Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thứ tư, 13/12/2017 | 15:24:04 GMT+7
Phó Chủ tịch HĐND huyện Trà Văn Dân trả lời phỏng vấn Trang Thông tin điện tử huyện: bản thảo, thống nhất vấn đề quan trong về việc tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND huyện.
Tập tin đính kèm:

Ngày 18/12 và 19/12/2017 tại Hội trường huyện sẽ diễn ra kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa IV (nhiệm kỳ 2016-2021). Nhằm đánh giá tình hình thực hiện trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dịp này, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện phỏng vấn Phó Chủ tịch HĐND huyện ông Trà Văn Dân về các vấn đề liên quan đến hoạt động của HĐND huyện trong năm và những nội dung tập trung làm việc trong kỳ họp.


Ông Trà Văn Dân – Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa IV – nhiệm kỳ 2016-2021

PV: Ý nghĩa và nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 5 HĐND huyện là gì, thưa ông?

Ông Trà Văn Dân: Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa IV sẽ diễn ra trong 2 ngày (Ngày 18 và ngày 19/12/2017), tại Hội trường huyện Dầu Tiếng. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, thực thi pháp luật năm 2017. Xem xét các báo cáo, tờ trình do Thường trực HĐND, UBND huyện và các cơ quan hữu quan trình; kỳ họp thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015. Đồng thời xem xét, quyết định các nội dung quan trọng khác của địa phương trong năm 2018.

Các nội dung chủ yếu tại kỳ họp gồm: Xem xét, đánh giá các báo cáo hoạt động năm 2017 của Thường trực và 02 Ban HĐND huyện; báo cáo của UBND huyện, Viện trưởng Viện Kiểm soát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiếm chống lãng phí; công tác phòng chống tội phạm; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác giải quyết kiến nghị của cử tri. Đặc biệt, tại kỳ họp này sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 để tìm ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; so sánh các chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ để có giải pháp tăng cường thực hiện trong thời gian tới.

Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện sẽ thông qua những nội dung quan trọng như:

(1) Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát tình hình thực hiện chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Dầu Tiếng năm 2018.

(2) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐND huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

(3) Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện.

(4) Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

(5) Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2018.

(6) Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Tất cả các văn bản được trình bày tóm tắt. Kỳ họp sẽ dành nhiều thời gian cho việc thảo luận các băn bản trình tại kỳ họp, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. Mục đích là làm rõ và có giải pháp đối với những hạn chế, tồn tại, những bức xúc, những yêu cầu chính đáng mà đại biểu và cử tri quan tâm, gửi gắm đến kỳ họp.

PV: Với tư cách là Phó Chủ tịch HĐND huyện, xin ông cho biết việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 như thế nào, thưa ông?

Ông Trà Văn Dân: Qua xem xét báo cáo của UBND huyện và công tác thẩm tra, giám sát cho thấy năm 2017, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, cơ bản đảm bảo theo Nghị quyết của HĐND huyện đã đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định và có mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất tăng 14,88% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,5 triệu đồng/người/năm; 100% xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, huyện đã đạt danh hiệu “Huyện nông thôn mới”; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,96%; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Các chính sách an sinh xã hội được tổ chức thực hiện tốt, kịp thời. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế, đó là:

- Công tác triển khai các bước chuẩn bị đầu tư trong những tháng đầu năm thực hiện còn chậm; tiến độ giải ngân các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện và tỉnh hỗ trợ theo mục tiêu còn chậm so với kế hoạch vốn được giao.

- Công tác giải phóng mặt bằng ở một số công trình vẫn chưa đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch.

- Việc triển khai thực hiện các công trình bằng nguồn vốn sự nghiệp khuyến nông khuyến ngư chưa đạt kế hoạch.

- Tình hình phát triển kinh tế tập thể chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của huyện.

- Việc triển khai thực hiện xã hội hóa các chợ vẫn còn chậm.

- Công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản chưa chặt chẽ.

- Một số chỉ tiêu về văn hóa còn đạt thấp như: chỉ tiêu cơ quan, đơn vị đạt văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị.

