Lĩnh vực Lĩnh vực Thủ tục tiếp công dân.: 1 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 2 Lĩnh vực Văn hóa cơ sở: 3 Lĩnh vực Quản lý Nhà nước về Thi đua – Khen thưởng.: 1 Lĩnh vực Bảo vệ thực vật.: 1 Lĩnh vực Quản lý công sản : 2 Lĩnh vực Người có công: 3 Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: 1 Lĩnh vực Thủ tục giải quyết tố cáo: 1 Lĩnh vực Thủ tục giải quyết khiếu nại.: 1 Lĩnh vực Hòa giải cơ sở.: 2 Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo.: 9 Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng: 4 Lĩnh Vực Phát Triển Nông Thôn: 4 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã: 7 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Thi đua – Khen thưởng: 5 Lĩnh vực Quản lý chất lượng: 4 Lĩnh vực Lao động tiền lương, quan hệ lao động: 2 Lĩnh vực Thủ tục phòng chống tham nhũng.: 4 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 14 Lĩnh vực Văn hóa cơ sở.: 1 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội.: 8 Lĩnh vực Thủ tục giải quyết khiếu nại: 2 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Hội: 7 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Thi đua – Khen thưởng: 1 Lĩnh vực đấu thầu.: 2 Lĩnh vực Viễn thông và internet: 4 Lĩnh vực Văn hóa cơ sở: 3 Lĩnh vực An toàn lao động: 1 Lĩnh vực đất đai.: 1 Lĩnh vực Quy hoạch – kiến trúc: 2 Lĩnh vực Thủ tục giải quyết tố cáo.: 1 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Quỹ xã hội, quỹ từ thiện: 8 Lĩnh vực Nuôi con nuôi: 1 Lĩnh vực quản lý giao thông.: 11 Lĩnh vực Gia đình: 6 Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật: 2 Lĩnh vực Thủ tục xử lý đơn thư.: 1 Lĩnh vực Hộ tịch: 16 Lĩnh vực Bổi thường nhà nước: 9 Lĩnh vực Thư viện: 1 Lĩnh vực Hoạt động xây dựng: 13 Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội.: 2 Lĩnh vực Giảm nghèo.: 2 Lĩnh vực bồi thường nhà nước.: 4 Lĩnh vực Bảo vệ thực vật.: 1 Lĩnh vực Quản lý giao thông: 10 Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật: 1 Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo: 8 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo.: 5 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo: 22 Lĩnh vực Lãnh sự.: 1 Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước: 12 Lĩnh vực Môi trường: 1 Lĩnh vực Dân số và kế hoạch hóa gia đình.: 1 Lĩnh vực Người có công.: 2 Lĩnh vực môi trường.: 3 Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng: 4 Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội: 3 Lĩnh vực Thủ tục tiếp công dân: 1 Lĩnh vực Môi trường: 1 Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp: 1 Lĩnh vực Đấu thầu: 4 Lĩnh vực Thư viện.: 1 Lĩnh vực Nuôi con nuôi.: 2 Lĩnh vực Hộ tịch.: 16 Lĩnh vực Trẻ em.: 6 Lĩnh vực Tài nguyên nước.: 1 Lĩnh vực Hòa giải cơ sở: 1 Lĩnh vực Quy hoạch – kiến trúc: 1 Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm: 9 Lĩnh vực dân tộc.: 2 Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật.: 2 Lĩnh vực Quản lý Nhà nước về Thi đua – Khen thưởng.: 4 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã: 12 Lĩnh vực Xuất bản: 2 Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng.: 2 Lĩnh vực môi trường.: 1 Lĩnh vực khoáng sản.: 1 Lĩnh vực đất đai: 24 Lĩnh Vực Kiểm Lâm: 1 Lĩnh vực Thủ tục xử lý đơn thư: 1 Lĩnh vực Hòa giải cơ sở.: 2 Lĩnh vực Chứng thực: 11 Lĩnh vực Thủ tục phòng chống tham nhũng: 5 Lĩnh vực Chứng thực.: 1 Lĩnh Vực Kiểm Lâm: 17 Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội.: 2 Lĩnh vực Hành chính tư pháp.: 2 Lĩnh vực Kiểm lâm.: 3 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh: 5 Lĩnh vực Tài nguyên nước: 10 Lĩnh vực Chứng thực.: 10 Lĩnh vực Nhà ở.: 2 Lĩnh vực Thể dục thể thao.: 1
Danh sách Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.. Mức 2 Lĩnh vực Hộ tịch Xem
2 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài.. Mức 3 Lĩnh vực Hộ tịch Xem
3 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài.. Mức 3 Lĩnh vực Hộ tịch Xem
4 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài.. Mức 2 Lĩnh vực Hộ tịch Xem
5 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài.. Mức 2 Lĩnh vực Hộ tịch Xem
6 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài.. Mức 3 Lĩnh vực Hộ tịch Xem
7 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài.. Mức 2 Lĩnh vực Hộ tịch Xem
8 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.. Mức 2 Lĩnh vực Hộ tịch Xem
9 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.. Mức 3 Lĩnh vực Hộ tịch Xem
10 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài... Mức 3 Lĩnh vực Hộ tịch Xem
11 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).. Mức 2 Lĩnh vực Hộ tịch Xem
12 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài.. Mức 2 Lĩnh vực Hộ tịch Xem
13 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.. Mức 2 Lĩnh vực Hộ tịch Xem
14 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài.. Mức 2 Lĩnh vực Hộ tịch Xem
15 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài.. Mức 2 Lĩnh vực Hộ tịch Xem
16 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch.. Mức 3 Lĩnh vực Hộ tịch Xem
17 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).. Mức 2 Lĩnh vực Chứng thực Xem
18 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc.. Mức 2 Lĩnh vực Chứng thực Xem
19 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.. Mức 2 Lĩnh vực Chứng thực Xem
20 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch.. Mức 2 Lĩnh vực Chứng thực Xem
21 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.. Mức 2 Lĩnh vực Chứng thực Xem
22 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.. Mức 2 Lĩnh vực Chứng thực Xem
23 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.. Mức 2 Lĩnh vực Chứng thực Xem
24 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật.. Mức 2 Lĩnh vực Chứng thực Xem
25 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản.. Mức 2 Lĩnh vực Chứng thực Xem
26 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản.. Mức 2 Lĩnh vực Chứng thực Xem
27 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.. Mức 2 Lĩnh vực Chứng thực Xem
28 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự.. Mức 2 Lĩnh vực Bổi thường nhà nước Xem
29 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.. Mức 2 Lĩnh vực Bổi thường nhà nước Xem
30 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường.. Mức 2 Lĩnh vực Bổi thường nhà nước Xem
