Danh sách Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã Mức 2 Tổ chức - Hoạt động Hội Xem
2 Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp mà được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp. Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
3 Ghi nợ tiền sử dụng đất Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
4 Điều chỉnh bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và bổ túc Trung học cơ sở Mức 2 Tiêu chuẩn nhà giáo Xem
5 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức 2 Xây dựng Xem
6 Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư Mức 2 Xây dựng Xem
7 Xác định lại giới tính Mức 2 Hành chính tư pháp Xem
8 Thay đổi hộ tịch (cho người từ đủ 14 tuổi trở lên) Mức 2 Hành chính tư pháp Xem
9 Xác định lại dân tộc Mức 2 Hành chính tư pháp Xem
10 Cấp lại bản chính giấy khai sinh Mức 2 Hành chính tư pháp Xem
11 Giải quyết khiếu nại đất đai Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
12 Giải quyết tố cáo vế Đất đai Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
13 Giải quyết tranh chấp Đất đai. Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
14 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch Mức 2 Hành chính tư pháp Xem
15 Chứng thực bản sao giấy tờ từ bản chính các giấy tờ, văn bản Mức 2 Chứng thực Xem
16 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản Mức 2 Chứng thực Xem
17 Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài Mức 2 Chứng thực Xem
18 Trích đo địa chính thửa đất. Mức 2 Đo đạc và Bản đồ Xem
19 Trích lục địa chính thửa đất. Mức 2 Đo đạc và Bản đồ Xem
20 Kiểm tra, thẩm định kết quả trích đo địa chính thửa đất Mức 2 Đo đạc và Bản đồ Xem
21 Kiểm tra, thẩm định kết quả trích lục địa chính thửa đất. Mức 2 Đo đạc và Bản đồ Xem
22 Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập Mức 2 Người có công Xem
23 Hỗ trợ kinh phí quy tập mộ liệt sĩ quản lý tại gia đình Mức 2 Người có công Xem
24 Giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công cách mạng Mức 2 Người có công Xem
25 Giải quyết chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Mức 2 Người có công Xem
26 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản giống tại địa phương tiếp nhận Mức 2 Thú y Xem
27 Xác nhận đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ Mức 2 Người có công Xem
28 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Mức 2 An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng Xem
29 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép Mức 2 Đất đai Xem
30 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã Mức 2 Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Xem
31 Đăng ký Điều lệ Hợp tác xã sửa đổi Mức 2 Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Xem
32 Đăng ký đổi tên Hợp tác xã Mức 2 Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Xem
33 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ Hợp tác xã Mức 2 Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Xem
34 Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã. Mức 2 Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Xem
35 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Hợp tác xã Mức 2 Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Xem
36 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh đối với Hợp tác xã Mức 2 Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Xem
37 Thay đổi trụ sở chính của Hợp tác xã Mức 2 Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Xem
38 Đăng ký kinh doanh Văn phòng đại diện và chi nhánh Hợp tác xã. Mức 2 Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Xem
39 Đăng ký kinh doanh khi chia, tách hợp nhất hợp tác xã Mức 2 Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Xem
40 Đăng ký kinh doanh khi sáp nhập hợp tác xã. Mức 2 Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Xem
41 Đăng ký kinh doanh khi hợp nhất hợp tác xã Mức 2 Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Xem
42 Đăng ký thay đổi, bổ sung số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát Hợp tác xã Mức 2 Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Xem
43 Đăng ký thay đổi, bổ sung người đại diện theo pháp luật Hợp tác xã Mức 2 Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Xem
44 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (khi mất) Mức 2 Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Xem
45 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (bị hư hỏng) Mức 2 Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Xem
46 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi mất) Mức 2 Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Xem
47 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (bị hư hỏng) Mức 2 Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Xem
48 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh ngành nghề kinh doanh không có điều kiện Mức 2 Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Xem
49 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện Mức 2 Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Xem
50 Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của hộ kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh không có điều kiện Mức 2 Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Xem
51 Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của hộ kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện Mức 2 Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Xem
