cầu (trước đây, NHNN yêu cầu phải thực hiện việc chuyển đổi trước ngày 01/03/2018).

- Trước ngày 01/06/2018, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thông báo cho khách hàng biết về việc thực hiện chuyển đổi hình thức tài khoản thanh toán (quy định cũ là trước ngày 01/06/2017).

Một điểm đáng chú ý nữa là Thông tư này đã không còn yêu cầu ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đóng tài khoản đối với những tài khoản thanh toán của khách hàng là hộ gia đình tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân chưa hoàn thành việc chuyển đổi.

3. Quyết định số: 217/QĐ-TTg, ngày 13/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 (có hiệu lực kể từ ngày ký)

Một số nội dung nổi bật đáng chú ý như sau:

- Một là,  Số biên chế công chức sẽ bị cắt giảm 1,7 % so với số giao năm 2015;

+ Giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015.

Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế đã thực hiện tinh giảm, đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

- Hai là, Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích.

Cụ thể, Chính phủ sẽ thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định. Kiên quyết thu hồi diện tích nhà, đất sử dụng cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định và trụ sở cũ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được đầu tư xây dựng trụ sở mới…

- Ba là, hạn chế mua sắm xe ô tô và trang thiết bị đắt tiền; không sử vốn vay để mua xe ô tô công; phấn đấu đến năm 2020, giảm khoảng 30 - 50% số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các bộ, ngành, địa phương.

- Bốn là, Tiếp tục thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A… Tiết kiệm triệt để trong quản lý, sử dụng kinh phí của đề tài nghiên cứu khoa học, không đề xuất, phê duyệt các đề tài có nội dụng trùng lặp hoặc thiếu tính khả thi…

4. Quyết định số: 216/QĐ-TTg, ngày 13/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Quyết định số: 50/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo quy định chi tiết các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4

Theo đó, trong năm 2018, sẽ ban hành 36 văn bản quy định chi tiết 06 Luật đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4:

TT

Tên luật, ngày có hiệu lực

Tên văn bản quy định chi tiết

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời hạn trình hoặc ban hành

1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng (Có hiệu lực ngày 15/01/2018)

1. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Khoản 21 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 128)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 01/2018

2. Thông tư quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng là hợp tác xã (Khoản 17, Điều 1 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 75)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 01/2018

3. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01/8/2017 quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng (Khoản 25 Điều 1 bổ sung Điều 130a vào sau Điều 130)

Tháng 01/2018

4. Thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt (Khoản 27 Điều 1 bổ sung Mục 1 Chương III Khoản 3 Điều 146d)

Tháng 01/2018

2.

Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) (Có hiệu lực ngày 01/7/2018)

5. Nghị định về nghiệp vụ quản lý nợ công (khoản 8 Điều 55)

Bộ Tài chính

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 3/2018

6. Nghị định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch công cụ nợ của Chính phủ (khoản 5 Điều 27, điểm c khoản 1 Điều 51)

Tháng 3/2018

7. Nghị định về quản lý cấp và bảo lãnh Chính phủ (điểm c khoản 2 Điều 43, khoản 2 Điều 47, khoản 4 Điều 48)

Tháng 3/2018

8. Nghị định về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ (khoản 3 Điều 40)

Tháng 3/2018

9. Nghị định quy định về quản lý Quỹ Tích lũy trả nợ (khoản 4, khoản 9 Điều 56)

Tháng 3/2018

10. Nghị định về quản lý nợ chính quyền địa phương (khoản 3 Điều 53)

Tháng 3/2018

11. Nghị định về đàm phán, ký kết các hiệp định khung, hiệp định vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài (khoản 2 Điều 15, khoản 9 Điều 29)

Tháng 3/2018

12. Thông tư quy định chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ (khoản 3 Điều 57)

Bộ Tài chính

Các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 3/2018

3.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (Có hiệu lực ngày 01/7/2018)

13. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (khoản 3 Điều 1 sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 15; khoản 3 Điều 1 bổ sung khoản 3 Điều 16; khoản 5 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 17)

Bộ Ngoại giao

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương và các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 4/2018

4.

Luật Quy hoạch (Có hiệu lực ngày 01/01/2019)

14. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch (khoản 3 Điều 15, khoản 2 Điều 17, khoản 5 Điều 19, khoản 3 Điều 22, khoản 3 Điều 23, khoản 3 Điều 24, khoản 7 Điều 25, khoản 3 Điều 26, khoản 3 Điều 27, khoản 4 Điều 30, khoản 3 Điều 40, khoản 3 Điều 41, khoản 1 Điều 49)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Tháng 01/2018

15. Thông tư hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch (điểm đ khoản 3 Điều 55)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 9/2018

5.