31 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự.. Mức 2 Lĩnh vực Bổi thường nhà nước Xem
32 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai.. Mức 2 Lĩnh vực Bổi thường nhà nước Xem
33 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.. Mức 2 Lĩnh vực Bổi thường nhà nước Xem
34 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu.. Mức 2 Lĩnh vực Bổi thường nhà nước Xem
35 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường.. Mức 2 Lĩnh vực Bổi thường nhà nước Xem
36 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường.. Mức 2 Lĩnh vực Bổi thường nhà nước Xem
37 Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.. Mức 3 Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng Xem
38 Thủ tục Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.. Mức 3 Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng Xem
39 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.. Mức 3 Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng Xem
40 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện.. Mức 2 Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng Xem
41 Thủ tục Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.. Mức 3 Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Xem
42 Thủ tục Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy).. Mức 3 Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Xem
43 Thủ tục Cấp Giấy phép bán lẻ rượu.. Mức 3 Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Xem
44 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.. Mức 3 Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Xem
45 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu.. Mức 3 Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Xem
46 Thủ tục Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu.. Mức 3 Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Xem
47 Thủ tục Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.. Mức 3 Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Xem
48 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.. Mức 2 Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Xem
49 Thủ tục Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.. Mức 2 Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Xem
50 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.. Mức 2 Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Xem
51 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.. Mức 2 Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Xem
52 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.. Mức 2 Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Xem
53 Thủ tục Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường huyện, đường đô thị (thuộc UBND cấp huyện quản lý).. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý giao thông Xem
54 Thủ tục Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện, đường đô thị (thuộc UBND cấp huyện quản lý) đang khai thác.. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý giao thông Xem
55 Thủ tục Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện, đường đô thị (thuộc UBND cấp huyện quản lý)... Mức 2 Lĩnh vực Quản lý giao thông Xem
56 Thủ tục Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường huyện, đường đô thị (thuộc UBND cấp huyện quản lý).. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý giao thông Xem
57 Thủ tục Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường huyện, đường đô thị (thuộc UBND cấp huyện quản lý).. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý giao thông Xem
58 Thủ tục Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường huyện, đường đô thị (thuộc UBND cấp huyện quản lý).. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý giao thông Xem
59 Thủ tục Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường huyện, đường đô thị (thuộc UBND cấp huyện quản lý).. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý giao thông Xem
60 Thủ tục Cấp phép thi công công trình đường bộ trên đường huyện, đường đô thị (thuộc UBND cấp huyện quản lý).. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý giao thông Xem
61 Thủ tục Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường huyện, đường đô thị (thuộc UBND cấp huyện quản lý).. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý giao thông Xem
62 Thủ tục Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường huyện, đường đô thị (thuộc UBND cấp huyện quản lý).. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý giao thông Xem
63 Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống được quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 7 Quyết định 11/2013/QD-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.. Mức 2 Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng Xem
64 Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống được quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 7 Quyết định 11/2013/QD-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.. Mức 2 Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng Xem
65 Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014.. Mức 2 Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng Xem
66 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014.. Mức 2 Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng Xem
67 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện.. Mức 2 Lĩnh vực Thủ tục giải quyết khiếu nại Xem
68 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện.. Mức 2 Lĩnh vực Thủ tục giải quyết khiếu nại Xem
69 Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp huyện.. Mức 2 Lĩnh vực Thủ tục giải quyết tố cáo Xem
70 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp huyện.. Mức 2 Lĩnh vực Thủ tục tiếp công dân Xem
71 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp huyện.. Mức 2 Lĩnh vực Thủ tục xử lý đơn thư Xem
72 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập.. Mức 2 Lĩnh vực Thủ tục phòng chống tham nhũng Xem
73 Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập.. Mức 2 Lĩnh vực Thủ tục phòng chống tham nhũng Xem
74 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập.. Mức 2 Lĩnh vực Thủ tục phòng chống tham nhũng Xem
75 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình.. Mức 2 Lĩnh vực Thủ tục phòng chống tham nhũng Xem
76 Thủ tục thực hiện việc giải trình.. Mức 2 Lĩnh vực Thủ tục phòng chống tham nhũng Xem