52 Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức 2 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Xem
53 Cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với lợn đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi tại hộ gia đình Mức 2 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Xem
54 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng bán LGP chai Mức 2 Quản lý công sản Xem
55 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y để chăn nuôi gia cầm thương phẩm. Mức 2 Thú y Xem
56 Cấp mới số nhà đối với hình thức đơn lẻ (theo nhu cầu) Mức 2 Nhà ở Xem
57 Cấp đổi, Điều chỉnh số nhà Mức 2 Nhà ở Xem
58 Tách thửa hoặc hợp thửa theo nhu cầu của người sử dụng đất Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
59 Đăng ký thừa kế tài sản gắn liền với đất Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
60 Đăng ký tặng cho tài sản gắn liền với đất Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
61 Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
62 Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
63 Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
64 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về quyền sở hữu rừng cây trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
65 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chia tách hộ gia đình hoặc chia tách nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điều 140 Nghị định 181/2004/NĐ-CP Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
66 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất. Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
67 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
68 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép có cấp mới Giấy chứng nhận Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
69 Đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép. Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
70 Đăng ký quyền nhượng sử dụng đất và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép. Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
71 Đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép. Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
72 Đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép. Mức 2 Đất đai Xem
73 Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép. Mức 2 Đất đai Xem
74 Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép. Mức 2 Đất đai Xem
75 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong tỉnh. Mức 2 Thú y Xem
76 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh. Mức 2 Thú y Xem
77 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh. Mức 2 Thú y Xem
78 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác Mức 2 Đất đai Xem
79 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Mức 2 Đất đai Xem
80 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng Mức 2 Đất đai Xem
81 Cấp đổi Giấy chứng nhận bị ố, nhoè, hư hỏng hoặc đo đạc lại. Mức 2 Đất đai Xem
82 Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận có yêu cầu chứng nhận bổ sung hoặc xác nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp (K,2,3 NĐ 88) Mức 2 Đất đai Xem
83 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Mức 2 Đất đai Xem
84 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Mức 2 Đất đai Xem
85 Đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Mức 2 Đất đai Xem
86 Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Mức 2 Đất đai Xem
87 Đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Mức 2 Đất đai Xem
88 Đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất Mức 2 Đất đai Xem
89 Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất Mức 2 Đất đai Xem
90 Thừa kế QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp các bên đã lập xong thủ tục, nhưng các bên không nộp các loại giấy tờ về QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mức 2 Đất đai Xem
91 Đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất Mức 2 Đất đai Xem
92 Tặng cho QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp các bên đã lập xong thủ tục, nhưng bên tặng cho không nộp các loại giấy tờ về QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mức 2 Đất đai Xem
93 Đăng ký chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất Mức 2 Đất đai Xem
94 Thu hồi đối với các loại Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật theo kiến nghị của cá nhân, tổ chức Mức 2 Đất đai Xem
95 Chuyển nhượng QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp các bên đã lập xong thủ tục, nhưng bên chuyển nhượng không nộp các loại giấy tờ về QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mức 2 Đất đai Xem
96 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng Mức 2 Đất đai Xem
97 Giải quyết miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ và trẻ em khuyết tật đang học các trường giáo dục nghề nghiệp và đại học công lập. Mức 2 Bảo trợ xã hội Xem
98 Cấp Giấy giới thiệu biểu diễn nghệ thuật Mức 2 Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh Xem
99 Tiếp nhận học sinh ngoài tỉnh Mức 2 Giáo dục và đào tạo Xem
100 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Mức 2 Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh Xem
101 Chuyển đi đối với học sinh trong tỉnh Mức 2 Giáo dục và đào tạo Xem
102 Chuyển đi đối với học sinh ngoài tỉnh Mức 2 Giáo dục và đào tạo Xem
