Thông tin tuyên truyền
Thứ ba, 06/03/2018 | 13:29:54 GMT+7
Bản tin văn bản Pháp luật tuần 05/2018
Tập tin đính kèm:

Hội đồng Phối hợp Phổ biến, Giáo dục pháp luật huyện Dầu Tiếng giới thiệu Bản tin văn bản pháp luật tuần 05 năm 2018 (từ ngày 29– 04/02/2018) như sau:

I. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

1. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm (có hiệu lực từ ngày ký)

Theo Nghị định này, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm được tự công bố đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.

Trong khi đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm sau phải đăng ký bản công bố sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực  phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; Sản  phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi; Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong Danh mục phụ gia được phép sử dụng...

2. Nghị định số 16/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/02/2018 về việc công bố tuyến hàng hải và  phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/4/2018)

Theo đó, khi đi trong lãnh hải Việt Nam, tàu thuyền nước ngoài chuyên chở chất phóng xạ, chất độc hại, nguy hiểm hoặc chạy bằng năng lượng hạt nhân có nghĩa vụ: Mang đầy đủ tài liệu hồ sơ kỹ thuật liên quan đến tàu thuyền và hàng hóa trên tàu, tài liệu về bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc; Tuân thủ quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về áp dụng biện pháp phòng ngừa đặc biệt, kể cả cấm không được đi qua lãnh hải Việt Nam hoặc phải rời ngay khỏi lãnh hải…

Các tàu tuyền vận chuyển hàng hóa, hành khách và hành lý hoặc tàu quân sự và các tàu thuyền khác không vì mục đích thương mại đi qua lãnh hải và nội thủy Việt Nam để vào cảng biển Việt Nam phải hành trình đúng tuyến luồng và thực hiện thủ tục tàu thuyền theo quy định.

3. Nghị định số 19/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày ký)

Khối lượng hoặc thể tích các chất ma túy theo quy định của Nghị định này là khối lượng hoặc thể tích các chất ma túy thu giữ hoặc chứng minh được trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Việc xác định khối lượng thuốc phiện trong xái thuốc phiện, thuốc phiện pha loãng, thuốc phiện pha trộn được tính theo thuốc phiện chứa 10% moriphine làm căn cứ quy đổi.

Tỷ lệ phần trăm về khối lượng hoặc thể tích của từng chất ma túy được tính theo quy định của Nghị định này nếu là số thập phân thì gồm một chữ số sau dấu phẩy và không làm tròn.

4. Thông tư 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành (có hiệu lực từ ngày 20/03/2018)

Cụ thể, Thông tư này liệt kê 14 Thông tư và Thông tư liên tịch bị bãi bỏ toàn bộ và 03 Thông tư, Thông tư liên tịch khác bị bãi bỏ một phần.
Trong số các văn bản bị bãi bỏ toàn bộ, đáng chú ý là: Thông tư số 06/2005/TT-BTP hướng dẫn tuyển chọn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh chấp hành viên; Thông tư liên tịch số 05/2006/TTLT-BTP-BCA hướng dẫn việc trang bị, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ của cơ quan thi hành án dân sự; Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự; Thông tư số 25/2014/TT-BTP hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính…
Trong số các văn bản bị bãi bỏ một phần, đáng chú ý là bãi bỏ quy định về giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam cho những người không quốc tịch tại Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA…

5. Thông tư 01/2018/TT-NHNN ngày 26/01/2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt (có hiệu lực từ ngày 29/01/2018)

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt trong các trường hợp sau:

- Hỗ trợ phục hồi đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô theo phương án phục hồi đã được phê duyệt;

- Hỗ trợ phục hồi đối với ngân hàng thương mại theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt;

- Áp dụng đối với ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc trước ngày Luật các TCTD sửa đổi 2017 có hiệu lực theo Quyết định của Thủ tướng;

- Áp dụng đối với ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc trước ngày Luật Các TCTD sửa đổi 2017 có hiệu lực sau chuyển nhượng theo phương án chuyển nhượng đã được phê duyệt.