77 Thủ tục Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
78 Thủ tục Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
79 Thủ tục Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
80 Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
81 Thủ tục Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường).. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
82 Thủ tục Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
83 Thủ tục Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
84 Thủ tục Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
85 Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
86 Thủ tục Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
87 Thủ tục Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
88 Thủ tục Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
89 Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở.. Mức 3 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
90 Thủ tục Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
91 Thủ tục Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
92 Thủ tục Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
93 Thủ tục Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
94 Thủ tục Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
95 Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
96 Thủ tục Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
97 Thủ tục Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
98 Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh tiểu học.. Mức 3 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Xem
99 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.. Mức 3 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh Xem
100 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.. Mức 3 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh Xem
101 Thủ tục Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh.. Mức 3 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh Xem
102 Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh.. Mức 3 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh Xem
103 Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.. Mức 3 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh Xem
104 Thủ tục Đăng ký hợp tác xã.. Mức 2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Xem
105 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất).. Mức 2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Xem
106 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất).. Mức 2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Xem
107 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng).. Mức 2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Xem
108 Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập.. Mức 2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Xem
109 Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất.. Mức 2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Xem
110 Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã tách.. Mức 2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Xem
111 Thủ tục Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã.. Mức 2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Xem
112 Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã chia.. Mức 2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Xem
113 Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.. Mức 2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Xem
114 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng).. Mức 2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Xem
115 Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện).. Mức 2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Xem
116 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.. Mức 2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Xem
117 Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã.. Mức 2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Xem
118 Thủ tục Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã.. Mức 2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Xem
119 Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.. Mức 2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Xem
120 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.. Mức 2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Xem
121 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã).. Mức 2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Xem
122 Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã.. Mức 2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Xem
123 Thủ tục Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.. Mức 2 Lĩnh vực Đấu thầu Xem
124 Thủ tục Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư.. Mức 2 Lĩnh vực Đấu thầu Xem
125 Thủ tục Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu.. Mức 2 Lĩnh vực Đấu thầu Xem
126 Thủ tục Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu.. Mức 2 Lĩnh vực Đấu thầu Xem
127 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ.. Mức 2 Lĩnh vực Người có công Xem
128 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng.. Mức 2 Lĩnh vực Người có công Xem
129 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân.. Mức 2 Lĩnh vực Người có công Xem
130 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Bình Dương.. Mức 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Xem
131 Thủ tục Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi).. Mức 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Xem
132 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố tỉnh Bình Dương.. Mức 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Xem
133 Thủ tục đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.. Mức 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Xem
134 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.. Mức 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Xem
135 Thủ tục giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.. Mức 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Xem
136 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.. Mức 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Xem
137 Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có cấp phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp.. Mức 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Xem