103 Cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke Mức 2 Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh Xem
104 Mở rộng quy mô kinh doanh Karaoke Mức 2 Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh Xem
105 Chuyển địa điểm kinh doanh Karaoke Mức 2 Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh Xem
106 Cấp giấy phép hoạt động thể dục thể thao và dịch vụ thể dục thể thao Mức 2 An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng Xem
107 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức 2 Công nghiệp tiêu dùng Xem
108 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu Mức 2 Quản lý công sản Xem
109 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá Mức 2 Quản lý công sản Xem
110 Chấp thuận Hội nghị thường niên, Đại hội của tổ chức tôn giáo cấp cơ sở Mức 2 An toàn Lao động (SLĐTBXH) Xem
111 Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Mức 2 An toàn Lao động (SLĐTBXH) Xem
112 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký có sự tham gia của Tín đồ trong huyện Mức 2 An toàn Lao động (SLĐTBXH) Xem
113 Cấp giấy phép xây dựng công trình Mức 2 Xây dựng Xem
114 Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Mức 2 Xây dựng Xem
115 Cấp giấy phép xây dựng tạm Mức 2 Xây dựng Xem
116 Điều chỉnh giấy phép xây dựng. Mức 2 Xây dựng Xem
117 Cấp lại giấy phép xây dựng Mức 2 Xây dựng Xem
118 Cấp phép di dời công trình. Mức 2 Xây dựng Xem
119 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện quản lý Mức 2 Lĩnh vực quy hoạch xây dựng (BQL) Xem
120 Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh). Mức 2 Hành chính tư pháp Xem
121 Xác nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất lần đầu đối với người có công cách mạng Mức 2 Người có công Xem
122 Cấp giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, người có công Mức 2 Người có công Xem
123 Quy trình bán đấu giá tài sản thanh lý sung công qũy nhà nước Mức 2 Quản lý công sản Xem
124 Đấu giá tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính Mức 2 Quản lý công sản Xem
125 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Mức 2 Đất đai Xem
126 Giải quyết hỗ trợ học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Mức 2 Chăm sóc bảo vệ trẻ em Xem
127 Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
128 Đề nghị công nhận Ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã Mức 2 Tổ chức - Hoạt động Hội Xem
129 Xin phép thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong xã Mức 2 Tổ chức - Hoạt động Hội Xem
130 Phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã Mức 2 Tổ chức - Hoạt động Hội Xem
131 Hội tự giải thể đối với Hội hoạt động trong phạm vi cấp xã. Mức 2 Tổ chức - Hoạt động Hội Xem
132 Đổi tên hội đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã Mức 2 Tổ chức - Hoạt động Hội Xem
133 Giải quyết khiếu nại lần 1 Mức 2 Giải quyết Khiếu nại - Tố cáo Xem
134 Giải quyết khiếu nại lần 2 Mức 2 Giải quyết Khiếu nại - Tố cáo Xem
135 Hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục Mức 2 Chăm sóc bảo vệ trẻ em Xem
136 Hỗ trợ trẻ em lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại nguy hiểm Mức 2 Chăm sóc bảo vệ trẻ em Xem
137 Xét duyệt các đối tượng là người cao tuổi cô đơn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật, người tâm thần mãn tính, người nhiễm HIV… vào nuôi dưỡng tại cơ sở xã hội Mức 2 Bảo trợ xã hội Xem
138 Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng. Mức 2 Bảo trợ xã hội Xem
139 Xét hồ sơ đối tượng bảo trợ xã hội đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng Mức 2 Bảo trợ xã hội Xem
140 Cấp phép hoạt động trở lại sau thời gian đình chỉ hoạt động trường Mầm non tư thục Mức 2 Giáo dục và đào tạo Xem
141 Cấp phép hoạt động trở lại sau thời gian đình chỉ trường tiểu học Mức 2 Giáo dục và đào tạo Xem
142 Cấp phép hoạt động trở lại sau thời gian đình chỉ trường Trung học cơ sở Mức 2 Giáo dục và đào tạo Xem
143 Hợp đồng nhân viên hành chính phục vụ trường học Mức 2 Giáo dục và đào tạo Xem
144 Cho phép trường Mầm non tư thục hoạt động Mức 2 Giáo dục và đào tạo Xem
145 Cho phép trường tiểu học tư thục hoạt động Mức 2 Giáo dục và đào tạo Xem
146 Cho phép trường Trung học cơ sở tư thục hoạt động. Mức 2 Giáo dục và đào tạo Xem
147 Công nhận Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng trường mầm non tư thục. Mức 2 Tiêu chuẩn nhà giáo Xem
148 Công nhận Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng trường Tiểu học tư thục Mức 2 Tiêu chuẩn nhà giáo Xem
149 Công nhận Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở tư thục Mức 2 Tiêu chuẩn nhà giáo Xem
150 Thôi công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tư thục Mức 2 Tiêu chuẩn nhà giáo Xem
151 Thành lập trường Mầm non tư thục Mức 2 Giáo dục và đào tạo Xem
152 Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Mức 2 Giáo dục và đào tạo Xem
153 Giải thể trường Mầm non tư thục Mức 2 Giáo dục và đào tạo Xem
154 Thành lập trường Tiểu học tư thục Mức 2 Giáo dục và đào tạo Xem
155 Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học tư thục. Mức 2 Giáo dục và đào tạo Xem
156 Giải thể trường tiểu học tư thục Mức 2 Giáo dục và đào tạo Xem
157 Thành lập trường Trung học cơ sở tư thục. Mức 2 Giáo dục và đào tạo Xem
158 Giải thể trường trung học cơ sở tư thục. Mức 2 Giáo dục và đào tạo Xem
159 Sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở tư thục. Mức 2 Giáo dục và đào tạo Xem
