Thông tin tuyên truyền
Thứ sáu, 26/01/2018 | 13:21:39 GMT+7
Bản tin văn bản pháp luật tuần 02 năm 2018
Tập tin đính kèm:

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Dầu Tiếng giới thiệu Bản tin văn bản pháp luật tuần 02 năm 2018 (từ ngày 08 – 15/01/2018) như sau:

CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

1. Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 31/12/2017.

Theo đó,

- Bộ LĐ-TB&XH căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành nghiên cứu, xây dựng, trình Quốc Hội dự án sửa đổi, bổ sung (sửa đổi) đối với Luật Bảo hiểm xã hội vào năm 2019.

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiến hành sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế;

- Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiến hành sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động.

2. Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/02/2018.

Theo đó, trẻ em đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm một trong những điều kiện sau sẽ được hỗ trợ 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng:

- Có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của pháp luật.

- Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định khoản 1 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP.

- Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của pháp luật.

3. Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 15/01/2018.

Theo đó, sửa đổi các Nghị định sau:

- Lĩnh vực xăng dầu: Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

 - Lĩnh vực thuốc lá: Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; Nghị định số 106/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP.

- Lĩnh vực điện lực: Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực

- Lĩnh vực nhượng quyền thương mại: Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

- Lĩnh vực thương mại điện tử: Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử

- Lĩnh vực hóa chất: Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06/5/2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

- Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp: Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

- Lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công thương: Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

3. Công văn số 04/TANDTC-PC ngày 09/01/2018 của Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội.

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2018 (ngày BLHS 2015 có hiệu lực thi hành), khi xét xử và thi hành án hình sự thì TAND các cấp cần lưu ý một số vấn đề, đơn cử như:

- Tất cả các điều khoản của BLHS 2015 được áp dụng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án với người thực hiện hành vi phạm tội từ 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018.

- Đối với những hành vi phạm tội đã có bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018 thì:

+ Không được căn cứ vào những quy định của BLHS 2015 có nội dung khác so với các điều luật đã được áp dụng khi tuyên án để kháng nghị giám đốc thẩm; 

+ Đối với trường hợp kháng nghị dựa vào căn cứ khác hoặc đã kháng nghị trước ngày 01/01/ 2018 thì việc xét xử giám đốc thẩm phải tuân theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết số 41.

4. Thông tư số 24/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Ngân hàng nhà nước về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư  có hiệu lực kể từ ngày 26/02/2018.

Theo đó, kể từ ngày cơ quan nhà nước thông qua việc giải thể hoặc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu thanh lý tài sản thì nghiêm cấm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các hành vi sau:

- Cất giấu, tẩu tán tài sản.

- Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ.

- Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Cầm cố, thế chấp, tặng cho và cho thuê tài sản.

- Ký kết thỏa thuận, hợp đồng mới trừ các thỏa thuận, hợp đồng nhằm thực hiện chấm dứt hoạt động.

- Chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài.

5. Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 01/3/2018.

Theo đó, công bố danh sách chương trình, khóa bồi dưỡng, tập huấn được tính vào việc thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức.

6. Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 20/02/2018.

Theo đó, đô thị tăng trưởng xanh là đô thị đạt được tăng trưởng và phát triển kinh tế thông qua các chính sách và hoạt động đô thị nhằm giảm những tác động có ảnh hưởng bất lợi đối với môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thông tư 01/2018/TT-BXD quy định các chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh và hướng dẫn lập báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh theo các chỉ tiêu đối với các thành phố trực thuộc Trung ương, các đô thị loại I, loại II, loại III, loại IV và loại V.

7. Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 11/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch chuẩn bị gia nhập Công ước La Hay năm 1980 về khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em quốc tế giai đoạn 2018-2021.

Theo đó, từ năm 2018-2020, Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá sự phù hợp giữa quy định của Công ước với quy định của pháp luật Việt Nam, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; rà soát các quy định của Công ước với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, để đến năm 2021, báo cáo trình Chính phủ về việc gia nhập Công ước.

Đặng An

Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập3
Tổng truy cập 367525