138 Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.. Mức 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Xem
139 Thủ tục tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.. Mức 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Xem
140 Thủ tục dừng trợ cấp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.. Mức 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Xem
141 Thủ tục thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng.. Mức 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Xem
142 Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc.. Mức 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Xem
143 Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng).. Mức 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Xem
144 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng.. Mức 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Xem
145 Thủ tục hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp.. Mức 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Xem
146 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.. Mức 3 Lĩnh vực Viễn thông và internet Xem
147 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.. Mức 3 Lĩnh vực Viễn thông và internet Xem
148 Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.. Mức 3 Lĩnh vực Viễn thông và internet Xem
149 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.. Mức 3 Lĩnh vực Viễn thông và internet Xem
150 Thủ tục Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.. Mức 2 Lĩnh vực Xuất bản Xem
151 Thủ tục Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.. Mức 2 Lĩnh vực Xuất bản Xem
152 Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp).. Mức 2 Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Xem
153 Thủ tục Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương.. Mức 2 Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Xem
154 Thủ tục công nhận lần đầu và công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.. Mức 2 Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Xem
155 Thủ tục công nhận lần đầu và công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.. Mức 2 Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Xem
156 Thủ tục Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương.. Mức 2 Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Xem
157 Thủ tục Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.. Mức 2 Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Xem
158 Thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản.. Mức 2 Lĩnh vực Thư viện Xem
159 Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện).. Mức 2 Lĩnh vực Gia đình Xem
160 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện).. Mức 2 Lĩnh vực Gia đình Xem
161 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện).. Mức 2 Lĩnh vực Gia đình Xem
162 Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện).. Mức 2 Lĩnh vực Gia đình Xem
163 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện).. Mức 2 Lĩnh vực Gia đình Xem
164 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện).. Mức 2 Lĩnh vực Gia đình Xem
165 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến.. Mức 3 Lĩnh vực Hoạt động xây dựng Xem
166 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ.. Mức 3 Lĩnh vực Hoạt động xây dựng Xem
167 Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng.. Mức 3 Lĩnh vực Hoạt động xây dựng Xem
168 Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng.. Mức 3 Lĩnh vực Hoạt động xây dựng Xem
169 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng có thời hạn.. Mức 3 Lĩnh vực Hoạt động xây dựng Xem
170 Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng.. Mức 3 Lĩnh vực Hoạt động xây dựng Xem
171 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình.. Mức 3 Lĩnh vực Hoạt động xây dựng Xem
172 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp cấp cho dự án.. Mức 2 Lĩnh vực Hoạt động xây dựng Xem
173 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị.. Mức 2 Lĩnh vực Hoạt động xây dựng Xem
174 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa.. Mức 3 Lĩnh vực Hoạt động xây dựng Xem
175 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo.. Mức 2 Lĩnh vực Hoạt động xây dựng Xem
176 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến trong đô thị.. Mức 2 Lĩnh vực Hoạt động xây dựng Xem
177 Thủ tục Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10, Điều 13 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 18/2016/TT-BXD).. Mức 2 Lĩnh vực Hoạt động xây dựng Xem
178 Thủ tục Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý.. Mức 2 Lĩnh vực Quy hoạch – kiến trúc Xem
179 Thủ tục Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.. Mức 2 Lĩnh vực Quy hoạch – kiến trúc Xem
180 Thủ tục Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.. Mức 2 Lĩnh vực Quy hoạch – kiến trúc Xem
181 Thủ tục Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.. Mức 2 Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật Xem
182 Thủ tục Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản.. Mức 2 Lĩnh vực Môi trường Xem
183 Thủ tục Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.. Mức 2 Lĩnh vực Môi trường Xem
184 Thủ tục Đăng ký thi công cải tạo mặt bằng trong diện tích đất được giao.. Mức 2 Lĩnh vực địa chất và khoáng sản Xem
185 Thủ tục Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng trên 10m3/ngày đêm đến dưới 20m3/ngày đêm.. Mức 2 Lĩnh vực Tài nguyên nước Xem
186 Thủ tục Đăng ký khai thác nước dưới đất.. Mức 2 Lĩnh vực Tài nguyên nước Xem
187 Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng trên 10m3/ngày đêm đến dưới 20m3/ngày đêm.. Mức 2 Lĩnh vực Tài nguyên nước Xem
188 Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng trên 10m3/ngày đêm đến dưới 20m3/ngày đêm.. Mức 2 Lĩnh vực Tài nguyên nước Xem
189 Thủ tục Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình lưu lượng trên 10 m3/ngày đêm đến dưới 20m3/ngày đêm.. Mức 2 Lĩnh vực Tài nguyên nước Xem
190 Thủ tục Cấp lại giấy phép tài nguyên nước.. Mức 2 Lĩnh vực Tài nguyên nước Xem
191 Thủ tục Lấy ý kiến cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh.. Mức 2 Lĩnh vực Tài nguyên nước Xem
192 Thủ tục Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước.. Mức 2 Lĩnh vực Tài nguyên nước Xem
193 Thủ tục Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng trên 10m3/ngày đêm đến dưới 20m3/ngày đêm.. Mức 2 Lĩnh vực Tài nguyên nước Xem