160 Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khỏan 2 và khỏan 8 Điều 38 Luật đất đai. Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
161 Cấp mới số nhà đối với hình thức đại trà Mức 2 Nhà ở Xem
162 Thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có mức vốn dưới 30 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất) và được Chủ tịch UBND cấp tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt Mức 2 Nhà ở Xem
163 Xử lý đơn thư Mức 2 Giải quyết Khiếu nại - Tố cáo Xem
164 Xác nhận đơn đề nghị cấp lại sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho con thương binh, bệnh binh Mức 2 Người có công Xem
165 Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường Mức 2 Môi trường Xem
166 Đăng ký thỏa ước lao động tập thể cho DN có vốn đầu tư trong nước nằm ngoài khu công nghiệp Mức 2 Lao động Xem
167 Giải quyết tố cáo Mức 2 Giải quyết Khiếu nại - Tố cáo Xem
168 Trình tự, thủ tục tiếp công dân Mức 2 Giải quyết Khiếu nại - Tố cáo Xem
169 Giải thể Hợp tác xã Mức 2 Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Xem
170 Đăng ký nội quy lao động cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước nằm ngoài khu công nghiệp Mức 2 Lao động Xem
171 Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương cho doanh nghiệp có vốn Đầu tư trong nước nằm ngoài khu công nghiệp Mức 2 Lao động Xem
172 Cấp thẻ cộng tác viên thể dục thể thao. Mức 2 An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng Xem
173 Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo ngoài phạm vi một xã nhưng phạm vi trong huyện Mức 2 An toàn Lao động (SLĐTBXH) Xem
174 Cung cấp thông tin địa chính Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
175 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức 2 Xây dựng Xem
176 Cấp giấy phép thi công lắp đặt cải tạo sửa chửa hệ thống kỹ thuật hạ tầng đô thị Mức 2 Hạ tầng đô thị Xem
177 Cấp phép đào kết cấu hạ tầng giao thông đô thị Mức 2 Hạ tầng đô thị Xem
178 Cấp giấy phép xây dựng, lắp đặt các công trình nổi gồm: hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, các công trình phục vụ công cộng trên kết cấu hạ tầng giao thông đô thị Mức 2 Hạ tầng đô thị Xem
179 Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở dưới 500 căn. Mức 2 Nhà ở Xem
180 Chấp thuận bổ sung dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở dưới 500 căn. Mức 2 Nhà ở Xem
181 Tiếp nhận đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Mức 2 An toàn Lao động (SLĐTBXH) Xem
182 Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của Hộ kinh doanh. Mức 2 Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Xem
183 Đăng ký chấm dứt kinh doanh Hợp tác xã Mức 2 Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Xem
184 Đề nghị chấp thuận đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Mức 2 Thủ tục hành chính khác Xem
185 Đề nghị chấp thuận địa điểm đầu tư kinh doanh xăng dầu Mức 2 Thủ tục hành chính khác Xem
186 Đề nghị chấp thuận địa điểm đầu tư dự án công nghiệp Mức 2 Thủ tục hành chính khác Xem
187 Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp đột xuất tại cộng đồng Mức 2 Bảo trợ xã hội Xem
188 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng Mức 2 Chứng thực Xem
189 Chứng thực văn bản khai nhận di sản, văn bản thoả thuận phân chia di sản (đối tượng hợp đồng không phải là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất) Mức 2 Chứng thực Xem
190 Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Mức 2 Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Xem
191 Thông báo tạm ngừng hoạt động Hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp trực thuộc hợp tác xã Mức 2 Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Xem
192 Tiếp nhận học sinh trong tỉnh Mức 2 Giáo dục và đào tạo Xem
193 Gia hạn giấy phép xây dựng Mức 2 Xây dựng Xem
194 Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
195 Chuyển mục đích sử dụng đất sang sản xuất kinh doanh (trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất) Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
196 Chuyển mục đích sử dụng đất sang sản xuất kinh doanh (trường hợp thuê đất) Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
197 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với các trường hợp xác nhận thay đổi (theo khoản 2, điều 19, chương III, thông tư 17) Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
198 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
199 Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
200 Xóa nợ tiền sử dụng đất Mức 2 Tài nguyên Môi trường Xem
201 Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Mức 2 Đất đai Xem
202 Đăng ký thay đổi nội dung đã thế chấp Mức 2 Đất đai Xem
203 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai Mức 2 Đất đai Xem
204 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai Mức 2 Đất đai Xem
205 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất Mức 2 Đất đai Xem
206 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất Mức 2 Đất đai Xem
207 Yêu cầu sữa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký. Mức 2 Đất đai Xem
208 Đăng ký văn bản thông báo về xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Mức 2 Đất đai Xem
209 Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản Mức 2 Môi trường Xem
210 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép Mức 2 Đất đai Xem