6. Thông tư 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất (có hiệu lực từ ngày 20/3/2018)

7. Thông tư 11/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (có hiệu lực từ ngày 20/3/2018)

8. Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (có hiệu lực kể từ ngày ký)

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm giảm mạnh đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp theo nguyên tắc:

- Một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại

- Cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả hoặc không đáp ứng đủ tiêu chí, điều kiện thành lập

- Đẩy mạnh xã hội hóa, chuyển các đơn vị sự nghiệp có đủ điều kiện thành công ty cổ phần (trừ các bệnh viện và trường học)

- Trường hợp cần thiết phải thành lập mới đơn vị sự nghiệp , thì đơn vị đó phải tự bảo đảm toàn bộ về tài chính (trừ trường hợp phải thành lập mới để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu).

9. Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (có hiệu lực kể từ ngày ký)

Từ năm 2018, các địa phương có trách nhiệm xây dựng đề án, trình cấp có thẩm quyền và triển khai sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các thôn, tổ dân phố theo quy định và thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện ở những nơi có điều kiện.

Đồng thời, chủ động sơ kết và tiếp tục thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố. Từ năm 2019, thực hiện khoán kinh phí chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
Bộ Nội vụ chủ trì việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về việc thành lập tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật; Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao.

10. Quyết định 172/QĐ-TTg ngày 02/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018 (có hiệu lực kể từ ngày ký)

Tổng biên chế công chức năm 2018 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế công chức dự phòng và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 265.106 biên chế. Cụ thể như sau:

1. Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước: 263.621 biên chế, trong đó:

a) Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập: 107.392 biên chế.

b) Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện: 155.161 biên chế.

c) Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài: 1.068 biên chế.

2. Biên chế công chức dự phòng: 799 biên chế.

3. Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước: 686 biên chế.

11. Quyết định số 718/QĐ-BYT ngày 29/01/2018 của Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2020 (có hiệu lực kể từ ngày ký)

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 là:

- Tăng chiều cao của trẻ em 5 tuổi từ 1,5cm - 2cm; tăng chiều cao của người trưởng thành từ 1 - 1,5cm so với năm 2010;

- Tăng tỷ lệ suy dinh dưỡng gầy còm ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 5%;

- Tăng tỷ lệ trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 06 tháng đầu đạt 35%...

Để hoàn thành mục tiêu trên, các giải pháp được đề ra bao gồm:

- Tập trung chăm sóc dinh dưỡng cho 100 ngày đầu đời;

- Đẩy mạnh việc tăng cường vi chất dinh dưỡng vào các sản phẩm thương mại trong nước và sản phẩm nhập khẩu, chú trọng dầu ăn được tăng cường vitamin A, bột mỳ được tăng cường sắt và kẽm, muối được tăng cường  i-ốt; khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng…

Ngoài ra, nhằm cải thiện về số lượng, nâng cao chất lượng bữa ăn người dân, cần thúc đẩy mô hình sản xuất để tạo nguồn thực phẩm sẵn có cho bữa ăn tại hộ gia đình.

II. VĂN BẢN KHÁC

Mục văn bản khác tuần này, Hội đồng PBGDPL huyện giới thiệu dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi

Theo đó, dự thảo bổ sung, sửa đổi các nội dung sau:

- Bổ sung nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hiện đang quy định tại Điều 5) theo hướng bổ sung nguyên tắc “bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng”, đồng thời bổ sung quy định về trách nhiệm của các cơ quan trong việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, việc xin ý kiến của cấp ủy Đảng đối với các chính sách; đánh giá mức độ thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng khi thẩm định, thẩm tra, góp ý đề nghị xây dựng văn bản và dự án, dự thảo văn bản.

- Sửa đổi quy định về lập đề nghị xây dựng nghị định (hiện đang quy định tại khoản 1 Điều 84) và lập đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (hiện nay quy định khoản 3 Điều 111) theo hướng quy định cụ thể hơn các nghị định, nghị quyết của Hội đồng nhân dân phải lập đề nghị, các nghị định, nghị quyết không phải lập đề nghị (thu hẹp phạm vi nghị định, nghị quyết phải lập đề nghị xây dựng).