194 Thủ tục Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình lưu lượng trên 10 m3/ngày đêm đến dưới 20m3/ngày đêm.. Mức 2 Lĩnh vực Tài nguyên nước Xem
195 Thủ tục Đăng ký xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề.. Mức 2 Lĩnh vực đất đai Xem
196 Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện.. Mức 2 Lĩnh vực đất đai Xem
197 Thủ tục Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.. Mức 2 Lĩnh vực đất đai Xem
198 Thủ tục Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.. Mức 2 Lĩnh vực đất đai Xem
199 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất.. Mức 2 Lĩnh vực đất đai Xem
200 Thủ tục Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp.. Mức 2 Lĩnh vực đất đai Xem
201 Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ.. Mức 2 Lĩnh vực đất đai Xem
202 Thủ tục Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất.. Mức 2 Lĩnh vực đất đai Xem
203 Thủ tục Tách thửa, hợp thửa đất.. Mức 2 Lĩnh vực đất đai Xem
204 Thủ tục Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đăng ký, xóa cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất.. Mức 2 Lĩnh vực đất đai Xem
205 Thủ tục Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.. Mức 2 Lĩnh vực đất đai Xem
206 Thủ tục Đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký.. Mức 2 Lĩnh vực đất đai Xem
207 Thủ tục Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.. Mức 2 Lĩnh vực đất đai Xem
208 Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân.. Mức 2 Lĩnh vực đất đai Xem
209 Thủ tục Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.. Mức 2 Lĩnh vực đất đai Xem
210 Thủ tục Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.. Mức 2 Lĩnh vực đất đai Xem
211 Thủ tục Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện.. Mức 2 Lĩnh vực đất đai Xem
212 Thủ tục Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.. Mức 2 Lĩnh vực đất đai Xem
213 Thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất.. Mức 2 Lĩnh vực đất đai Xem
214 Thủ tục Đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý.. Mức 2 Lĩnh vực đất đai Xem
215 Thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất.. Mức 2 Lĩnh vực đất đai Xem
216 Thủ tục Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.. Mức 2 Lĩnh vực đất đai Xem
217 Thủ tục Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.. Mức 2 Lĩnh vực đất đai Xem
218 Thủ tục Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.. Mức 2 Lĩnh vực đất đai Xem
219 Thủ tục Mua quyển hóa đơn.. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý công sản Xem
220 Thủ tục Mua hóa đơn lẻ.. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý công sản Xem
221 Thủ tục Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Quỹ xã hội, quỹ từ thiện Xem
222 Thủ tục Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (Sửa đổi, bổ sung) quỹ.. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Quỹ xã hội, quỹ từ thiện Xem
223 Thủ tục Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ.. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Quỹ xã hội, quỹ từ thiện Xem
224 Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Quỹ xã hội, quỹ từ thiện Xem
225 Thủ tục Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động.. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Quỹ xã hội, quỹ từ thiện Xem
226 Thủ tục Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Quỹ xã hội, quỹ từ thiện Xem
227 Thủ tục Đổi tên quỹ.. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Quỹ xã hội, quỹ từ thiện Xem
228 Thủ tục Quỹ tự giải thể.. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Quỹ xã hội, quỹ từ thiện Xem
229 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên trên chứng nhận).. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý chất lượng Xem
230 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản.. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý chất lượng Xem
231 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn.. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý chất lượng Xem
232 Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý chất lượng Xem
233 Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.. Mức 2 Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội Xem
234 Thủ tục hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện.. Mức 2 Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội Xem
235 Thủ tục miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện.. Mức 2 Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội Xem
236 Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.. Mức 2 Lĩnh vực Lao động tiền lương, quan hệ lao động Xem
237 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.. Mức 2 Lĩnh vực Lao động tiền lương, quan hệ lao động Xem
238 Thủ tục bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên công lập trực thuộc UBND cấp huyện.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Xem
239 Thủ tục hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động.. Mức 2 Lĩnh vực An toàn lao động Xem
240 Thủ tục Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của hội.. Mức 3 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Hội Xem
241 Thủ tục Hội tự giải thể.. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Hội Xem
242 Thủ tục Thành lập Hội.. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Hội Xem
243 Thủ tục Đổi tên Hội.. Mức 3 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Hội Xem
244 Thủ tục Phê duyệt Điều lệ Hội.. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Hội Xem
245 Thủ tục Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội.. Mức 3 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Hội Xem
246 Thủ tục Công nhận Ban Vận động thành lập Hội.. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Hội Xem
247 Thủ tục Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.. Mức 2 Lĩnh vực Nuôi con nuôi Xem
248 Thủ tục Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa.. Mức 3 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Thi đua – Khen thưởng Xem
249 Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.. Mức 3 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Thi đua – Khen thưởng Xem
250 Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại.. Mức 3 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Thi đua – Khen thưởng Xem