Luật Thủy sản (Có hiệu lực ngày 01/01/2019)

16. Nghị định quy định chi tiết Luật Thủy sản 2017 (khoản 10 Điều 10; điểm b khoản 3 Điều 13; khoản 4 Điều 16; khoản 5 Điều 21; điểm a khoản 2 Điều 23; khoản 5 Điều 25; khoản 5 Điều 27; khoản 4 Điều 28; khoản 2 Điều 32; khoản 5 Điều 34; khoản 6 Điều 35; khoản 5 Điều 36; khoản 5 Điều 38; khoản 3 Điều 39; khoản 3 Điều 40; khoản 1 Điều 48; khoản 3 Điều 51; khoản 2 Điều 53; khoản 7 Điều 56; khoản 4 Điều 64; khoản 4 Điều 66; khoản 2 Điều 68; khoản 1, khoản 2 Điều 78; khoản 4 Điều 79; khoản 2 Điều 89; khoản 3 Điều 94; khoản 7 Điều 98; khoản 3 Điều 99)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 10/2018

17. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực (khoản 4 Điều 38)

Tháng 10/2018

18. Thông tư quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản (khoản 3 Điều 9)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 10/2018

19. Thông tư hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản (khoản 5 Điều 12; khoản 4 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 4 Điều 17)

Tháng 10/2018

20. Thông tư hướng dẫn về quản lý giống thủy sản; thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (khoản 2 Điều 23, khoản 2 Điều 31)

Tháng 10/2018

21. Thông tư quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác thủy sản (khoản 3 Điều 60; khoản 4 Điều 61)

Tháng 10/2018

22. Thông tư quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, tàu công vụ thủy sản (khoản 4 Điều 67; khoản 4 Điều 69; khoản 5 Điều 71; khoản 4 Điều 76)

Tháng 10/2018

23. Thông tư hướng dẫn về thuyền viên tàu cá (khoản 4 Điều 74; khoản 4 Điều 76)

Tháng 10/2018

24. Thông tư quy định về trang phục của Kiểm ngư; màu sơn, số hiệu, định mức hoạt động của tàu kiểm ngư (khoản 3 Điều 91; khoản 3 Điều 93)

Tháng 10/2018

25. Thông tư hướng dẫn về đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống (khoản 6 Điều 98)

Tháng 10/2018

26. Thông tư quy định việc thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động, cộng tác viên (khoản 3 Điều 95)

Bộ Tài chính

Các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 10/2018

6.

 

Luật Lâm nghiệp (Có hiệu lực ngày 01/01/2019)

27. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (khoản 5 Điều 5; khoản 4 Điều 23; khoản 7 Điều 39; khoản 5 Điều 63; khoản 2 Điều 69; điểm e khoản 1 Điều 72; khoản 4 Điều 94; khoản 6 Điều 95; khoản 2 Điều 13; điểm d khoản 2 Điều 75; điểm c khoản 2 Điều 76; điểm c khoản 2 Điều 78; khoản 2 Điều 100; khoản 6 Điều 4; khoản 2 Điều 66; khoản 2 Điều 70; khoản 5 Điều 99)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 9/2018

28. Nghị định quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (khoản 2 Điều 38; khoản 2 Điều 49)

Tháng 9/2018

29. Nghị định quy định về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng (khoản 4 Điều 41; khoản 3 Điều 104; khoản 4 Điều 105; khoản 3 Điều 106)

Tháng 9/2018

30. Thông tư quy định chi tiết; mức độ xung yếu của rừng phòng hộ, phân định ranh giới rừng (khoản 6 Điều 5; khoản 2 Điều 6)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 10/2018

31. Thông tư quy định về quản lý rừng bền vững (khoản 5 Điều 27; khoản 4 Điều 28)

Tháng 10/2018

32. Thông tư quy định về điều tra rừng (khoản 3 Điều 33)

Tháng 10/2018

33. Thông tư quy định về khai thác lâm sản; hồ sơ lâm sản hợp pháp và quản lý nguồn gốc lâm sản; hồ sơ truy xuất nguồn gốc và đánh dấu mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng (khoản 3 Điều 38; khoản 5 Điều 42; điểm c khoản 2 Điều 72)

Tháng 10/2018

34. Thông tư quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp (khoản 5 Điều 44)

Tháng 10/2018

35. Thông tư quy định về các biện pháp lâm sinh (khoản 2 Điều 45)

Tháng 10/2018

36. Thông tư quy định phương pháp định giá, khung giá rừng (khoản 3 Điều 90)

Tháng 10/2018

 

II. VĂN BẢN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

1. Chỉ thị số: 07/CT-UBND, ngày 02/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Đặng An


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập15
Tổng truy cập 406184