- Sửa đổi quy định về trình tự xem xét, thông qua dự án luật, dự thảo nghị quyết tại một kỳ họp của Quốc hội (hiện đang quy định tại Điều 74) theo hướng sau khi dự án, dự thảo được các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến giao cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo báo cáo Ủy ban Thường vụ cho ý kiến và báo cáo trước Quốc hội việc chỉnh lý dự thảo.

- Sửa đổi quy định về trình tự xem xét, thông qua dự án luật, dự thảo nghị quyết tại hai kỳ họp của Quốc hội (hiện đang quy định tại Điều 75) theo hướng trong thời gian giữa hai kỳ họp cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Tại kỳ họp thứ hai cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo trình dự án, dự thảo trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo. Sau khi Quốc hội thảo luận, cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo có trách nhiệm nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo theo sự chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội .

- Sửa đổi quy định về trình tự xem xét, thông qua dự án luật, dự thảo nghị quyết tại ba kỳ họp của Quốc hội (hiện đang quy định tại Điều 76) theo hướng trong thời gian giữa kỳ họp thứ hai và kỳ họp thứ ba của Quốc hội, cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Tại kỳ họp thứ ba cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo trình dự án, dự thảo trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo. Sau khi Quốc hội thảo luận, cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo có trách nhiệm nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo theo sự chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội .

- Sửa đổi quy định về trình tự xem xét, thông qua dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (hiện đang quy định tại Điều 77) theo hướng sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến, trong thời gian giữa hai phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, báo cáo việc chỉnh lý dự thảo tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Sửa đổi, bổ sung các quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn (hiện đang quy định tại Chương XII) theo hướng:

+ Bổ sung các trường hợp được lập đề nghị xây dựng văn bản theo trình tự thủ tục rút gọn, thẩm quyền quyết định, trình tự, thủ tục thực hiện như trường hợp chính sách đã rõ ràng, cần phải ban hành ngay văn bản để thực hiện chủ trương đường lối của Đảng; ban hành văn bản đáp ứng yêu cầu cấp thiết phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; trường hợp bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật hoặc kéo dài thời gian thực hiện thí điểm,...

+ Bổ sung thêm các trường hợp được soạn thảo, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn như: thông tư của Bộ trưởng, văn bản ban hành để ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm pháp luật trong một thời hạn nhất định; trường hợp bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật hoặc kéo dài thời gian thực hiện thí điểm.

- Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số nội dung mang tính kỹ thuật, bỏ một số từ, cụm từ tại một sốđiều, khoản, điểm của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13:

+ Sửa đổi quy định về lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh (hiện đang được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36) theo hướng phải đăng tải tờ trình, báo cáo tổng kết, báo cáo đánh giá tác động của chính sách và các tài liệu có liên quan (nếu có) trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan lập đề nghị và cơ quan có thẩm quyền, trừ các tài liệu có nội dung thuộc bí mật nhà nước.

+ Sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện đều viện dẫn theo quy định về thẩm định nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (quy định tại Điều 121) theo hướng quy định việc thẩm định cụ thể cho từng loại hình văn bản.

+ Sửa đổi, bổ sung các quy định về căn cứ ban hành văn bản, bãi bỏ văn bản, văn bản hết hiệu lực,…

+ Bổ sung một số từ, cụm từ vào các điều, khoản, điểm của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/Qh13 để bảo đảm tính chính xác và thống nhất trong cách sử dụng từ ngữ pháp lý như thay cụm từ  “ký ban hành” bằng cụm từ “thông qua hoặc ký ban hành”; “thay cụm từ “bản đánh giá thủ tục hành chính” bằng cụm từ “báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính”,…

+ Sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác mang tính kỹ thuật.

Đặng An


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập14
Tổng truy cập 389139