251 Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện thành tích đột xuất.. Mức 3 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Thi đua – Khen thưởng Xem
252 Thủ tục Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.. Mức 3 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Thi đua – Khen thưởng Xem
253 Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề.. Mức 3 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Thi đua – Khen thưởng Xem
254 Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện.. Mức 2 Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo Xem
255 Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện.. Mức 2 Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo Xem
256 Thủ tục Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.. Mức 2 Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo Xem
257 Thủ tục Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện.. Mức 2 Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo Xem
258 Thủ tục Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.. Mức 2 Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo Xem
259 Thủ tục Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện.. Mức 2 Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo Xem
260 Thủ tục Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện.. Mức 2 Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo Xem
261 Thủ tục Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện.. Mức 2 Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo Xem
262 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải.. Mức 2 Lĩnh vực Hòa giải cơ sở Xem
263 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật.. Mức 2 Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật Xem
264 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật.. Mức 2 Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật Xem
265 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch.. Mức 2 Lĩnh vực Hộ tịch. Xem
266 Thủ tục đăng ký khai sinh.. Mức 3 Lĩnh vực Hộ tịch. Xem
267 Thủ tục đăng ký kết hôn.. Mức 2 Lĩnh vực Hộ tịch. Xem
268 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động.. Mức 2 Lĩnh vực Hộ tịch. Xem
269 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con.. Mức 2 Lĩnh vực Hộ tịch. Xem
270 Thủ tục đăng ký lại khai tử.. Mức 2 Lĩnh vực Hộ tịch. Xem
271 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động.. Mức 2 Lĩnh vực Hộ tịch. Xem
272 Thủ tục đăng ký lại kết hôn.. Mức 2 Lĩnh vực Hộ tịch. Xem
273 Thủ tục đăng ký giám hộ.. Mức 2 Lĩnh vực Hộ tịch. Xem
274 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con.. Mức 2 Lĩnh vực Hộ tịch. Xem
275 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ.. Mức 2 Lĩnh vực Hộ tịch. Xem
276 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.. Mức 2 Lĩnh vực Hộ tịch. Xem
277 Thủ tục đăng ký khai tử.. Mức 2 Lĩnh vực Hộ tịch. Xem
278 Thủ tục đăng ký lại khai sinh.. Mức 2 Lĩnh vực Hộ tịch. Xem
279 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.. Mức 5 Lĩnh vực Hộ tịch. Xem
280 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch.. Mức 2 Lĩnh vực Hộ tịch. Xem
281 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.. Mức 2 Lĩnh vực Chứng thực. Xem
282 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.. Mức 2 Lĩnh vực Chứng thực. Xem
283 Thủ tục chứng thực di chúc.. Mức 2 Lĩnh vực Chứng thực. Xem
284 Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Mức 2 Lĩnh vực Chứng thực. Xem
285 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.. Mức 2 Lĩnh vực Chứng thực. Xem
286 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.. Mức 2 Lĩnh vực Chứng thực. Xem
287 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc.. Mức 2 Lĩnh vực Chứng thực. Xem
288 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).. Mức 2 Lĩnh vực Chứng thực. Xem
289 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.. Mức 2 Lĩnh vực Chứng thực. Xem
290 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch.. Mức 2 Lĩnh vực Chứng thực. Xem
291 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.. Mức 2 Lĩnh vực Chứng thực. Xem
292 Thủ tục Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký.. Mức 2 Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm Xem
293 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký.. Mức 2 Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm Xem
294 Thủ tục Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu.. Mức 2 Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm Xem
295 Thủ tục Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.. Mức 2 Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm Xem
296 Thủ tục Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.. Mức 2 Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm Xem
297 Thủ tục Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở.. Mức 2 Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm Xem
298 Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất).. Mức 2 Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm Xem
299 Thủ tục Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai.. Mức 2 Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm Xem
300 Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận.. Mức 2 Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm Xem
301 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu.. Mức 2 Lĩnh vực bồi thường nhà nước. Xem
302 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.. Mức 2 Lĩnh vực bồi thường nhà nước. Xem
303 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường.. Mức 2 Lĩnh vực bồi thường nhà nước. Xem
304 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.. Mức 2 Lĩnh vực bồi thường nhà nước. Xem
305 Thủ tục Công nhận danh hiệu “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”.. Mức 2 Lĩnh Vực Phát Triển Nông Thôn Xem
306 Thủ tục Công nhận danh hiệu “Người có công đưa nghề mới về địa phương”.. Mức 2 Lĩnh Vực Phát Triển Nông Thôn Xem
307 Thủ tục Công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”.. Mức 2 Lĩnh Vực Phát Triển Nông Thôn Xem
308 Thủ tục Thu hồi giấy công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương”.. Mức 2 Lĩnh Vực Phát Triển Nông Thôn Xem
309 Thủ tục Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.. Mức 2 Lĩnh Vực Kiểm Lâm Xem
310 Thủ tục Cấp giấy phép vận chuyển gấu.. Mức 2 Lĩnh Vực Kiểm Lâm Xem