- Tình hình tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ.

Đây là những nội dung mà tại kỳ họp này sẽ đưa ra thảo luận, chất vấn để có giải pháp chấn chỉnh trong thời gian tới.

PV: Xin ông cho biết việt đánh giá của Thường trực HĐND huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND huyện về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2, thứ 3 - HĐND huyện khóa IV như thế nào, thưa ông?

Ông Trà Văn Dân: Thường trực HĐND huyện thống nhất kết quả thực hiện của UBND huyện tại Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 10/11/2017 của UBND huyện Dầu Tiếng về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 và các kiến nghị được nêu tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND huyện. Sau khi có Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND huyện, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã có nhiều chuyển biến tích cực. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban của huyện nghiêm túc thực hiện những trả lời (lời hứa) trước cử tri. Kết quả đến nay đã thực hiện:

 - Đối với 06 kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 2, thứ 3 HĐND huyện: UBND huyện trả lời thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017 thì tới nay đã giải quyết đầy đủ, kịp thời 6/6 kiến nghị, đạt tỷ lệ 100%.

- Đối với các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện: UBND huyện đã xem xét, trả lời 35/35 kiến nghị, đạt 100% (Trong đó, đã giải quyết dứt điểm 28/35 kiến nghị, đạt tỷ lệ 80%; còn 07 kiến nghị sẽ thực hiện trong năm 2018).

- Đối với các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện: UBND huyện đã xem xét, trả lời 24/24 kiến nghị, đạt 100% (Trong đó, đã giải quyết dứt điểm 22/24 kiến nghị, đạt tỷ lệ 91,7%; còn 02 kiến nghị sẽ thực hiện trong năm 2018).

Hầu hết kết quả trả lời ý kiến của cử tri và thực hiện các kiến nghị được giải quyết đúng thực tế, đáp ứng vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số nội dung kiến nghị còn chậm; tính chủ động và hiệu quả phối hợp giữa các phong ban huyện và các xã, thị trấn trong một số trường hợp chưa đồng bộ, chưa chặt chẽ.

Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng ban và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp để công tác thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri ngày càng hiệu quả hơn.

PV:  Việc chất vấn và trả lời chất vấn là nội dung quan trọng được cử tri đặc biệt quan tâm. Vậy những vấn đề nào dự kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện này, thưa ông?

Ông Trà Văn Dân: Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và qua các Phiếu chất vấn của đại biểu HĐND huyện; Thường trực HĐND huyện dự kiến 5 nhóm vấn đề được chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND như sau:

(1) Việc thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

(2) Việc thực hiện xã hội hóa các chợ.

(3) Việc thực hiện chương trình xây dựng đời sống văn hóa.

(4) Việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường; quản lý đất vùng bán ngập.

(5) Việc đầu tư, sửa chữa các tuyến đường, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng; quản lý nhà nước về bến bãi để tập kết, kinh doanh cát trên địa bàn huyện.

Ngoài ý kiến trả lời chất vấn của các Trưởng phòng là thành viên UBND huyện; tại kỳ họp, Chủ tịch UBND huyện cũng có phát biểu làm rõ những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm, đồng thời đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

PV: Với nội dung chương trình kỳ họp dự kiến như đã nêu. Vậy công tác chuẩn bị của Thường trực HĐND huyện cho kỳ họp lần thứ 5 như thế nào thưa ông, thưa ông?

Ông Trà Văn Dân: Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND – UB.MTTQVN huyện tổ chức Hội nghị liên tịch để trao đổi thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp từ cách đây gần 02 tháng. Đến nay, công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và các nội dung được phân công cho từng bộ phận, cơ quan hưu quan cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiến độ, nội dung, chất lượng. Nhìn chung, công tác chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 5 HĐND huyện đã hoàn tất, sẵn sàng khai mạc kỳ họp vào sáng thứ Hai, ngày 18/12/2017.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!

Hoàng Nguyên (thực hiện)

Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập22
Tổng truy cập 406035