Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thứ tư, 21/02/2018 | 10:47:43 GMT+7
Bài phỏng vấn Bí thư Huyện ủy Dầu Tiếng Nguyễn Chí Trung về công tác xây dựng Đảng
Tập tin đính kèm:

Năm 2018 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thành công nghị quyết Huyện Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-2020; Huyện ủy Dầu Tiếng đã đề ra những giải pháp trọng tâm mang tính đột phá trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là việc triển khai thực hiện nghị 04 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), ông Nguyễn Chí Trung- Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Dầu Tiếng đã có bài trả lời phỏng vấn về những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2018, trong đó, ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự đồng thuận, đồng lòng của nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Dầu Tiếng: Nguyễn Chí Trung

Phóng viên: Thưa ông, trong năm 2017 công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ đã đạt được những kết quả quan trọng như thế nào thưa ông?

Ông Nguyễn Chí Trung: Kế thừa những bài học kinh nghiệm và kết quả qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị, qua 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành các Kế hoạch để tổ chức triển khai, học tập trong toàn Đảng bộ và đã xây dựng các Kế hoạch hành động để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đã tổ chức kiểm tra (trực tiếp) tập thể cấp ủy cơ sở và đồng chí bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 tại 04 chi, đảng bộ; đối với các đơn vị còn lại tự kiểm tra và báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy, kết quả có 48/48 chi, đảng bộ tổ chức triển khai cho cán bộ, đảng viên học tập và viết Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện gắn với thực hiện chuyên đề học tập và theo Bác năm 2017; việc tổ chức sinh hoạt chi bộ gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị dần đi vào nề nếp, nội dung, quy trình sinh hoạt được các chi bộ thực hiện ngày càng chặt chẽ, phong phú hơn. …. Qua đó bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức… ngày càng có ý thức tự giác hơn trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, tinh thần thái độ khi giải quyết công việc và tiếp xúc với nhân dân; tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên toàn huyện.

Phóng viên: Thưa đồng chí trong năm 2018 toàn hệ thống chính trị sẽ thực hiện 04 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII), những nội dung này sẽ được triển khai ra sao và quyết tâm chính trị của lãnh đạo huyện trong vấn đề này như thế nào? Giải pháp nào để thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 6 thưa ông?

Ông Nguyễn Chí Trung: Có thể nói thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của Huyện năm 2018 và những năm tiếp theo. Nghị quyết tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, nhân dân, được nhân dân quan tâm và kỳ vọng. Trong đó có 02 nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ, đó là tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp,... Việc xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả cũng là một vấn đề lớn, nhạy cảm nên không chỉ làm trong thời gian ngắn mà cần có những lộ trình, bước đi cụ thể. Do đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã giao cho Ban Tổ chức huyện ủy và Phòng Nội vụ tham mưu Kế hoạch thực hiện cụ thể trình Ban Thường vụ dự kiến thông qua trong quý 1 năm 2018 và sau đó triển khai thực hiện theo lộ trình. Để thực hiện có hiệu quả thiết thực các nghị quyết của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, huyện Dầu Tiếng đề ra một số giải pháp như sau:

  - Thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 đảm bảo chất lượng; xây dựng chương trình kế hoạch hành động phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị với giải pháp cụ thể theo lộ trình phù hợp; phân công trách nhiệm rõ ràng; quyết tâm cao đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

  - Thứ hai là, trong quá trình triển khai Nghị quyết, các địa phương, đơn vị phải thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và của cấp ủy từ huyện đến cơ sở; kiên quyết khắc phục tình trạng qua loa, làm không đến nơi đến chốn, hiệu quả thấp trong triển khai, thực hiện Nghị quyết.

  -Bên cạnh các giải pháp nêu trên thì Cấp uỷ các cấp phải làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cũng là một trong những nội dung khá quan trọng để góp phần thực hiện thành công Kế hoạch đề ra.

Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư, năm 2018 là năm bản lề-có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thành công nghị quyết Huyện Đảng bộ. Vậy trong năm 2018 này, Đảng bộ và chính quyền Huyện sẽ tập trung thực hiện những vấn đề trọng tâm nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Chí Trung:  Phát huy những kết quả đạt được sau 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Dầu Tiếng lần thứ IV. Năm 2018-năm bản lề thực hiện Kế hoạch 05 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện, do đó mà các ngành, các cấp đã và đang khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm để chuẩn bị cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra. Trong năm 2018 đối với Đảng bộ và chính quyền Huyện sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Thứ nhất: Về kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng- an ninh

+ Chỉ đạo, hướng dẫn các xã phải phấn đấu nâng cao các tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM của Trung ương và của Tỉnh. Tiếp tục thực hiện các Đề án, Kế hoạch về phát triển Nông nghiệp; Đô thị; Du lịch...hỗ trợ, thúc đẩy nhà đầu tư triển khai xây dựng Cụm công nghiệp An Lập và dự án mở rộng Khu Công nghiệp Bàu Bàng về phía xã Long Tân. Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể. Thực hiện phương án di dời và tái định cư các hộ dân sinh sống trong Rừng phòng hộ Núi Cậu. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển đô thị Huyện giai đoạn 2016-2020. Đầu tư các công trình giao thông nông thôn tạo đà phát triển cho các địa phương.

+ Đẩy mạnh các giải pháp giảm nghèo, hỗ trợ cho các hộ nghèo vay vốn sản xuất, tạo việc làm, phát triển kinh tế gia đình nhằm giảm nghèo bền vững. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập cộng đồng các xã, thị trấn. Quản lý, bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, văn hóa.

+ Thực hiện các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2018. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

- Thứ hai: Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể

Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị...của các Hội nghị Trung ương khóa XII đã triển khai; đồng thời tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trong năm 2018; tổ chức Hội nghị biểu dương khen thưởng gương điển hình tiêu biểu qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và mô hình “Gần dân, sát dân” của Huyện.

Tổ chức sơ kết các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ IV đã đề ra; sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ IV và của các chi, Đảng bộ cơ sở (nhiệm kỳ 2015 – 2020)

Triển khai thực hiện và tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả Quyết định số 312-QĐ/TU, ngày 20/12/2016 của Tỉnh ủy ban hành “Quy chế về việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh“; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đối với UBND Huyện tập trung chỉ đạo, điều hành các ngành, các xã - thị trấn triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính. Xây dựng nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân” và mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”.

Phóng viên: Để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ mà đồng chí vừa nêu thì theo đồng chí cần có những giải pháp ra sao? Trong đó, những nhóm giải pháp nào đột phá và xin đồng chí cho biết sự đồng thuận, đồng lòng của người dân có vị trí như thế nào trong việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp đó?

Ông Nguyễn Chí Trung: Một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên, đó là:

- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với nâng cao chất lượng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy các ngành, các lĩnh vực phát triển nhanh và bền vững.

- Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT - XH; chú trọng kêu gọi đầu tư vào cụm công nghiệp; đẩy mạnh phát triển du lịch; tích cực bảo vệ môi trường và quản lý tốt công tác khai thác khoáng sản; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, hộ nghèo gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân.

- Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Chính quyền và MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội trên tinh thần đoàn kết, thống nhất; tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các ngành; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đảm bảo quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết có hiệu quả các vụ việc phát sinh; kiên quyết xử lý cán bộ khi có dấu hiệu vi phạm hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm, trì trệ, kém hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm đạo đức, lối sống…góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong các nhóm giải pháp trên thì việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Chính quyền và MTTQVN; việc phát triển kết cấu hạ tầng KT – XH; đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các ngành chính là các các giải pháp quan trọng hàng đầu góp phần tạo động lực phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. “Không có sự ủng hộ của Nhân dân, sao có thể làm nên sự nghiệp lớn lao”. Do đó, sự đồng thuận, đồng lòng của Nhân dân trong toàn Huyện sẽ có tác động, quyết định sự thành công trong việc thực hiện các giải pháp nêu trên, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Huyện năm 2018 đề ra.

Phóng viên: Nhân dịp năm mới, đồng chí Bí thư huyện ủy có lời chúc nào đến nhân dân huyện nhà?

Ông Nguyễn Chí Trung: Nhân dịp xuân mới 2018, thay mặt lãnh đạo Huyện ủy- HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện, xin gửi lời chúc sức khỏe đến nhân dân trong toàn huyện một mùa xuân an khang, thịnh vượng, chúc quý bà con năm mới phát tài, gia đình hạnh phúc, sum vầy, và tiếp tục đồng thuận với chính quyền trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương, để Dầu Tiếng có những bước phát triển đột phá trong tương lai.

Hồng Duyên


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập27
Tổng truy cập 389068