311 Thủ tục Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của của hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn.. Mức 2 Lĩnh Vực Kiểm Lâm Xem
312 Thủ tục Đóng dấu búa kiểm lâm.. Mức 2 Lĩnh Vực Kiểm Lâm Xem
313 Thủ tục Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng.. Mức 2 Lĩnh Vực Kiểm Lâm Xem
314 Thủ tục Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện.. Mức 2 Lĩnh Vực Kiểm Lâm Xem
315 Thủ tục Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng.. Mức 2 Lĩnh Vực Kiểm Lâm Xem
316 Thủ tục Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân.. Mức 2 Lĩnh Vực Kiểm Lâm Xem
317 Thủ tục Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.. Mức 2 Lĩnh Vực Kiểm Lâm Xem
318 Thủ tục Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường.. Mức 2 Lĩnh Vực Kiểm Lâm Xem
319 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại.. Mức 2 Lĩnh Vực Kiểm Lâm Xem
320 Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại.. Mức 2 Lĩnh Vực Kiểm Lâm Xem
321 Thủ tục Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn.. Mức 2 Lĩnh Vực Kiểm Lâm Xem
322 Thủ tục Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại.. Mức 2 Lĩnh Vực Kiểm Lâm Xem
323 Thủ tục Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân.. Mức 2 Lĩnh Vực Kiểm Lâm Xem
324 Thủ tục Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch ỦBND cấp huyên, UBND cấp xã đầu tư.. Mức 2 Lĩnh Vực Kiểm Lâm Xem
325 Thủ tục Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu.. Mức 2 Lĩnh Vực Kiểm Lâm Xem
326 Thủ tục Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với: lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến lâm sản sau chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; động vật rừng được gây nuôi trong nước; bộ phận, dẫn xuất của chúng.. Mức 2 Lĩnh Vực Kiểm Lâm Xem
327 Thủ tục Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số.. Mức 2 Lĩnh vực Dân số và kế hoạch hóa gia đình. Xem
328 Thủ tục Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.. Mức 2 Lĩnh vực dân tộc. Xem
329 Thủ tục Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.. Mức 2 Lĩnh vực dân tộc. Xem
330 Thủ tục Cấp lại, chỉnh sửa số nhà.. Mức 3 Lĩnh vực Nhà ở. Xem
331 Thủ tục Cấp mới số nhà đối với hình thức đơn lẻ.. Mức 3 Lĩnh vực Nhà ở. Xem
332 Thủ tục Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu.. Mức 2 Lĩnh vực đấu thầu. Xem
333 Thủ tục Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu.. Mức 2 Lĩnh vực đấu thầu. Xem
334 Thủ tục Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở.. Mức 2 Lĩnh vực Thể dục thể thao. Xem
335 Thủ tục hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.. Mức 2 Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội. Xem
336 Thủ tục miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.. Mức 2 Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội. Xem
337 Thủ tục quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.. Mức 2 Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội. Xem
338 Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.. Mức 2 Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội. Xem
339 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã.. Mức 2 Lĩnh vực Thủ tục giải quyết khiếu nại. Xem
340 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã.. Mức 2 Lĩnh vực Thủ tục tiếp công dân. Xem
341 Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp xã.. Mức 2 Lĩnh vực Thủ tục giải quyết tố cáo. Xem
342 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp xã.. Mức 2 Lĩnh vực Thủ tục xử lý đơn thư. Xem
343 Thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản.. Mức 2 Lĩnh vực Thư viện. Xem
344 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập.. Mức 2 Lĩnh vực Thủ tục phòng chống tham nhũng. Xem
345 Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập.. Mức 2 Lĩnh vực Thủ tục phòng chống tham nhũng. Xem
346 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình.. Mức 2 Lĩnh vực Thủ tục phòng chống tham nhũng. Xem
347 Thủ tục thực hiện việc giải trình.. Mức 2 Lĩnh vực Thủ tục phòng chống tham nhũng. Xem
348 Thủ tục Công nhận gia đình văn hóa.. Mức 2 Lĩnh vực Văn hóa cơ sở. Xem
349 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ.. Mức 2 Lĩnh vực Người có công. Xem
350 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.. Mức 2 Lĩnh vực Người có công. Xem
351 Thủ tục Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo. Xem
352 Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo. Xem
353 Thủ tục Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo. Xem
354 Thủ tục Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo. Xem
355 Thủ tục Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại.. Mức 2 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo. Xem
356 Thủ tục đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em.. Mức 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội. Xem
357 Thủ tục xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn năm 2016-2020 thuộc diện đối tượng ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.. Mức 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội. Xem
358 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.. Mức 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội. Xem
359 Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật.. Mức 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội. Xem
360 Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật.. Mức 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội. Xem
361 Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở.. Mức 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội. Xem
362 Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng.. Mức 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội. Xem
363 Thủ tục Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em.. Mức 2 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội. Xem
364 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.. Mức 2 Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật. Xem
365 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật.. Mức 2 Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật. Xem
366 Thủ tục thôi làm hòa giải viên.. Mức 2 Lĩnh vực Hòa giải cơ sở. Xem
367 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên.. Mức 2 Lĩnh vực Hòa giải cơ sở. Xem
368 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải.. Mức 2 Lĩnh vực Hòa giải cơ sở. Xem
369 Thủ tục bầu hòa giải viên.. Mức 2 Lĩnh vực Hòa giải cơ sở. Xem
370 Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ thoát nghèo phát sinh trong năm.. Mức 2 Lĩnh vực Giảm nghèo. Xem
371 Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm.. Mức 2 Lĩnh vực Giảm nghèo. Xem
372 Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em.. Mức 2 Lĩnh vực Trẻ em. Xem
373 Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em.. Mức 2 Lĩnh vực Trẻ em. Xem
374 Thủ tục phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.. Mức 2 Lĩnh vực Trẻ em. Xem
375 Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em.. Mức 2 Lĩnh vực Trẻ em. Xem
376 Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em.. Mức 2 Lĩnh vực Trẻ em. Xem
377 Thủ tục chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.. Mức 2 Lĩnh vực Trẻ em. Xem
378 Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị.. Mức 3 Lĩnh vực Quản lý Nhà nước về Thi đua – Khen thưởng. Xem
379 Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề.. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý Nhà nước về Thi đua – Khen thưởng. Xem
380 Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất.. Mức 3 Lĩnh vực Quản lý Nhà nước về Thi đua – Khen thưởng. Xem
381 Thủ tục Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa.. Mức 2 Lĩnh vực Quản lý Nhà nước về Thi đua – Khen thưởng. Xem
382 Thủ tục Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.. Mức 3 Lĩnh vực Quản lý Nhà nước về Thi đua – Khen thưởng. Xem
383 Thủ tục Đăng ký hoạt động tín ngưỡng.. Mức 2 Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo. Xem
384 Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.. Mức 2 Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo. Xem
385 Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.. Mức 2 Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo. Xem
386 Thủ tục Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.. Mức 2 Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo. Xem
387 Thủ tục Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.. Mức 2 Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo. Xem
388 Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.. Mức 2 Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo. Xem
389 Thủ tục Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã.. Mức 2 Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo. Xem
390 Thủ tục Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác.. Mức 2 Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo. Xem
391 Thủ tục Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng.. Mức 2 Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo. Xem
392 Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.. Mức 2 Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng. Xem
393 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.. Mức 2 Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng. Xem
394 Thủ tục Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.. Mức 2 Lĩnh vực Hành chính tư pháp. Xem
395 Thủ tục Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.. Mức 3 Lĩnh vực Hành chính tư pháp. Xem
396 Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất lúa.. Mức 2 Lĩnh vực Bảo vệ thực vật. Xem
397 Thủ tục Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.. Mức 2 Lĩnh vực Bảo vệ thực vật. Xem
398 Thủ tục Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường xã, đường đô thị (do UBND cấp xã quản lý).. Mức 2 Lĩnh vực quản lý giao thông. Xem
399 Thủ tục Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện, đường đô thị (do UBND cấp xã quản lý) đang khai thác.. Mức 2 Lĩnh vực quản lý giao thông. Xem
400 Thủ tục Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do UBND cấp xã khai thác.. Mức 2 Lĩnh vực quản lý giao thông. Xem
401 Thủ tục Xác nhận tình trạng báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung.. Mức 2 Lĩnh vực quản lý giao thông. Xem
402 Thủ tục Cấp phép thi công công trình đường bộ trên đường xã, đường đô thị (do UBND cấp xã quản lý).. Mức 2 Lĩnh vực quản lý giao thông. Xem
403 Thủ tục Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường xã, đường đô thị (do UBND cấp xã quản lý).. Mức 2 Lĩnh vực quản lý giao thông. Xem
404 Thủ tục Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường xã, đường đô thị (do UBND cấp xã quản lý).. Mức 2 Lĩnh vực quản lý giao thông. Xem
405 Thủ tục Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường huyện, đường đô thị (do UBND cấp xã quản lý).. Mức 2 Lĩnh vực quản lý giao thông. Xem
406 Thủ tục Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường xã, đường đô thị (do UBND cấp xã quản lý).. Mức 2 Lĩnh vực quản lý giao thông. Xem
407 Thủ tục Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường xã, đường đô thị (do UBND cấp xã quản lý).. Mức 2 Lĩnh vực quản lý giao thông. Xem
408 Thủ tục Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện, đường đô thị (do UBND cấp xã quản lý).. Mức 2 Lĩnh vực quản lý giao thông. Xem
409 Thủ tục Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân.. Mức 2 Lĩnh vực Kiểm lâm. Xem
410 Thủ tục Đăng ký khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng trồng bằng vốn tự có khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn.. Mức 2 Lĩnh vực Kiểm lâm. Xem
411 Thủ tục Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên.. Mức 2 Lĩnh vực Kiểm lâm. Xem
412 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước.. Mức 2 Lĩnh vực Nuôi con nuôi. Xem
413 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước.. Mức 2 Lĩnh vực Nuôi con nuôi. Xem
414 Thủ tục cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam.. Mức 2 Lĩnh vực Lãnh sự. Xem
415 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.. Mức 2 Lĩnh vực đất đai. Xem
416 Thủ tục Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản.. Mức 2 Lĩnh vực môi trường. Xem
417 Thủ tục Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết.. Mức 2 Lĩnh vực môi trường. Xem
418 Thủ tục Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.. Mức 2 Lĩnh vực môi trường. Xem
419 Thủ tục Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường.. Mức 2 Lĩnh vực môi trường. Xem
420 Thủ tục Đăng ký khai thác nước dưới đất.. Mức 2 Lĩnh vực Tài nguyên nước. Xem
421 Thủ tục Đăng ký thi công cải tạo mặt bằng trong diện tích đất ở được giao.. Mức 2 Lĩnh vực khoáng sản. Xem